Till innehållet

Tillgänglighetskrav

Tillgänglighetsregler finns i flera olika lagar, bland annat plan- och bygglagen, Boverkets byggregler och diskrimineringslagen. 

Kraven innebär bland annat att den byggda miljön ska kunna användas både av personer som använder till exempel rullstol, rollator eller käpp, och personer som har nedsatt syn, nedsatt hörsel eller nedsättning av andra orienteringsförmågor. Syftet är att så många som möjligt ska kunna delta i samhället på lika villkor. 

Tillgänglighetskraven finns som tomtkrav, utformningskrav och tekniska krav. Det innebär att byggnader och vissa anläggningar ska vara tillgängliga, till exempel bostäder, arbetslokaler, offentliga lokaler som restauranger, affärslokaler, teatrar, biografer, samlingslokaler men även allmänna platser som gator, torg, parker, fritidsområden och friluftsbad. Kraven gäller också Attefallskomplementsbostadshus samt obebyggda tomter som ska bebyggas.

Det är fastighetsägaren och byggherren som ansvarar för att tillgänglighetskraven uppfylls.

Kraven i plan- och bygglagen (PBL), plan och byggförordningen (PBF) och Boverkets byggregler (BBR) är samhällets minimikrav på byggnader/fastigheter när det gäller bland annat tillgänglighet och användbarhet. Det är naturligtvis tillåtet och möjligt att bygga eller åtgärda bättre än vad minimikraven i reglerna anger.

Hissar 

Grundkravet i plan- och byggförordningen (PBF) är att byggnader som har fler än en våning ska ha hiss eller någon annan lyftanordning om det behövs för att uppfylla kravet på tillgänglighet.

Bostadsbyggnader med färre än tre våningar behöver inte ha hiss eller annan lyftanordning.

Utformning av toaletter, entréer, ramper och trösklar

När det gäller tillgänglighetskraven så skiljer lagen mellan allmänna, offentliga och privata lagkrav. Här kan du titta på några exempel på hur man utformar allmänna och offentliga lokaler för att uppfylla kraven på tillgänglighet (tillgänglighetskraven är alltså inte desamma vid ett en- och tvåbostadshus).

Dörrbredd och manöverutrymme

Automatisk öppning av dörrar samt dörrhandtag och lås

Tillgängliga toaletter

Trösklar

Kontrastmarkering

Undantag från tillgänglighetskrav 

 • Fritidshus med högst två bostäder behöver inte vara tillgängliga.
 • Vissa arbetslokaler eller delar av arbetslokaler behöver inte vara tillgängliga, som till exempel tung industri och arbetsplatser med enbart servicepersonal. Kontorslokaler i anslutning till sådana arbetslokaler ska dock alltid vara tillgänglighetsanpassade.
 • Entrén till ett en- eller tvåbostadshus behöver inte vara tillgänglig om det med hänsyn till terrängen inte är rimligt att uppfylla kraven. Undantaget gäller inte krav på tillgänglighet inne i en- eller tvåbostadshuset

Det finns flera olika lagar som reglerar tillgängligheten. 

Plan- och bygglagen (PBL) samt
plan- och byggförordningen (PBF)

Övergripande tillgänglighetskrav finns i plan- och bygglagen, följande kapitel: 

 • 8 kapitlet 9 §
 • 8 kapitlet 1 §
 • 8 kapitlet 4-4a §
 • 8 kapitlet 6 §
 • 10 kapitlet 5 §


Samt i plan- och byggförordningen, följande kapitel: 

 • 3 kapitlet 4-5 §
 • 3 kapitlet 18-19 §
 • 1 kapitlet 4 §
 • 6 kapitlet 5 § 

Boverkets byggregler (BBR)

 • Tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse-eller orienteringsförmåga,
  BBR 3:1 – BBR 3:148. 
 • Krav på tillgänglighet, bostadsutformning, rumshöjd och driftutrymmen vid ändring av byggnader, BBR 3:5 – 3:54.

Diskrimineringslagen 

Från och med 2015 ingår bristande tillgänglighet i diskrimineringslagen (2008:567). Förbudet mot diskriminering ska bidra till att öka tillgängligheten i samhället så att människor med funktionsnedsättning kan delta på likvärdiga villkor. Med bristande tillgänglighet menas att en person med funktionsnedsättning missgynnas genom att en verksamhet inte vidtar skäliga tillgänglighetsåtgärder för att den personen ska komma i en jämförbar situation med personer utan denna funktionsnedsättning. Exempel på missgynnande kan vara att en kund inte kan komma in på en biograf eller en restaurang.

Tillgänglighet på allmänna platser, ALM 2

Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga på allmänna platser och inom områden för andra anläggningar än byggnader.

Enkelt avhjälpta hinder, HIN 2

Boverkets föreskrifter och allmänna råd om avhjälpande av enkelt avhjälpta hinder till och i lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser.

Handböcker

Detta är exempel på handböcker som innehåller beskrivningar av gällande regler, men som inte är bindande. 

 • Enklare utan hinder (Boverket)
 • Bygg ikapp (Svensk byggtjänst, Elisabet Svensson)
 • Riv Hindren (Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning)

Kontaktuppgifter

Byggavdelningens servicetelefon - 0550-880 60
stadsbyggnad@kristinehamn.se

Telefontid mån, ons, tors 8-16, fre 8-12 (lunch 12-13)

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".