Till innehållet

Ekonomisk ordlista

Driftram/driftbudget

En budget som ska täcka löpande kostnader för att driva respektive verksamhet. Exempel på kostnader som ska täckas i denna budget är hyror, löner till anställda, läromedelsinköp och annat. Driftkostnader finansieras av skatteintäkter och olika bidrag från exempelvis staten.

Resultatbudget

Resultatbudgeten är en sammanställning över de kostnader och intäkter kommunen räknar med kommande verksamhetsår.

Detaljbudget

Detaljbudgeten visar hur mycket pengar av respektive nämnds totala budget (även kallad ram) som ska gå till varje verksamhet. Exempel på detta är att kulturnämnden beslutar om hur mycket pengar som ska gå till biblioteket, våra museer, och andra administrativa kostnader.

Investeringsbudget

En investering räknas inte som en driftkostnad eftersom det är en kostnad av engångskaraktär. Investeringar finansieras antingen från banklån eller från kommunen själv. Exempel på investeringar är nya vägar och utbyggnad av vatten- och avloppsnät. Det kan även vara byggandet av en ny skola, anpassningar i verksamheter eller en ny bro.

Låneram

Låneramen är ett ekonomiskt mått som visar hur mycket medel som kommunen får ha i skuld till Riksgälden gällande anläggningstillgångar. Det visar alltså hur mycket utrymme kommunen har att låna medel, exempelvis till investeringar.

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".