Till innehållet

Tallunden

1.JPG

Här på Tallunden vill vi göra det möjligt att bygga nya bostäder. 

Samrådsperiod 13 oktober – 21 november 2022

I det natursköna området Tallunden detaljplanerar vi för ca 100 nya bostäder. Vi vill göra det möjligt att bygga både radhus och flerbostadshus som samspelar väl med naturen i området. Dessutom planerar vi för parkområden som möjliggör att vi i framtiden exempelvis kan bygga en helt ny lekpark. Vi vill också se till att det finns ett trivsamt gångstråk genom området från Tallundsvägen till Kurlandaallén och säkerställa att förskolan kan vara kvar i sina lokaler.

Här nedan kan du ta del av vårt första planförslag som beskriver hur vi ser att området kan utvecklas framåt.

Efter samrådet tar vi del av alla synpunkter som vi har fått in och kommer att bearbeta detaljplanen till ett granskningsförslag. Granskning kommer preliminärt ske under 2024.

Frågor och svar

Det är viktigt att naturen och känslan i området bevaras, och vi ser att ny bebyggelse kommer passa bra in mellan talltopparna. För att säkerställa att området fortsatt är rikt på tallar kommer vi plantera nya tallar för att kompensera för de tallar som kan behöva tas ner. Tallar som tas ned när det väl är dags att bygga ska endast vara de som är nödvändiga att ta bort för att garantera säkerheten och möjliggöra byggnationen.

De tre flerbostadshusen föreslås få en högsta tillåten nockhöjd på 18 meter, vilket innebär att det blir möjligt att bygga sexvåningshus. Titta gärna på våra 3D-vyer i planbeskrivningen för att få en ungefärlig bild av hur de kan se ut i stadsbilden. En stor del av tallarna kommer att bevaras vilket innebär att bostäderna nordväst om Tallunden främst kommer att se de nya byggnaderna mellan träden.

Radhusen påverkar utsikten från bostäderna som ligger nära korsningen Fältvägen-Kurlandaallén. Radhuslängorna ska uppföras i suterräng, vilket innebär att endast ett våningsplan på den västligaste längan reser sig ovanför Fältvägens marknivå. Därmed kommer bostadshusen på Fältvägens motsatta sida behålla delar av sin utsikt österut.

Det finns två parkeringar i området: förskolans grusparkering nära korsningen Kurlandaallén-Fältvägen och folkparkens gamla besöksparkering i norr intill Tallundsvägen-Koloniträdgårdsvägen. Förskolans parkering föreslås flyttas närmre Fältvägen. Det är den exploatör som på sikt får chans att bygga radhusen som kommer behöva anlägga den nya parkeringsytan. Den gamla besöksparkeringen föreslås behållas för att utnyttjas som boendeparkering för de som flyttar in i de nya bostäderna.

Tallundens förskola har idag inget planstöd för att bedriva skolverksamhet i lokalen. I vårt förslag ger vi tillåtelse att bedriva verksamhet inom skola och centrumändamål. Det innebär att förskolan fortsatt kan bli kvar. Skolgården föreslås minskas ned litegrann. På den södra delen av skolgården, som idag används sparsamt av förskolan, behöver en ny infartsväg till bostadsområdet byggas. Trots att skolgården minskas ned något är den fortfarande stor nog för att uppfylla Boverkets rekommenderade minsta friyta per barn med god marginal.

Förskolan bedrivs i den enda bevarade byggnaden från Folkets park-eran. Den vill vi självklart bevara, så därför får byggnaden ett rivningsförbud i vårt planförslag.

Under de senaste åren har det gjorts stora investeringar på offentliga platser runtom i Kristinehamn. Stadsparken, Gustavsvik, Picassoudden och torgen är nyligen iordningställda och lämpar sig väl för olika typer av arrangemang. Med andra ord ser vi inte riktigt att behovet finns av ytterligare en plats för arrangemang. Vi tror att Tallunden passar bäst som en stadsdelspark men området erbjuder också fina platser för nya bostäder.

Bakgrund

I Kristinehamn ska du kunna växa, utvecklas men också trappa ner – under hela livet. Vi utvecklar staden med utgångspunkten att möta olika behov. Vi planerar radhus, för de som är redo att lämna lägenhetslivet och påbörja familjelivet. Vi planerar lägenheter, för de äldre som är redo att sälja sitt hus och lämna villalivets ansvar, men också för de unga som letar efter sin första egna bostad. Under planprocessen undersöker vi vilka typer av bostäder som passar in och som möter framtida bostadsbehov.

I Tallunden finns en gammal detaljplan från 1987 som säger att området får användas som folkpark. Det är alltså inte möjligt att bygga bostäder här utan att först ta fram en ny detaljplan som tillåter bostäder.

Kommunstyrelsen gav 2021-05-11 planeringsavdelningen på Kristinehamns kommun i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för det före detta folkparksområdet Tallunden. Sedan folkparken lades ned och dess byggnader revs har det funnits tankar om att bygga bostäder i området. I Kristinehamns kommuns översiktsplan är planområdet utpekat som utredningsområde U6, Folkets park, med syftet att utreda bostadsändamål delat med befintlig användning som förskolemiljö.

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".