Till innehållet

Harbergets nya detaljplan klar för samråd

Kommunstyrelsen har den 13 november beslutat att gå vidare med föreslagen detaljplan för Harberget.

Försvarsmakten har i samverkan med kommunen valt att lokalisera det nya regementsområdet på Harberget i den östra delen av Kristinehamns tätort. På denna plats finns idag en gällande detaljplan som måste ersättas med en ny för att ge stöd åt de funktioner som en grundläggande soldatutbildning har behov av.

Ett gediget arbete med att ta fram en ny detaljplan har gjorts och ett förslag är framtaget. På det senaste sammanträdet fattade kommunstyrelsens beslut gå vidare med det nya förlaget. Under perioden 15 november - 22 december blir det samråd för den föreslagna detaljplanen. I samrådet ställs planhandlingar ut för allmänheten, sakägare och granskande myndigheter för att synpunkter ska inhämtas innan kommunen tar beslut om att anta detaljplanen.

– Vi är nöjda med processen och tempot och det här är en viktig fråga för Kristinehamns kommun och kristinehamnarna, säger Lars Nilsson, Kommunstyrelsens ordförande

Vad innebär en planprocess?

I planförslaget framgår mer detaljerat hur marken får användas, hur stora byggnader får vara, var byggnader ska placeras samt var vägar och VA-ledningar behövs. Planförslaget skickas på samråd till berörda sakägare som kan vara grannar, myndigheter och organisationer. Alla berörda har då möjlighet att lämna synpunkter. Efter samrådstiden sammanställs synpunkterna och ligger till grund för justeringar av planförslaget. Om nya byggnader ska byggas, eller om en byggnad ska få ett annat användningsområde så är det detaljplanen som styr om detta är möjligt eller inte. Om det bara skett mindre korrigeringar efter granskningen kan kommunen anta planen. Det är kommunfullmäktige som fattar det slutliga beslutet.

–  Det känns bra att vi nu är redo att starta samrådet och jag ser fram emot att ta del av eventuella synpunkter på detaljplanen, säger Petra Hallberg Rudsvik, planarkitekt och ansvarig för processen.

Bakgrund

Den 15 december 2020 beslutade riksdagen om en återetablering och den 4 december 2022 återinvigdes regementet A9 i Kristinehamn. Bergslagens artilleriregemente är ett av de fem nya regementen samt en ny flygflottilj som riksdagen beslutade om återetablering i Försvarsbeslut 2020. Återetableringen är en del i uppbyggnaden av den svenska försvarsförmågan. A 9 i Kristinehamn ska enligt Regeringens beslut börja byggas upp under åren 2021 – 2025, och nå full kapacitet någon gång under perioden 2026 – 2030. Det handlar om en successiv utveckling, och regementet kommer växa fram.

Du kan läsa mer om Harberget och ta del av planhandlingarna här på vår hemsida.