Till innehållet

Servicemätning 2024

Med start den 18 mars kommer vi i samarbete med Sveriges kommuner och regioner (SKR) att genomföra en servicemätning för att skapa en samlad nulägesbild av kommunens service och bemötande. Det är tredje året i rad som vi genomför mätningen.

Mätningens innehåll och syfte

Servicemätningen mäter invånarnas upplevelse av service och bemötande när de kontaktar kommunen och syftet är att skapa en samlad nulägesbild. Mätningen möjliggör också en nationell jämförelse med andra kommuner. Resultatet kommer sedan att kunna användas i arbetet med att säkra kvaliteten och att utveckla verksamheten utifrån invånarnas upplevelser och behov.

Så här går servicemätningen till

Metoden går ut på att samla in svar från slumpvis utvalda personer som har varit i kontakt med kommunen via telefon om hur de upplevde bemötande och enkelheten. De utvalda kommer att få ett sms från avsändaren krhmskommun med en länk att klicka sig vidare på. Länken är tillgänglig i två dagar och leder till frågorna som ser ut enligt nedanstående bild:

 

servicemätning i mobil.jpg