Till innehållet

Platsen för nytt regemente

Bergslagens artilleriregemente A9 kommer att återetableras på Harberget i Kristinehamn.

Harbergets geografiska placering beskrivs som strategiskt rätt, i nära anslutning till riksväg 26 och E18 för vidare resa mot skjutfältet Villingsberg i Karlskoga. Här finns också stor möjlighet för fortsatt utveckling och övningsområden som inte stör i tätbebyggt område.

Försvarsmakten har som mål att ett regemente ska stå färdigt under 2029, men innan dess är det flera faktorer som måste lösas. Ett första steg som ska tas är att påbörja en ny detaljplan för den plats som ska bebyggas med nya regementslokaler.

Fram till dess bedrivs verksamheten i temporära lösningar och sedan 1 mars 2022 finns medarbetare på plats i Rådhuset i centrala Kristinehamn. Just nu arbetar Försvarsmakten, Kristinehamns kommun och Fortifikationsverket gemensamt för att hitta en plats som fungerar för att bygga temporära kontorsmoduler, men det finns inga beslut tagna i nuläget. 

Arbetet framåt

Kommunstyrelsen har fattat beslut om att ett planuppdrag ska starta för platsen. Det är planeringsavdelningens uppgift att driva en detaljplaneprocess. Här utreds platsens lämplighet och hur funktioner som VA-nät, vägar och bebyggelse behöver se ut.

Här kan du läsa hur det går med planläggningen för området Harberget.

Frågor och svar

Än kan vi inte svara på hur det kommer se ut i området eller på vilka platser försvaret ska etablera olika funktioner, som exempelvis övningsfält och kaserner. Kommunen äger endast en liten del av marken på Harberget, så just nu pågår en dialog med andra markägare i området. 

Det gäller delen som ska bebyggas och bli själva regementsområdet, men hela området kräver inte en detaljplaneringsprocess.

I kommunens översiktplan pekas området ut som lämplig mark för återetablering av försvaret eller verksamhetsmark, men det behövs en detaljplan som tillåter bebyggelse för den här typen av verksamhet. Detaljplanen är grunden när försvaret i ett senare skede ska söka bygglov.

En planprocess brukar ta ungefär 1-2 år, men det här blir ett prioriterat ärende som ska underlätta för försvaret att kunna komma igång med att projektera och till sist bygga. Parallellt med detta arbetar vi tillsammans med försvaret för att underlätta för en så kallad interimslösning, vilket innerbär en tillfällig lösning.

 

Försvarsmakten och Fortifikationsverket har gjort en sammanvägning av flera aspekter som talar för Harberget:

  • På Harberget finns möjlighet att skapa en robust struktur för verksamheten i sin helhet och som möjliggör framtida expansion.
  • Långsiktigt blir det mer ekonomiskt och hållbart att bygga nytt.
  • Även om inte den verksamhet Försvarsmakten ska bedriva där bullrar avsevärt mycket så är Harberget redan kontaminerat med buller från v26 och E18.
  • Harberget ligger nära centrum men är ändå avsides. Det innebär att transporter till och från området inte går igenom Kristinehamn.

 

Det gamla Presterudsområdet är inte anpassat efter de system som Försvarsmakten har idag och är därför inte bästa alternativet på lång sikt. Vissa saker, som exempelvis drivmedelsanläggning, är avvecklade. Så förutom kostnaden att förvärva området skulle det krävas renovering och omfattande tillbyggnad. Dessutom bedöms möjligheter till framtida expansion bli svårare med tanke på redan befintliga bostadsområden. Påverkan på övriga samhället bedöms bli mindre vid en återetablering på Harberget än Presterud.

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".