Till innehållet

Så jobbar vård och omsorg med hygienrutiner

Att jobba som sjuksköterska inom den kommunala hälso- och sjukvården är ett omväxlande uppdrag, inte minst under en pågående pandemi. Vardagen är på många sätt sig lik. Patientbesök ska göras, sår läggas om och mediciner delas ut. Nu med mer eller mindre stränga krav på skyddsutrustning.

Sjuksköterskorna står redo. Till vänster i bild ser vi skyddsutrustning som omfattas av basal hygienrutin och till höger i bild finns den förstärkta.

– Coronaviruset har ställt allt på sin spets. Vid misstanke eller bekräftat fall av covid-19, jobbar vi nu efter en förstärkt vårdrutin där vi följer Smittskydd Värmlands riktlinjer. Den riktlinjen beskriver inte bara hur vi ska arbeta i vårdnära arbete utan även hur vi ska hantera städ och tvätt, berättar Maud Ståhl, enhetschef för hemsjukvården i Kristinehamns kommun.

Basal hygienrutin

Socialförvaltningen har bra rutiner när det kommer till den basala hygienen inom äldreomsorgen och till viss del även inom verksamheten för funktionsstöd. Det handlar om att tvätta och sprita händerna ofta vid patientkontakt, använda plasthandskar och skyddsförkläde. Varje enhet har egna hygienombud som gör uppföljningar där man bland annat håller koll på att riktlinjer följs och att medarbetare får en kontinuerlig fortbildning.

– Den pågående smittspridningen har bidragit till att vi nu lär ut de basala hygienrutinerna till fler. Det finns idag verksamheter som i vanliga fall aldrig behöver förhålla sig till dessa rutiner men som nu behöver känna till dem. Det kan röra sig om verksamheter inom individ- och familjeomsorgen och delvis även inom funktionsstöd, berättar Maud.

Gott om skyddsutrustning

När det kommer till den förstärkta vårdrutinen som aktualiseras i samband med konstaterad smitta innebär den bland annat att mängden skyddsutrustning ökar. Om man vårdar en sjuk person med förkylningssymptom så ska den ordinarie omvårdnadspersonalen och hemsjukvården i vårdnära arbete använda handskar, skyddsförkläde, visir och i vissa fall även munskydd.

– Just nu har vi en god tillgång till skyddsmaterial som samordnas centralt från hemsjukvården. Alla våra enheter har ett eget mindre förråd av plasthandskar, handsprit, platsförkläden, munskydd och visir. Om en boende, klient eller brukare skulle konstateras sjuk i covid-19 kommer den berörda enheten att få ytterligare påfyllning för att kunna utföra trygg och säker vård, säger Maud.

Gåvor från företag och privatpersoner

För att ha koll på mängden skyddsmaterial har socialförvaltningen i dagsläget en veckovis inventering där alla enheter inom äldreomsorg och funktionsstöd rapporterar in tillgången. Om det skulle bli brist på någon enhet kan vi på ett enkelt sätt fördela om materialet.

– Det har varit mycket prat om att skyddsutrustningen är en bristvara inom vården, och då inte minst inom äldreomsorgen. Reserverna är inte stora men vi har så att vi klarar oss. Det beror bland annat på att företaget Nordic Paper har skänkt handsprit och munskydd till oss, men även privatpersoner från Kristinehamn och södra Sverige har skänkt flergångsvisirhållare. Det är vi väldigt tacksamma för. Det är fantastiskt, säger Maud.

Liten smitta

I dagsläget har vi en mycket liten smitta inom socialförvaltningens verksamhet. All information om den eller de som är smittade omfattas av sekretess och tystnadsplikt. Patientsekretessen är extra viktigt och den gäller även uppgifter om personliga förhållanden så som bostadsort.

– Om en boende skulle vara smittad och inte vara så allvarligt sjuk att han eller hon behöver sjukhusvård handlar det om isolering i den egna lägenheten eller på boendet. Vi kommer då även att minimera antalet personal som jobbar med just denna brukare för att ytterligare undvika smittspridning. Vi har mycket tydliga riktlinjer från smittskydd hur vi ska jobba vid ett förvärrat läge och det känns tryggt, berättar Maud Ståhl.