Till innehållet

Vi har redan kraftsamlat

Värmland och Örebro är redo att bidra i utvecklingen av ett starkt svenskt försvar, nationell beredskap och höjd samhällssäkerhet.

Idag har Försvarsmakten redovisat sin analys av den rapport Försvarsberedningen presenterade i maj. Försvarsmakten har också sammanställt hur man i dagsläget vill prioritera, ett viktigt underlag till nästa års försvarsbeslut.

Försvarsberedningens förslag att nyttja befintlig infrastruktur och skjutfält för utbildning av artilleriförband tas emot positivt av Försvarsmakten, som föreslår att utbildning av artilleriförband sker genom att nyttja bland annat Villingsbergs skjutfält i Karlskoga.

Kommunledningarna i Kristinehamn, Karlskoga och Karlstad var tillsammans med Region Örebro län och Region Värmland snabba att fånga upp de signaler som försvarsberedningen skickade ut. Politiker och tjänstepersoner på högsta nivå i de fem organisationerna är eniga om att en kraftsamling för ett starkare totalförsvar kräver samverkan.

– Vi är beredda, konstaterar regionstyrelsens ordförande Andreas Svahn, Region Örebro län. I vår del av landet finns lång erfarenhet av såväl det militära som det civila försvarets närvaro. Nu är behovet återigen högaktuellt och för oss är det då självklart att samla våra krafter och samverka. Nödvändigheten att stärka totalförsvaret är en fråga som suddar ut kommun- och regiongränser – det handlar om att bidra till Sveriges framtida säkerhet och nationell beredskap.

En kartläggning av befintliga tillgångar ger en tydlig bild av ett kluster av myndigheter och företag som redan idag är delar av landets totalförsvar. Ett geografiskt område med förmågor att kostnadseffektivt och målmedvetet bidra till att stärka såväl militärt försvar som civilförsvar.

– Här finns kompetens, infrastruktur, myndigheter samt högteknologiskt näringsliv och två moderna universitet med forskning och innovationskraft, säger regionstyrelsens ordförande Fredrik Larsson, Region Värmland. Redan idag har vi visat att vi har förmågan att samverka. För invånarna skulle vår kraftsamling inte bara innebära nya arbetstillfällen, utan säkerställer också att samhällets funktioner fungerar i såväl fredstid som i en omfattande kris.

Kraftsamling för ett starkt svenskt totalförsvar – samverkan mellan Region Örebro län, Karlskoga kommun, Kristinehamns kommun, Karlstads kommun och Region Värmland.