Till innehållet

Mål 6: Rent vatten och sanitet för alla

Mål 6 handlar om att säkerställa tillgången till en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla.

Tillgång till vatten är en grundläggande förutsättning för att kunna leva ett anständigt liv. Vatten är exempelvis en förutsättning för världens livsmedels- och energiproduktion. Klimatförändringar och extrema väderfenomen innebär ökade risker för försämrad vattenkvalitet och smittspridning.

Så ligger Kristinehamn till i korthet

I Kristinehamns kommun har alla vattentäkter gott skydd och goda nivåer för grundvatten. Detta bidrar till att säkerställa tillgången på färskvatten av bra kvalitet inom kommunen vilket är i enlighet med landets utveckling. Utöver den vattenproduktion som redan förekommer i kommunen finns även ytterligare kapacitet i de befintliga vattenverken. Utmärkande i statistiken är dock den ekologiska statusen för sjöar och vattendrag i kommunen, där andelen sjöar med god ekologisk status har minskat år 2021 och andelen vattendrag med god ekologisk status är noll. Att nå god ekologisk status för sjöar och vattendrag är en utmaning för Kristinehamns kommun såväl som för Sverige.

Sammantaget kan Kristinehamns kommuns status i förhållande till Agenda 2030 och mål 6 bedömas vara neutral.

Läs mer här:

 

Kommunerna har ansvar för tillgången till dricksvatten och avlopp. Såväl skyddet av vattnet som dricksvattnets kvalitet och hur avloppsvattnet ska renas är reglerat på EU-nivå, men styrs också av flera svenska lagar som till exempel miljöbalken och lagen om allmänna vattentjänster. Trots en god tillgång till vatten och avlopp finns det behov av att förbättra vattenkvaliteten samt minska föroreningar och övergödning i många svenska sjöar och vattendrag. Kommunerna är ansvariga för att genomföra flertalet av de åtgärder som krävs för att förbättra vattenkvaliteten både i rollen som VA-producent och som granskande myndighet. Kommuner arbetar också för att förebygga problem med vattenbrist och sinande brunnar, vilket perioder av låga grundvattennivåer kan leda till.

Tillgången till säkert dricksvatten och goda sanitära förhållanden i Sverige är bra. Sverige har en integrerad vattenförvaltning och kunskapen om vattenanvändning har ökat. Det finns däremot utmaningar vad gäller enskilda brunnar och avlopp, långsiktigt säkerställande av dricksvattenresurser och skydd av vattenrelaterade ekosystem. Här finns utmaningar med fysisk påverkan från vattenkraft, dammar och markavvattning. Det finns också utmaningar med att nå god ekologisk status för sjöar och vattendrag. Däremot har Sverige sedan 2015 bildat 145 nya naturreservat med limniskt syfte och åtgärdat 554 vandringshinder för fiskar.

Vattentillgången i Sverige är god och det gäller även Kristinehamns kommun. Alla vattentäkter i Kristinehamns kommuns har vattenskyddsområde och alla grundvattenförekomster i kommunen har god kemisk och kvantitativ status. När det gäller sjöar och vattendrag med god ekologisk status är resultaten för kommunen lägre. Andelen sjöar i kommunen med god ekologisk status har minskat år 2021, vilket gör att kommunen placerar sig bland de 25 procent av kommunerna med lägst resultat. Det är även ett betydlig lägre resultat än genomsnittet för riket samma år. Statistiken visar att andelen vattendrag i kommunen med god ekologisk status är noll.

Den primära vattentäkten i kommunen är Bergsjön och kommunen har tre vattenverk: Sandköping, Bäckhammar och Nybble, varav Sandköping är det största. Tillsammans har verken tillstånd enligt vattendom att leverera 10 000 kubikmeter vatten per dygn men producerar idag cirka 5 500 kubikmeter per dygn. Alla vattenverken är utrustade med reservkraft som säkerställer funktionen även under elavbrott. För att förebygga att incidenter inträffar och för att veta hur de ska hanteras om de ändå uppstår har VA-avdelningen upprättade kontrollprogram för vatten och avlopp.

För att säkerställa vattenförsörjning, vattenkvalitet och påverka invånarnas inställning genomför kommunen flera insatser och projekt. Förändringar i lagen om allmänna vattentjänster (LAV) sker från och med den 1 januari 2023. Det innebär bland annat att kommunerna ska ha en aktuell vattentjänstplan på plats senast den 1 januari 2024. Kommunens pågående arbete med VA-plan kommer att ändra inriktning efter det nya lagkravet. Arbetet med VA-policyn kommer att färdigställas och sedan kommer arbetet med vattentjänstplanen påbörjas.

Miljö- och byggnadsnämnden lämnar tillstånd till och gör tillsyn av enskilda avlopp, samt granskar varje ny anläggning i samband med tillståndsgivning för att säkerställa att de uppfyller miljökraven. I varje enskilt fall görs en bedömning utifrån hur känslig omgivningen är för övergödning och föroreningar. Även lantbrukens spridning och lagring av gödsel samt användning av kemiska växtskyddsmedel kontrolleras genom nämndens tillsyn.

Kommunen har under flera år även arbetat med att sprida information till invånarna om hur man tvättar bilen på rätt sätt, det vill säga på en tvättanläggning med godkänd rening i stället för på gatan där vattnet rinner ut till sjöar och vattendrag utan att först renas. Tillsammans med godkända fordonstvättar deltar Kristinehamn årligen i kampanjen ”Stora Biltvättarhelgen” som arrangeras av Svenskt Vatten. Kommunen har hamnat på första eller andra plats fem gånger samt fått specialutmärkelsen Årets inspiratör i miljöinitiativet Hållbar biltvätts tävling ”Årets biltvättarkommun” på grund av sina informationsinsatser.

Eftersom vattnets kvalitet kan påverkas av bland annat föroreningar och utsläpp är det viktigt att ta hänsyn till sådana faktorer så tidigt som möjligt i planprocessen. Med hjälp av översyn av läckage in i och ut ur vattenledningsnätet, förekomsten av bland annat tungmetaller och läkemedel i avloppsvattnet samt utsläpp av kväve och fosfor från avlopp kan kommunen hålla övergripande koll på utvecklingen.

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".