Till innehållet

Skogsvårdande åtgärder Kaffeberget

I närtid kommer Stora Enso på uppdrag av Kristinehamns kommun att köra bort ris från tidigare barkborreåtgärder vid Kaffeberget. Arbetet startar tidigast vecka 39.  

Under arbetets gång uppmanar vi dig som rör dig i skog och mark runt Kaffeberget att vara uppmärksam på varningsskyltar och arbetsfordon. 

Varför tas riset bort? 
En viktig del av detta arbete är att ta bort riset från tidigare avverkningsåtgärder, det underlättar föryngring och plantering av nya träd.   

Men detta är inte bara en fråga om att ta bort grenar och toppar. Genom att använda dessa rester, som vi kallar GROT (Grenar Och Toppar), som biobränsle i värmeverk, gör vi också en insats för miljön. Det är ett praktiskt sätt att minska vårt koldioxidavtryck och använda våra naturresurser effektivt. 

Tillförande av ytterligare död ved 
Vad som är ännu viktigare är att vi, genom att tillföra ytterligare död ved till området, skapar en särskild miljö som är hem för en mångfald av arter. Cirka 6 500 av Sveriges skogslevande arter är beroende av död ved, inklusive insekter, svampar, slemsvampar, mossor, lavar, spindeldjur och ryggradsdjur. I skogen finns drygt 1 000 rödlistade arter som någon gång i sin livscykel är beroende av död ved eller vedlevande organismer.