Till innehållet

Tillståndsguiden

Tillstånd för offentlig plats

Du behöver ett polistillstånd för att ordna ett evenemang på offentlig plats. Polisen bedömer om markupplåtelsen kan påverka allmän ordning och säkerhet. Polisen begär sen in ett yttrande från kommunen som bland annat bedömer framkomlighet för allmänheten.

 • I ansökan anges hur stor yta, val av plats, tid för uppbyggnad och upplåtelse, ritning med placering av anordningar, behov av el.
 • Om avstängning av en gata eller väg krävs eller om en omledning av trafik krävs ska en trafikanordningsplan bifogas ansökan.
 • För all upplåtelse ställs krav på underhåll. Området ska hållas rent och snyggt.
 • Klotter ska saneras omgående.
 • Sökande ska efter avslutat evenemang städa och återställa ytan i ursprungligt skick. Sökande kan även anlita tekniska förvaltningen för dessa tjänster.
 • Eventuella skador och återställningsarbeten som drabbar tekniska förvaltningen på grund av upplåtelsen får du som sökande betala.
 • Behov av el, containrar eller liknande.
 • Toaletter för besökande.
 • Framkomlighet, tillgänglighet och säkerhet. Hänsyn ska tas till personer med funktionsnedsättning.
 • Evenemang som har start- och målplatser ska använda platser som tål denna påverkan.
 • Övriga tillstånd kan krävas i samband med evenemang till exempel bygglov, utskänkningstillstånd och livsmedelstillstånd. Tänk på att handläggningstiden kan variera mellan olika tillstånd.
 • Om du ska sätta upp affischer inför evenemanget ska det finnas med i ansökan med de tilltänkta platserna, annars krävs separat tillstånd för detta.munen som bland annat bedömer framkomlighet för allmänheten.

Vad kostar det?

Polisen tar en administrationsavgift på 700 kronor i samband med ansökan. Den tas ut oavsett om ansökan beviljas eller inte. 

Kristinehamns kommun tar ut en avgift för att du använder den offentliga platsen enligt en taxa som kommunfullmäktige beslutat:

 • evenemang: 1 500 kronor per dag
 • övriga mindre mötestält: 300 kronor per dag
 • cirkus och tivoli: 2 000 kronor per dag
 • loppis och bakluckeloppis: 100 kronor per dag
 • avstängning av gator i samband med evenemang: 2 000 kronor per tillfälle.

Kostnader för el och vatten ingår inte. Om extra renhållning behövs efter evenemanget är det du som söker som ska betala den kostnaden.