Till innehållet

Tillståndsguiden

Kommunalt avlopp

När du vill ansluta din fastighet till det kommunala VA-nätet måste du göra en servisanmälan och en anmälan till byggavdelningen.

I servisanmälan redogör du för om du idag har enskilt avlopp och vill koppla på det kommunala VA-nätet, eller om du har en ny tomt som du vill koppla upp.

I bygganmälan redovisar du hur rören ska sitta och hur installationen ska utföras innan du påbörjar installationen. Du behöver ha ett startbesked innan du får börja.

Vad kostar det?

Avgiften gäller bostadsfastigheter som ligger inom det så kallade verksamhetsområdet för vatten och avlopp, alltså där det finns kommunalt VA. 

Anläggningsavgiften är en engångsavgift som du betalar i samband med att du ansluter dig till det kommunala ledningsnätet. Det du betalar används till att producera dricksvatten, underhålla och förnya ledningsnätet, rena avloppsvatten samt ta hand om dagvatten från fastigheter och gator.

Hur stor avgiften är beror på:

  • hur stor fastigheten är
  • antalet typ av anslutningar (spillvatten, dricksvatten och dagvatten)
  • antalet lägenheter (flerbostadshus).

 

Exempel för enbostadshus

Typhus A: Friliggande enbostadshus med tomtyta på 800 kvadratmeter, ansluten till vatten, spillvatten och dagvatten samt en vattenförbrukning på 150 kubikmeter per år. Alla priser är inklusive moms. 

Typ

Pris

Servisavgift för vatten, spillvatten och dagvatten

45 850 kr

   

Förbindelsepunkt för vatten, spillvatten och dagvatten

32 750 kr

   

Tomtyta 800 kvadratmeter

15 584 kr

   

Lägenhetsavgift

16 375 kr

   

Summa inklusive moms

110 559 kr

 

Det kostar 3 360 kronor (taxa gäller år 2022) att anmäla en installation eller väsentlig ändring av VA, utan tekniskt samråd.

Hur lång tid tar det?

Din servisanmälan ska vara inlämnad senast åtta veckor före det datum vatten eller avlopp ska vara inkopplat för att vi ska kunna planera vårt arbete och ge en god service. Gör gärna anmälan så tidigt som möjligt, det kan ta tid om till exempel nya vatten- och avloppsledningar behöver anläggas. Det är inte heller säkert att din fastighet går att ansluta till det kommunala VA-nätet, det undersöker vi när du hör av dig. Förutsättningarna för att få en VA-servis är att fastigheten ligger inom kommunens verksamhetsområde för VA och inom detaljplanelagt område.

Anmälan till byggavdelningen tar 4 veckor att handlägga, förutsatt att du skickat med alla handlingar och ditt ärende är komplett. Skicka in din bygganmälan samtidigt som din servisanmälan så blir arbetet smidigare.