Till innehållet

Tillståndsguiden

Bygglov, verksamhet

Innan du påbörjar din ansökan om bygglov, gå in på sidan Då krävs ansökan om bygglov eller anmälan. Där kan du läsa om vad som krävs för olika typer av bygglov. Har du till exempel kontrollerat att din tänkta byggnadsåtgärd följer detaljplan eller områdesbestämmelser? Eller vet du att din byggnadsåtgärd kommer att följa plan- och bygglagens generella regler som gäller i och utanför sammanhållen bebyggelse? Kontakta byggavdelningen så hjälper vi dig med dina frågor.

Vad kostar det?

För nybyggnad, tillbyggnad eller ändrad användning gäller följande priser, taxa gäller 2023:

0-100 kvm Bruttoarea + Öppenarea (BTA+OPA), utan tekniskt samråd

Planenligt                                                12 201 kr

Liten avvikelse                                        14 525 kr

Utanför planlagt område                      14 525 kr

0-100 kvm Bruttoarea + Öppenarea (BTA+OPA), med tekniskt samråd

Planenligt                                                30 212 kr

Liten avvikelse                                        34 860 kr

Utanför planlagt område                      37 184 kr

 

101-1000 kvm Bruttoarea + Öppenarea (BTA+OPA), med tekniskt samråd

Planenligt                                                41 832 kr

Liten avvikelse                                        46 480 kr

Utanför planlagt område                      48 804 kr

 

1001-5000 kvm Bruttoarea + Öppenarea (BTA+OPA), med tekniskt samråd

Planenligt                                                72 044 kr

Liten avvikelse                                        77 854 kr

Utanför planlagt område                      78 435 kr

Undermåliga ritningar, eller andra faktorer som gör att vi inte kan handlägga din ansökan, kan innebära att ärendet kommer att avvisas och du blir tvungen att betala en avvisningsavgift som motsvarar handläggningstiden, som för närvarande ligger på 1 162 kronor i timmen (taxa 2023).

Hur lång tid tar det?

Handläggningstiden för bygglov ska enligt plan- och bygglagen vara maximalt tio veckor, räknat från det att alla handlingar som behövs för att pröva ditt ärende har kommit in och din ansökan är komplett.

Byggavdelningen hanterar alltid inkomna bygglov så snabbt vi kan. När du skickat in din ansökan till byggavdelningen så startar ett ärende. Under handläggningstiden kan vi behöva begära in mer uppgifter till din ansökan. Det här kan påverka tiden det tar innan du får ett beslut, eftersom din ansökan först anses vara komplett när byggavdelningen fått all nödvändig information. Byggavdelningen får fatta ett förlängningsbeslut och förlänga handläggningen med tio veckor, totalt 20 veckor om vi anser att det till exempel krävs större utredningar eller remissvar från andra myndigheter.

Handläggningstiden för bygglov kan variera mycket eftersom förutsättningarna där byggnaden ska placeras kan vara mycket olika. Om byggnaden placeras nära tomtgräns kan det krävas att grannar tillfrågas (om det krävs att grannar hörs får du räkna med att handläggningstiden ökar med minst fyra veckor).