Till innehållet

Mål 14: Bevarande och nyttjande av hav och marina resurser

Mål 14 handlar om att bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt för enhållbar utveckling.

Haven absorberar en stor del av den koldioxid och värme som världens länder släpper ut. Samtidigt drabbas världens hav av problem som överfiske, försurning, gifter och föroreningar. Hur haven hanteras är avgörande för mänskligheten som helhet och för att balansera effekterna av klimatförändringarna.

Så ligger Kristinehamn till i korthet

Kristinehamn är en kustkommun som ligger vid Vänern strand, en sjö som mår bra och har god vattenkvalitet. Förutom en samordnad recipientkontroll är kommunen medlem i flera vattensamarbeten för att på olika sätt bevara och främja friska vattendrag. Ett löpande arbete sker också för att motverka försurning och övergödning. En mycket stor andel av den fisk som serverades i kommunens verksamheter har hållbarhetsmärkningen MSC.

Sammantaget kan Kristinehamns kommuns status i förhållande till Agenda 2030 och mål 14 bedömas vara neutral.

Läs mer här:

 

Att bevara och nyttja hav och marina resurser på ett hållbart sätt är frågor som kommuner arbetat länge med. Vattenrening är ett sådant exempel, där avloppsrening är en viktig del. Kommunerna har också tillsynsansvar när det gäller vattenkvalitet. Flera kommuner har arbetat fram kustzonsplaner för att skydda kust- och havsområden.

Marin förorening är ett omfattande problem i Sverige och situationen för de marina naturtyperna har försämrats. Ungefär 14 procent av de svenska marina områdena var år 2020 skyddade och år 2021 bedömdes 52 procent av de svenska fisk- och skaldjursbestånden vara hållbart nyttjade. Samtidigt är skydd och restaurering av kust- och havsområden nyckelåtgärder för att bevara biologiska marin mångfald.

I Koladas urval av nyckeltal för Agenda 2030 saknas nyckeltal för kommuner under mål 14. Kommunen ingår i en samordnad recipientkontroll genom Norra Vänerns Intressenter, där olika undersökningar görs av vattenmiljön i sjöar och vattendrag. Under 2021 gjordes undersökningar omfattande bland annat vattenkemi, växtplankton, kiselalger och bottenfauna. Utredningar har visat att Lötälven främst är påverkad av enskilda avlopp och jordbruk, medan Varnan i sin övre del främst påverkas av skogsmark och i den nedre delen av dagvatten och bräddat avloppsvatten.

År 2021 var mellan 90 och 100 procent av fisken som köptes in vid de olika köksenheterna i kommunen märkt med ”marine stewardship council” (MSC). En märkning med MSC innebär att fisken är hållbart fiskad, och att det är möjligt att spåra den i alla led. Denna spårbarhet innebär att det finns en transparens i livsmedelskedjan, vilket är viktigt eftersom fisken passerar flera leverantörer innan den hamnar på slutdestinationen.

Kristinehamn angränsar inte till något hav men är ändå en kustkommun med Vänern som närmsta granne. De vattendrag som finns i kommunen är också en del av Vänern eftersom de mynnar ut i sjön och därför spelar förekomsten av föroreningar i dessa vattendrag stor roll.

Kristinehamns kommun är medlem i flera vattensamarbeten. Ansvarsområdena för samarbetena spänner över att bevara Vänerns naturliga miljöförhållanden, att verka för en hållbar utveckling av Vänern inom områdena samordning, näringsliv och kommunikation. Men också att få till stånd en säker och naturanpassad tappningsstrategi för Vänern som samtidigt tar till vara naturvärden och samhällsintressen samt att uppnå levande sjöar och vattendrag genom kalkning för att motverka och åtgärda försurning.

Kalkning av sjöar sker genom Värmlands läns kalkningsförbund där kommunen är medlem. Miljö- och byggnadsnämndens tillsyn av enskilda avlopp och av lantbrukens spridning och lagring av gödsel är en viktig åtgärd för att motverka övergödning.

En fortsatt och löpande recipientkontroll är en viktig uppgift som kommunen har för att säkerställa vattenkvaliteten och den biologiska marina mångfalden.

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".