Till innehållet

Tyck om skärgården

Under sommaren vill vi testa en ny skärgårdsmiljö för att förbättra vårt främsta besöksmål - Picassoskulpturen.

Det här gör vi genom att sätta upp tillfälliga lösningar under vecka 26-28 som illustrerar en potentiell permanent lösning på platsen.

Vad tycker du om förslaget? Här kan du lämna dina synpunkter och andra förslag.

Hur ser förslaget ut?

Tydligare parkkänsla istället för parkeringsplats

Entrén från parkeringsplatsen på Skulpturvägen leder i nuläget in på en parkeringsplats. För att skapa en tydligare parkkänsla så görs parkeringen om till ett trevligt grönområde. På så sätt kan vi även skapa fler sittplatser. Den som har ett rörelsehinder kommer kunna parkera på området vid toalettbyggnadens östra sida, och andra hänvisas till den stora parkeringen på Skulpturvägen som ligger inom gångavstånd från besöksmålet. Gångavståndet mellan parkering och besöksmål är 250 meter.

 

Ökad trafiksäkerhet genom stopphållplats och övergångsställe

Det är mycket trafik i området kring caféverksamheten. En timglasformad busshållplats skulle kunna sakta in trafiken och därmed öka trafiksäkerheten för besökare.

 

Bredare väg i kurvan 

Här breddar vi kurvan för lämna mer utrymme för mötande trafik, samtidigt som vi ökar trafiksäkerheten för gående och cyklister.

 

Mer sittplatser genom gradänger

Den lilla kullen blir en samlingsplats och förses med gradänger som skapar trevliga och naturliga sittplatser. I det här området ska också vägen till utsiktsplatsen mot Picassoskulpturen synliggöras genom exempelvis belysningspunkter eller skyltar. 

Varför ska området förändras?

Följande projektmål finns: 

  • Lyfta och stärka områdets identitet och målpunkt
  • Utforma en trafiksäker och attraktiv entré
  • Skapa en tydligare rumsindelning med variation av öppna och mer avskilda rum
  • Tillföra mer mötes- och sittplatser av olika funktion och karaktär

Följande utmaningar finns på platsen idag: 

  • Första mötet upplevs som en trafikplats, inte en måldestination
  • Skarp kurva med skymd sikt
  • En parkeringsplats ligger mitt i besöksområdet och utgör det första mötet med platsen
  • Utsiktsplatsen öster om Picassoskulpturen är inte tydligt utmarkerad

 

Förslaget är framtaget av WSP på uppdrag av Kristinehamns kommun. Förslaget stöds av detaljplan Vålösundet östra del 4.

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".