Till innehållet

Planavgift

Om du får bygglov kan du behöva betala planavgift. Du betalar planavgift om kommunen har gjort en plan för området där du vill bygga och den planen gjordes efter år 1986. Detta gäller oavsett om du ska bygga något helt nytt, bygga till något eller ändra hur en byggnad används.

Planavgiften finansierar kommunens arbete med att skapa och ändra detaljplaner. Avgiften motsvarar nyttan som du får av detaljplanen, exempelvis att lokalisering för ditt bygge redan är utredd, samt att frågorna om du får och hur mycket du får bygga redan är bestämt. Detaljplanen svarar på ett enkelt sätt på dessa frågor. Frågor som du annars behöver söka svar på när du söker bygglovet.

Läs mer om våra riktlinjer, kostnader och faktiska bestämmelser i Plantaxa 2024 - Bestämmelser inom PBL gällande planering

Svara på två frågor i vår kalkylator för att få en uppskattning av vad din planavgift blir. Den faktiska planavgiften bestäms i samband med bygglovshandläggningen och kan skilja sig från resultatet i kalkylatorn. 

Kalkylator för planavgift

Bruttoarea

Bruttoarea förkortas ofta BTA och heter på engelska "Gross Floor Area”.

Förenklat kan man säga att bruttoarea är den totala ytan inom en byggnads omslutande väggar, och för varje våning. 

Det inkluderar alltså inte bara de utrymmen där man kan bo eller arbeta, utan även väggar, pelare, trapphus, hisschakt, tekniska utrymmen, och ibland till och med oskyddade utrymmen som balkonger eller terrasser beroende på byggnadsnormer.

Öppenarea

Öppenarea förkortas ofta som OPA. Den refererar oftast till bebyggda och nyttjade utomhusytor på en fastighet. Ytorna ska vara tillgängliga för användning för att räknas in som öppen yta. Exempelvis innergårdar, parkeringsplatser eller andra typer av omslutna eller delvis omslutna utomhusytor.

I vissa sammanhang kan öppen area också avse delar av en tomt som inte är bebyggd och som kan användas för olika ändamål, som rekreation, upplag eller tillfart.

Planavgift i bygglovet tas inte ut för:

  • Tidsbegränsade bygglov.
  • Nybyggnad eller nyanläggande som hanteras i ett separat ärende eller bygglovsbeslut och som omfattar max 24 kvadratmeter.
  • Tillbyggnad eller annan form av ändring som hanteras i ett separat ärende eller bygglovsbeslut och som omfattar max 24 kvadratmeter.
  • Ändrad markanvändning i separat ärende om max 24 kvadratmeter.

Genom att kommunen i förhand planlägger och prövar vilken byggrätt och markanvändning som kan beviljas i olika områden, så kan handläggningen av din bygglovsansökan i det området både förenklas och hanteras snabbare.

Vilka områden som kommunen planlägger i förhand kan bero på flera saker. Exempelvis att kommunen har ett eget intresse av att exploatera ett område för bostäder eller industrier. Eller att en extern aktör eller grupp framfört ett stort intresse att eventuellt bygga på ett markområde som fått kommunen att undersöka vad som är möjligt och tillåtet att bygga på den platsen.

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".