Till innehållet

Tillståndsguiden

Fasadändring

En fasadändring är när du till exempel målar om huset, byter fasad- eller takmaterial, eller tar upp eller stänger igen dörrar och fönster.

För en- och tvåbostadshus inom detaljplan finns vissa undantag från lovplikten för fasadändringar. Under förutsättning att åtgärden inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär krävs det inte bygglov för att byta:

  • färg
  • fasadbeklädnad
  • taktäckningsmaterial

Om du bor utanför detaljplanerat område krävs normalt inte bygglov för fasadändringar.

Byta färg, fasad och tak

Om du bor inom detaljplanerat område och vill byta färg, fasad eller tak så måste du ta hänsyn till hur de övriga byggnaderna i kvarteret ser ut. Om byggnaden eller området har en speciell enhetlig eller tidstypisk karaktär krävs det oftast bara en mindre ändring för att karaktären ska ändras väsentligt. Det kan också finnas bestämmelser i detaljplanen som säger vilka färger och material som får förekomma. Därför behöver du ta kontakt med byggavdelningen för att få en bedömning om bygglov krävs i ditt fall.

Byta fönster och dörrar

Om du vill byta gamla fönster och dörrar mot nya krävs det normalt inget bygglov, så länge de har samma utseende och material. Om du är osäker kan du alltid kontakta byggavdelningen.

Du behöver dock bygglov om du vill ändra storlek eller sätta in nya fönster och dörrar.

 

Vad kostar det?

Att göra en fasadändring på en- och tvåbostadshus kostar 6 060 kronor (taxa gäller år 2024) om det är planenligt.

Hur lång tid tar det?

Handläggningstiden för bygglov ska enligt plan- och bygglagen vara maximalt 10 veckor, räknat från det att alla handlingar som behövs för att pröva ditt ärende har kommit in och din ansökan är komplett.