Till innehållet

KTIC – efter överbesiktningsnämndens utlåtande

Vad händer med Kristinehamns teknik- och innovationscenter, KTIC, efter överbesiktningen? Det är en fråga som engagerar många, och det finns all anledning att känna oro över fortsättningen av denna process, då de problem som kommunen identifierat fortfarande kvarstår.

Överbesiktningsnämnden har visserligen ansett att entreprenaden som sådan ska kunna godkännas, men man har inte tagit ställning till de två allvarliga problem med byggnaden som finns kvar – problem som är så pass omfattande att det är omöjligt för de verksamheter som ska använda byggnaden att flytta in. En slutsats utifrån överbesiktningen verkar vara att dessa brister snarare får hanteras som en sorts reklamation riktad mot byggbolaget.

Vad är det då för problem som kommunen fortfarande ser?

1. Det är oklart om stålkonstruktionen håller. Under den pågående byggnationen har kommunen begärt av byggbolaget att de ska redovisa att den stålkonstruktion som bär upp tak och väggar klarar av de påfrestningar som den kan komma att utsättas för och som avtalet om byggnationen omfattar. Det kan till exempel handla om snö på taket, tunga lyft i de traverser som gymnasiet använder i sin undervisning eller att bära upp byggnaden tillräckligt länge vid en brand. Vid de stickprovskontroller som kommunen låtit göra visar det sig att delar av konstruktionen i dagsläget utsätts för mellan 30 och 50 procent större laster än de godkända maxlasterna.

2. Det finns risk för negativ påverkan på inomhusluften på grund av de fuktskador som uppstod under byggnationen. Av det avtal som tecknades mellan kommunen och byggbolaget framgår att allt väderkänsligt material, som trä, skulle skyddas under hela byggnationen. Det gjorde inte byggbolaget. När trä utsätts för regn riskerar det att få påväxt av olika former av svamp, så kallad mikrobiell påväxt. Den kan vara både allergiframkallande och giftig, och om den påverkar inomhusluften är verksamhetsutövaren (skolan) och fastighetsägaren skyldig att vidta omfattande åtgärder för att ta bort problemen. Eftersom byggbolaget inte följde avtalet och väderskyddade materialet har kommunen genomfört stickprover för att se hur stor påverkan fukten haft på trädelarna i byggnaden. Vid 40 procent av de platser som prövats har påväxten och förekomsten av sporer varit för hög.

Den överbesiktning som nu genomförts, på byggbolagets begäran, har enbart handlat om huruvida byggentreprenaden skulle kunna godkännas eller om de kvarstående bristerna först måste åtgärdas. Överbesiktningen har inte tagit ställning till om det är säkert att använda byggnaden eller ej. Det hade förstås varit önskvärt om så varit fallet och att svaret från överbesiktningen hade inneburit att vi nu kunde flytta in. Men så är det inte.

Tyvärr kan vi idag inte säga när vi kommer att kunna öppna dörrarna till KTIC. Hur lång tid det kommer att ta innan skolan kan komma igång beror på den fortsatta processen med byggbolaget och på hur omfattande bristerna visar sig vara när de undersöks ytterligare, utöver de stickprover som redan gjorts. Kommunen tar nu fram ett förslag till åtgärdsprogram som kan utgöra underlag för nödvändiga beslut för att komma vidare i denna process. En sak är dock klar: så länge det finns allvarliga risker för säkerhet, liv och hälsa för elever, medarbetare och besökare så kommer kommunen inte kunna bedriva verksamhet i lokalerna.

/ Martin Willén, kommundirektör