Till innehållet

Tillståndsguiden

Mur, plank och staket

Plank och mur kräver bygglov om de är högre än 0,5 meter från marken. Även stödmurar med jordfylld sida kräver bygglov om den är högre än 0,5 meter.

Ett vanligt staket kräver normalt inte bygglov. Däremot kan ett staket komma att räknas som ett plank ifall det är tätare eller högre än vissa mått.

Du behöver dock inte bygglov för att anordna en skyddad uteplats vid ditt en- eller tvåbostadshus. Du får bygga mur eller plank runt uteplatsen under följande förutsättningar:

  • du bygger det högst 3,6 meter ut från husets fasad och,
  • muren eller planket är högst 1,8 meter högt och,
  • placeras längre än 4,5 meter från fastighetsgränsen.

Om staketet du vill bygga räknas som plank behöver du ansöka om bygglov. Det räknas som plank om:

  • staketet har tätt sittande plankor som gör att mellanrummen för luft är minst 20 procent av staketet, och är högre än en meter (mätt från trottoarnivå).
  • staketet har glest sittande plankor som gör att mellanrummen för luft är minst 50 procent av staketet, och är högre än en 1,3 meter (mätt från trottoarnivå).


 Se exempel på staket

Vid gatukorsningar och in-/utfartsvägar ska staketet alltid ha en höjd av max 0,8 meter mätt från trottoarnivå. På hörntomter med hörn mot väg/gata får staketet inte vara högre än 0,8 meter i sikttriangeln som sträcker sig minst tio meter åt vardera hållet. Är du osäker, så kontakta gärna oss på byggavdelningen.

Vad kostar det? 

Att bygga, ändra eller flytta en mur eller ett plank kostar 4 888 kronor om det är planenligt. Om det finns avvikelser eller ligger utanför planlagt område så kostar det 6 060 kronor.

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av mur eller plank, utan tekniskt samråd

Undermåliga ritningar, eller andra faktorer som gör att vi inte kan handlägga din ansökan, kan innebära att ärendet kommer att avvisas och du blir tvungen att betala en avvisningsavgift som motsvarar handläggningstiden, som för närvarande ligger på 1 212 kronor i timmen (Taxa 2024).

Hur lång tid tar det?

Handläggningstiden för bygglov ska enligt plan- och bygglagen vara maximalt tio veckor, räknat från det att alla handlingar som behövs för att pröva ditt ärende har kommit in och din ansökan är komplett.