Till innehållet

Digitala tester av läsförmågan i skolan

lexplore_eyemovemnts_reading.png

Att vara en god läsare är en av de viktigaste faktorerna för att lyckas med sina studier. Därför är det viktigt att så tidigt som möjligt få en tydlig och objektiv bild av läsförmågan och läsutvecklingen hos varje elev. Skolorna i Kristinehamns kommun tar hjälp av ny teknik för att ännu bättre kunna möta varje elev i sin läsutveckling.

Alla elever i årskurs 1 till och med 6 får idag sin läsförmåga testad genom en ny digital metod. En träffsäker analys görs av elevens ögonrörelser i samband med läsning av två korta och årskursanpassade texter. Syftet är att skolan ska få en objektiv bild av elevernas läsförmåga och därigenom ett tydligare underlag i arbetet med den fortsatta läsutvecklingen.

För att kunna ge rätt stöd och stimulans genomförs ett digitalt test, en så kallad screening, av läsförmågan hos alla elever. Testet görs med hjälp av en eye tracker (ögonrörelsekamera) som 90 gånger per sekund läser av elevens ögonrörelser under läsningen. Tekniken att analysera ögonrörelser vid läsning för att mäta läsförmågan inleddes av ett forskningsprojekt i läsutveckling som påbörjades i Kronobergs län under 80-talet och som sedan har vidareutvecklats vid Karolinska Institutet.

Hur går det till?

En digital screening är både enkel och rolig att genomföra för eleverna. Det tar bara några minuter för en elev att göra screeningen som börjar med att eleven följer en prick som rör sig på skärmen. Det görs för att kalibrera skärmen med ögonrörelserna. Sedan följer ett test där eleven säger vad enskilda bokstäver heter och efter det kommer två korta texter med ett par läsförståelsefrågor. Det är allt.
Analysen av ögonrörelserna görs med hjälp av artificiell intelligens, AI, är helt objektiv och resultatet presenteras i fem olika nivåer. Med hjälp av det kan eleverna få undervisning på precis rätt nivå för att väcka och bibehålla läsglädjen.

Tveksam start

Ute i verksamheterna är arbetet med Lexplore inne på det tredje läsåret. Catarina Kristhammar är kvalitetsstrateg på skolförvaltningen och har följt arbetet sedan starten. Hon menar att det från början fanns en tveksamhet kring införandet av ett nytt verktyg för att bedöma läskunnigheten, men att åsikterna nu har ändrats.

- Nu finns en organisation och struktur för genomförandet av screening och efterarbete. Det förs kollegiala samtal om den undervisningspraktik som ger elever förutsättningar för att bli goda läsare. Elever som behöver stöd i sin läsutveckling identifieras tidigare vilket också är ett mål med Läsa-Skriva garantin.

Positiva resultat 

Catarina berättar att resultaten visar att eleverna utvecklats i sin läsning. Det gäller elever som har svårigheter med sin läsning och elever som är goda läsare. Efter en screening följer en period av intensivträning utifrån ett material som Lexplore tillhandahåller. Arbetet med intensivperioder genomförs i alla klasser och därutöver är synliga förändringar identifierade när det gäller att se på och diskutera undervisningen kring läsning.

Arbetslagen har också sett över sina läromedel och granskat dem utifrån kvalitéer som ger goda förutsättningar för att lära barn och elever att läsa. Organisationen har setts över för att säkerställa att lärare får specialpedagogiskt stöd för att planera undervisningen utifrån elever i behov av stöd för sin läsutveckling.
När det gäller elever på mellanstadiet har införandet av Lexplore bidragit till insikten att läsning är något som måste underhållas för att bibehållas och utvecklas, vilket synliggjorts i undervisningen.

Vilka årskurser genomför testerna? 

Arbetet med Lexplore sker i åk 1-6. I dagsläget finns inga planer på att utvidga screeningen till att inkludera ytterligare årskurser.

Målet

Det övergripande målet är högre måluppfyllelse. Att var en god läsare ger elever förutsättningar att lyckas generellt i sitt skolarbete.

- Vi är inne på vårt tredje läsår med verktyget Lexplore och elevernas läsutvecklingen går i positiv riktning, menar Catarina.

Vill du veta mer?

Lyssna på podcasten Våga digitalt - AI stöttar i skolan, om Lexplore och andra digitala verktyg.

Du kan se en film om hur screening med Lexplore går till på Youtube. 

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".