Till innehållet

Genomförandet av Hållbarhetsrapporten 2022

Hållbarhetsrapporten har tagits fram under hösten 2022 inom ramen för hållbarhetsgruppens arbete i Kristinehamns kommun och med konsultstöd av Bright Planet AB. Hållbarhetsrapporten bygger på kvantitativa och kvalitativ data som ger en deskriptiv bild av läget och utvecklingen inom respektive globalt mål.

Som stöd för att beskriva kommunens nuläge har kvantitativ information och data hämtats från databasen Kolada, Sveriges genomförande av Agenda 2030 och andra källor (se referenslista i PDF:en för källhänvisning). Den sista inhämtningen av kvantitativ data genomfördes den 16 november 2022.

Kvantitativ datainsamling

Det är viktigt att poängtera att de statistiska analyser som görs i rapporten visar vissa statistiska samband och inte orsakssamband. För att klarlägga orsak och verkan krävs fördjupande analyser tillsammans med kommunens verksamheter och andra aktörer. Det kan även finnas luckor i informationen på grund av avgränsning i resurser och tid.

Likaså är det värt att betona att orsakerna till utfallet av ett nyckeltal inom ett mål kan gå att hitta under andra mål. Till exempel finns kopplingar mellan mål 1 (Ingen fattigdom), mål 4 (God utbildning för alla) och mål 8 (Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt). Jämställdhet och jämlikhet (mål 5 och 10) påverkar också utfallet inom resterande femton globala mål och vice versa. Detta visar på vikten av att se Agenda 2030 och de globala målen som en helhet med delar som är ömsesidigt beroende av varandra. Det är även värt att nämna att hållbar utveckling är komplext. Denna rapport bygger på en uppföljning och nulägesbeskrivning av utvecklingen mot hållbarhet utifrån utvalda nyckeltal. Det innebär att rapporten inte bör läsas med en förväntan om en heltäckande bild av Kristinehamns väg mot att nå upp till de globala målen.

Flera av de nyckeltal som redovisas i rapporten bygger även på data från olika enkätundersökningar. Med sådan data följer alltid en osäkerhet om de som svarar på enkäten är representativa för en specifik befolkningsgrupp. Dessa resultat bör därför tolkas med viss försiktighet.

Kvalitativ datainsamling

Hållbarhetsrapporteringen omfattar också kvalitativ information i form av beskrivningar av det arbete som bedrivs i kommunen. Denna information har samlats in av kommunens hållbarhetsgrupp med deltagare från kommunens förvaltningar:

•Kulturförvaltningen
•Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen
•Skolförvaltningen
•Kommunledningsförvaltningen
•Arbete, kompetens och välfärdsförvaltningen
•Stöd, vård och omsorgsförvaltningen
•Tekniska förvaltningen

Samtliga informationslämnare har beretts tillfälle att sakgranska rapporten, vilket innebär att den kvalitativa fakta som rapporten hänvisar till är kvalitetssäkrade av de som lämnat in informationen.

I rapporten redovisas kvalitativ information bland annat under avsnittet ”Några goda exempel som bidrar till målet”. Vi tror på det goda exemplets makt – under avsnittet går det att ta del av några av de många bra saker som kommunen gör i sina verksamheter och tillsammans med andra aktörer som bidrar till målet. Avsnittet är tänkt att inspirera till fortsatt arbete och väcka nya idéer, däremot är avsnittet inte heltäckande för allt som kommunen gör eller representera alla verksamheters arbete utan är ett urval av exempel.

Status i relation till målen

Bright Planet AB har, kopplat till uppföljningen av de globala målen, även gjort en summering med tillhörande status för Kristinehamns kommun i relation till målen. Denna status beskrivs med hjälp av skalan betydande utmaning, utmaning, neutral status och god status samt utgår från följande fyra bedömningspunkter:

•Nationell status, det vill säga hur Sverige ligger till kopplat till Agenda 2030 och de globala målen.
•De utvalda nyckeltalen som redovisas i statistiktabellerna och utvecklingen inom dessa under tidsspannet (5 år).
•Kvalitativa beskrivningar av kommunen och det arbete som bedrivs i kommunens verksamheter.
•Övergripande aspekter som är viktiga för hållbar utveckling.

Statusen kopplat till varje globalt mål är en vägledning inom vilka områden Kristinehamns kommun har utmaningar och möjligheter samt kommunens läge i förhållande till de globala målen. Statusen är satt som ett sätt att synliggöra kommunens styrkor och utvecklingsmöjligheter men kommunens nämnder, förvaltningar och verksamheter bör göra egna analyser av styrkor och utvecklingsmöjligheter.

Läs rapporten i sin helhet

I PDF-versionen av rapporten finns fler bland annat mer information om resultatet, metoden och Agenda 2030 samt tabeller, bilder och fördjupning. Här tar du del av den: Hållbarhetsrapport 2022

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".