Till innehållet

Planbesked och planavtal

Om du planerar att vidta en åtgärd som förutsätter att en detaljplan antas, ändras eller upphävs har du rätt att få veta om kommunen har för avsikt att börja ett sådant planarbete. Planbeskedet finns till för att ge alla som har för avsikt att genomföra en åtgärd ett snabbt och tydligt besked om huruvida kommunen tänker inleda ett planläggningsarbete eller inte.

Planbesked kan också begäras om du vill ändra eller upphäva områdesbestämmelser. I ditt planbesked får du veta om kommunen kommer att ta upp ditt ärende för detaljplanearbete eller inte.

Ansökan för planbesked är avgiftsbelagd. Du har rätt att få svar inom fyra månader.

Ansök om planbesked (pdf)

Planbeskedet är antingen positivt eller negativt och kan inte överklagas.

  • Ett positivt planbesked innebär att arbetet med detaljplanen kan inledas. Det innebär också att det tillkommer kostnader som du behöver betala för att gå vidare med ärendet.
  • Negativt planbesked innebär att arbetet med detaljplanen inte kommer att startas. Du betalar enbart avgiften för planbeskedet och sedan avslutas ärendet.

Avgift för planbesked tas ut för både positiva och negativa beslut. Om planbeskedet är positivt tillkommer en planavgift för att fortsätta planhandläggningen.

Avgift för planbesked under 2024

  • Standardavgift: 17190 kronor.
  • Upphävande av fastighetsindelningsbestämmelser (exempelvis upphävande av tomtindelning): 5730 kronor.
  • Återkallad ansökan (innan beslut om planbesked): 75 % av kostnaden utifrån ärendekategori.
  • Återkallad ansökan (innan handläggning påbörjats): Ingen avgift.

Avgift för planavtal

När du ansöker om planbesked ingår du vanligtvis ett villkorat planavtal som endast träder i kraft vid ett positivt besked.

Faktorer som påverkar avgiften för planavtalet

  • Avgift för planhandläggning. Är byggrätten under 1 000 kvm bestäms avgiften enligt timkostnad. Är byggrätten 1 000 kvm eller större är avgiften lika med planavgiften för den byggrätt som du vill ska tillkomma eller ändra användning för.
  • Kostnader för grundkarta.
  • Avgifter hos lantmäterietet.
  • Övriga kostnader. Exemeplvis för utredningar och andra åtaganden som är nödvändiga för ditt ärende.

 

Innehåll i planavtalet

Planavtalet innehåller villkor för när betalning ska ske och överenskommelser om kostnader för planhandläggningen. I planavtalet kan kostnadsfördelning mellan dig och andra fastighetsägare inom en och samma detaljplan regleras. Den kan också reglera vilka utredningar som du behöver betala för i planhandläggningen. 

Läs mer om våra riktlinjer, kostnader och faktiska bestämmelser i vår plantaxa. Vid osäkerhet om tolkning gäller alltid antagandehandling.

Med en detaljplan reglerar kommunen hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen på områden ska se ut. Detaljplanen talar om vad du och andra kan få göra för byggåtgärder inom planområdet. Byggplaner ska alltid ses i ett större sammanhang än enskilda fastighetsägares viljor.

Det finns lagkrav på att en detaljplan måste finnas om dina byggplaner i ett markområde kan påverka miljön eller människor.

Dina byggplaner innebär ibland att en detaljplan behöver skapas om det inte finns någon plan sedan innan. Om det finns en detaljplan för området redan kan dina byggplaner innebära att du behöver ansöka om att ändra den.

Att ansöka om planbesked är första steget för att veta om kommunen kommer utreda ditt detaljplaneärende. Men tänk igenom dina byggplaner noga innan du ansöker om planbesked. Ett detaljplanearbete kan bli kostsamt och ta lång tid.

Läs mer om detaljplaner i plan och bygglagen, kapitel fyra paragraf två | Lagen.nu  

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".