Till innehållet

Mål 17. Stärka genomförandet av agendan och globalt partnerskap

Mål 17 fokuserar på själva genomförandet av agendan. Det handlar bland annat om att mobilisera och omfördela resursfördelningen mellan världens rikaste och världens fattigaste länder. Målet slår fast att de utvecklade länderna ska genomföra sina åtaganden vad gäller utvecklingsbistånd. Målet handlar också om att främja överföring och spridning av miljövänlig teknik till utvecklingsländerna och bistå dem i kapacitetsuppbyggnad för att kunna nå alla målen i Agenda 2030 samt fördubbla de minst utvecklade ländernas export till 2030.

Så ligger Kristinehamn till i korthet

Världen står inför många och stora samhällsutmaningar som inte kan lösas av enskilda aktörer. Det krävs samarbete mellan många olika aktörer och varje kommun är en del av detta. Kristinehamns kommun deltar i samarbeten och projekt, såväl regionalt som nationellt och internationellt. Framförallt inom sociala och tillväxtrelaterade projekt. Däremot är enbart ett fåtal projekt miljörelaterade, primärt med fokus på energi.

Sammantaget kan Kristinehamns kommuns status i förhållande till Agenda 2030 och mål 17 bedömas vara neutral.

Läs mer här:

 

Kommuner samverkar trots sin rätt till självbestämmande ofta både sinsemellan men också med näringslivet, akademin, civilsamhället och medborgarna. Krav på samverkan med olika grupper finns också inbyggd i viss lagstiftning. Kommuner och regioner bidrar till måluppfyllelse av Globala målen hemmavid, men också i andra länder genom att de upphandlar varor som är producerade utomlands. Genom att genomföra medvetna upphandlingar kan kommuner bidra positivt till agendan även utanför landets gränser. För att klara av välfärdsuppdraget är kommuner och regioner beroende av bred samverkan.

Sverige förespråkar aktivt betydelsen av globalt partnerskap och multilateralt samarbete för att genomföra agenda 2030. Detta återspeglas i höga biståndspolitiska ambitioner med 1 procent av BNI till bistånd, ett omfattande stöd till FN-systemet och utvecklingsbankerna, en feministisk utrikes- och handelspolitik. Stöd till globala och regionala aktörer inom forskning, liksom till kapacitetsstärkande insatser och partnerskap mellan svenska lärosäten och universitet och högskolor i minst utvecklade länder, är centralt i Sveriges stöd för att nå mål 17. Indikatorer och data behöver dock utvecklas och samlas in för målet. Avsaknaden beror på att målet kopplar till svårmätbara internationella områden där data saknas i nuläget.

I Koladas urval av nyckeltal för Agenda 2030 saknas nyckeltal för kommuner under mål 17.

Under programperioden 2014-2020 har Kristinehamns kommun medverkat i en rad olika projekt med finansiering från EU, främst inom Europeiska socialfonden, Europeiska regionala utvecklingsfonden och Erasmus+. Kristinehamns kommun har varit projektägare för två projekt; Match2Job, som syftar till att matcha målgruppen nyanlända mot yrkesutbildning inom bristyrken i nära samarbete med arbetsgivare med rekryteringsbehov vilket kommer att bidra till en förbättrad integration och ett minskat utanförskap, samt Innovation Vattenkraft 2.0 som syftar till att öka användningen av klimatneutral energi från vattenkraft samt stärka konkurrenskraften och öka tillväxten för små och medelstora företag i Norra Mellansverige. Under perioden 2014-2021 har Region Värmland också beviljat nästan 36 miljoner kronor i stöd till företag i Kristinehamns kommun.

Kommunen genomför bland annat ett EU-projekt inom skolan som pågår från 2020 till 2023. Projektet handlar om att utveckla samarbeten mellan mellanstadiet och gymnasiet i syfte att öka intresse för att söka tekniska utbildningar på gymnasiet. Teknikprogrammet, industritekniska programmet på Brogymnasiet samt skolor i Polen, Rumänien och Grekland deltar i projektet. Ett annat utbyte handlar om ”Fake news”, det vill säga källkritik. Förutom Sverige deltar Ungern, Spanien och Danmark. Kommunstyrelsens tidigare ordförande har även medverkat som mentor i ett ledarprogram för kvinnliga internationella toppolitiker, där utbyte har skett med Uganda och Rwanda. Bakom projektet står ICLD, Internationellt centrum för lokal demokrati. Syftet med ledarprogrammet har varit att stärka demokratin genom att bidra till att utveckla det politiska ledarskapet hos deltagarna. Deltagarna förmedlar kunskap och utbyter erfarenheter med varandra och har lyft frågor som exempelvis handlar om hur man på ett bra sätt kan arbeta med elevhälsa.

Kristinehamns kommun är en av de åtta kommuner som ingår i Leader Närheten, en förening som vill skapa möjligheter och engagemang som leder till framtidstro, inkludering, resurseffektivisering och affärsmöjligheter för att öka människors livskvalitet och möjligheter att bo och verka på landsbygden.

Kommunen arbetar även med flera idéburna partnerskap, så kallade IOP. Arbete, kompetens och välfärdsförvaltningen arbetar exempelvis tillsammans med organisationer som verkar inom det sociala området med de ideella föreningarna Värme och vila, Brottsofferjouren och Hela människan. Kommunen bidrar med både ekonomiskt stöd och arbetstid, som hjälper föreningarna att bedriva sin verksamhet, erbjuda föredrag och cirkelverksamhet. Föreningen Hela människan har också, med kommunens hjälp, utvecklat ett socialt företag.

Att samarbeta och samverka både inom den kommunala verksamheten och med andra aktörer i samhället, är avgörande för att nå de globala målen i Agenda 2030. Många insatser och partnerskap bedrivs i Kristinehamn idag. Något som är viktigt att komma ihåg och fortsätta arbeta med är att löpande genomföra utvärderingar och kunskapsöverföring i slutet av projekten. Detta för att säkerställa att erfarenheterna och resultaten från projekten tas tillvara i verksamheterna samt sprids i kommunen.

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".