Till innehållet

Säkerhet och hälsa kommer först i frågan om nya gymnasieskolan

Just nu pågår det diskussioner i både tidningar och på sociala medier angående bygget av en ny gymnasieskola i Kristinehamns kommun. Diskussionerna bottnar i en oro över vad som händer i projektet och hur det färdiga resultatet kommer att påverkas av den oenighet som råder mellan kommunen som beställare och byggbolaget som totalentreprenör.

I vanliga fall brukar vi inte debattera frågor som rör tvister mellan kommunen och en enskild aktör. I just det här fallet upplever vi dock att det har uppstått så många oklarheter och frågetecken, och därför väljer vi nu att svara på dem samlat på detta sätt.

För det första:

Det är byggbolagets uppgift att dimensionera, beräkna och utföra byggnadens stålkonstruktion på ett sådant sätt att den uppfyller de krav som behöver ställas för att det ska vara säkert för våra elever, medarbetare och besökare att vistas i skolan. Den bärande stålkonstruktionen ska säkerställa att byggnaden inte kollapsar vid större påfrestningar. Dessa beräkningar och utföranden måste byggbolaget dokumentera på ett sådant sätt att en oberoende besiktningsman kan kontrollera att de stämmer. Det räcker inte med ett intyg som säger att konstruktionen håller, utan det behöver styrkas med dokument som visar att stålkonstruktionen garanterar en säker byggnad. När det gäller den nya gymnasieskolan har byggbolaget inte kunnat visa upp några sådana dokument för den oberoende besiktningsmannen.

För det andra:

Den nya byggnaden innehåller byggmaterial som är väderkänsligt. I den upphandling som gjordes, och som byggbolaget vann före andra byggföretag, ingick krav på att allt väderkänsligt byggmaterial som entreprenören använde skulle skyddas under byggtiden. Syftet med detta krav var att återigen säkerställa att våra elever, medarbetare och besökare inte skulle riskeras att utsättas för ett inomhusklimat som påverkats negativt av mikrobiella angrepp. Eftersom byggbolaget under byggtiden inte skyddat allt väderkänsligt material enligt överenskommelse genomförde vi kontroller även här. Dessa kontroller visade att det fanns mikrobiell påväxt och att detta riskerar att påverka inomhusklimatet negativt för de som vistas i lokalen, alltså precis det som vi genom kravet i upphandlingen ville undvika.

Därmed befinner vi oss i ett läge där vi för det första saknar dokumentation som visar att stålkonstruktionen garanterar en säker byggnad, och där vi för det andra ser en risk för mikrobiell påväxt som riskerar att påverka de som vistas i lokalerna negativt. Det säger sig självt att dessa båda brister måste åtgärdas för att byggnationen ska kunna bli godkänd av en oberoende besiktningsman.

Som kommun har vi ett stort ansvar, och i det här fallet har vi därför en tydlig ståndpunkt. Vi kan inte godta lösningar som innebär att vi inte kan styrka stålkonstruktionens hållfasthet. Vi kan inte heller avvakta och se hur den mikrobiella påväxten utvecklar sig under ett antal år. Vi måste kunna garantera säkerheten och hälsan för alla som kommer att vistas i lokalerna, såväl våra elever och medarbetare som besökare.