Till innehållet

Mål 4: God utbildning för alla

Mål 4 handlar om att säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla.

Utbildning är en grundläggande mänsklig rättighet. Forskning visar att inkluderande utbildning av god kvalitet för alla är en av de viktigaste grunderna för välstånd, hälsa och jämställdhet i varje samhälle. En god utbildning lägger grunden för ett gott liv, sett till både livskvalitet, hälsa och ekonomi. Därför har utbildning har en viktig roll i att bidra till måluppfyllelse inom flera områden i Agenda 2030.

Så ligger Kristinehamn till i korthet

Den relativt höga andelen unga som är utan sysselsättning två år efter gymnasiet är en av Kristinehamns utmaningar. Likaså är andelen elever som är behöriga till yrkesprogram relativt låg. Här syns dock en svag positiv utveckling i statistiken. Det finns en genomgående skillnad mellan könen i majoriteten av den statistik som presenteras i nyckeltalen kopplade till mål 4 - till kvinnornas fördel och männens nackdel. Positivt är däremot att elever i högstadiet känner sig trygga i skolan, vilket i sig är en grundförutsättning för att lyckas med en positiv utveckling gällande kunskapsmålen.

Sammantaget kan Kristinehamns kommuns status i förhållande till Agenda 2030 och mål 4 bedömas vara en utmaning.

Läs mer här:

 

Kommunerna ansvarar för stora delar av utbildningssystemet. Såväl förskola som grundskola, gymnasium och delar av vuxenutbildningen finansieras med kommunala skattemedel och drivs med både kommunala och fristående huvudmän. Kommunen har ansvar för att säkerställa en jämställd, jämlik skolgång oavsett kön, ursprung eller funktionsvariation. Utbildningsfrågor ska ses utifrån behovet av kunskapsinhämtning under hela livet och då särskilt kopplat till möjligheten till deltagande i arbets- och samhällsliv. All utbildning ska främja värderingar, kunskaper och färdigheter, som bidrar till hållbar utveckling. Eftersom en god utbildning utgör fundamentet för ett gott liv är det viktigt att kommunen säkerställer en god nivå på den pedagogiska planeringen och kompetensen.

Möjligheterna att utbilda sig i Sverige är hög och det svenska utbildningssystemet är avgiftsfri och tillgänglig för alla oavsett socioekonomiska förutsättningar och vart i landet individen bor, även vuxenutbildningar är tillgängliga på kommunal nivå för de som behöver det. Sverige har en hög utbildningsnivå och god tillgång till högre utbildningar. Dessutom har Sverige en högre andel personer mellan 30–40 år som har en eftergymnasial utbildning än genomsnittet i EU. En utmaning för Sverige är att skapa en likvärdig utbildning för alla och att minska segregeringen för skolorna. Utbildning är en av de faktorer som kan ha avgörande betydelse för hur en individs liv utvecklas. En brist på utbildning kan innebära begränsade möjligheter i det framtida arbetslivet, vilket också kan påverka individens ekonomiska tillgångar och välfärd. I många länder handlar mål 4 om att ge tillgång till utbildning för alla. I Sverige är det istället en fråga om att alla ska få förutsättningar att klara skolan på ett tillfredställande sätt, och där visar pojkarna generellt sett sämre resultat än flickorna.  

En relativt stor andel av barnen i åldrarna 1–5 år i Kristinehamn är inskrivna i förskola. Andelen barn i förskola har ökat under perioden 2017–2021 och kommunens resultat är något högre än genomsnittet för riket. Efter genomgången grundskola ligger Kristinehamn bland de 25 procent av kommunerna med lägst andel pojkar som är behöriga till yrkesprogram. Över tid är andelen flickor med behörighet till yrkesprogram högre än andelen pojkar med behörighet, men statistiken visar en avvikelse för åren 2019 och 2020 då andelen flickor med behörighet till yrkesprogram sjönk. Andelen elever med behörighet till yrkesprogram har ökat sedan 2019 men är lägre än genomsnittet för riket. Skillnaden jämfört med riket är större när det gäller pojkar.

Trygghet är en viktig förutsättning för god lärandemiljö, vilket motiverar valet att redovisa både nyckeltal om behörighet och nyckeltal om elevers upplevda trygghet i skolan i relation till varandra. Vid jämförelse med andra kommuner är det i Kristinehamn en hög andel av elever i årskurs 9 som känner sig trygga i skolan och det gäller för både flickor och pojkar. En trygg lärandemiljö ger förutsättningar för positiv utveckling när det kommer till ökad måluppfyllelse.

Andelen gymnasieelever med examen inom 4 år är över tid sett högre bland flickor än pojkar. Skillnaden mellan flickor och pojkar syns även nationellt. År 2021 var andelen gymnasieelever med examen inom 4 år något högre för Kristinehamn än för genomsnittet för riket, båda bland flickor och pojkar.

Statistiken visar att andelen ungdomar i kommunen som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning har haft en positiv utveckling mellan åren 2017 och 2019, för att sedan vända år 2020. För år 2020 ligger Kristinehamn bland de 25 procent av kommunerna som har lägst resultat, både när det gäller kvinnor och män. Andelen invånare i Kristinehamn som har eftergymnasial utbildning visare en positiv utveckling för både kvinnor och män över perioden 2017-2021, men båda grupperna ligger under genomsnittet för riket. I kommunen är andelen kvinnor med eftergymnasial utbildning betydligt högre än andelen män med eftergymnasial utbildning.

Inom skolan finns ”läsa-skriva-räkna”-garantin – en garanti för tidiga stödinsatser. Rätt stöd i rätt tid kan vara avgörande. Garantin finns för att skolor tidigt ska uppmärksamma elever som riskerar att inte uppfylla kriterier för bedömning av kunskaper i svenska, svenska som andraspråk eller matematik.

De elever som har behov av extra stöd erbjuds läxhjälp och studiestöd utanför timplanen. På högstadiet erbjuds lovskola för elever som inte når målen, något som ger eleverna mer tid för att uppnå behörighet för gymnasieskolan där elevernas progression följs på liknande sätt.

Sedan 2021 pågår ett samarbete med Skolverket kring målgruppen nyanlända och flerspråkiga barn och elever. Under fem terminer pågår insatser för att utveckla och höja kvalitén på verksamheten så att målgruppen ges förutsättningar för lärande. Syftet är att säkerställa att målgruppen nyanlända och flerspråkiga barn och elever ges de förutsättningar de har rätt till i sitt lärande. I insatserna ingår en översyn av det systematiska kvalitetsarbetet där målgruppen har synliggjorts. Samtliga skolledare deltar i kompetensutveckling i syfte att höja kvaliteten på sitt analysarbete och hur man motverkar rasism i förskolan och skolan.

Utöver den ordinarie studie- och yrkesvägledning som ges till alla i grundskolan, och som intensifieras under högstadiet och gymnasiet, finns även sedan några år ett samarbete med Handelskammaren i syfte att ge elever en bred bild av arbetsmarknaden och de utbildningsmöjligheter som finns.

Tillgången på utbildning och dess kvalitet är en grundsten i ett fullgott liv och det är därför viktigt att kommunen kan säkerställa att det finns utbildningar med god kompetensnivå. Det är viktigt att hålla koll på att kunskapsskillnaden mellan olika elever och olika skolor, inte är för stor. I detta sammanhang är det även viktigt med samverkan med aktörer som bedriver skolverksamhet i andra kommuner och har elever som bor i Kristinehamn. Det är också viktigt att se till att lärarförsörjningen är säkrad. Även insatser för att behålla eller locka tillbaka invånare efter akademisk examen kan vara värdefulla.

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".