Till innehållet

Mål 16. Fredliga och inkluderande samhällen

Mål 16 handlar om att främja fredliga, inkluderande och rättvisa samhällen. Det är omöjligt att uppnå hållbar utveckling utan fred. Alla människor har rätt att leva i fred och säkerhet utan rädsla för våld och förtryck, oberoende av etnicitet, kön, religion eller sexuell läggning. Alla människor har rätt att leva i fred och säkerhet utan rädsla för våld och förtryck.

Så ligger Kristinehamn till i korthet

Valdeltagandet i Kristinehamn är relativt högt, både generellt och bland förstagångsväljare. Majoriteten av de svarande i medborgarundersökningen upplever att bemötande och hanteringen av frågor till kommunen är bra. Utmärkande i nyckeltalen för mål 16 är att invånarna har en ökad känsla av otrygghet. Upplevelsen av otrygghet är särskilt hög hos kvinnor. Ett aktivt arbete pågår med att öka känslan av trygghet samt att öka medborgardialogen.

Sammantaget kan Kristinehamns kommuns status i förhållande till Agenda 2030 och mål 16 bedömas vara god.

Läs mer här:

 

En väl fungerande samhällsförvaltning med ansvarsfulla institutioner, transparens och rättsstatens principer har alla ett fundamentalt egenvärde. Det är främst kommunerna och regionerna som möter invånarna i deras kontakt med samhället. Demokrati och medborgarnas delaktighet är fundament i den kommunala och regionala strukturen. Att kommunernas verksamheter dessutom fungerar rättssäkert och motverkar korruption bidrar till att behålla en tilltro till samhället institutioner.

Sverige är framstående inom det internationella arbetet för konfliktförebyggande, hållbar fred liksom för stöd till demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer. Sverige rankas högt vad gäller låg korruption och politiskt deltagande. Ytterligare åtgärder krävs för att minska våldsnivåer och sexualbrotten i Sverige.

Fallen av dödligt våld samt utsatthet för misshandel har legat på höga nivåer sedan 2015, jämfört med åren innan. Ökningen beror främst på att dödligt våld mot män i kriminella miljöer har ökat. Många barn i Sverige upplever fortfarande fysiskt och psykiskt våld samt kränkningar. Andelen personer som utsätts för trakasserier samt antalet personer som känner otrygghet vid vistelse utomhus sent på kvällen i eget bostadsområde har minskat. Våldsoffers benägenhet att polisanmäla sin utsatthet varierar i hög grad beroende på typ av brott och relation till förövaren. I lägst utsträckning rapporteras sexualbrott.

Andelen invånare i kommunen som avstår från att gå ut ensam har ökat under perioden 2018-2021 och kommunens resultat är högre än genomsnittet för riket. Det är en större andel kvinnor än män som avstå från att gå ut ensam. I Folkhälsomyndighetens enkät Hälsa på lika villkor (2021) svarar 47 procent av kvinnorna att de ofta eller ibland avstår från att gå ut ensam av rädsla för att bli överfallen, rånad eller på annat sätt ofredad. Motsvarande värde för män är 18 procent. Kommunens resultat för medborgarundersökningen 2021 visar att över 90 procent av såväl kvinnor som män känner sig trygga i området där de bor när det är ljust ute. När det kommer till upplevd trygghet utomhus när det är mörkt ute sjunker värdet till ungefär 70 procent för kvinnor och ungefär 85 procent för män. Antalet anmälda våldsbrott per 100 000 invånare i Kristinehamns kommun är lägre än genomsnittet för riket. Efter relativt sett låga nivåer under 2018-2020 har antalet anmälda våldsbrott ökat år 2021.

Andelen förstagångsväljare till kommunfullmäktige under valet år 2018 var 80 procent. Bland förstagångsväljarna 2018 var andelen röstande kvinnor 10 procentenheter högre än andelen röstande män. Det skiljer drygt 13 procentenheter i valdeltagandet mellan distriktet med högst respektive lägst valdeltagande. Vid denna rapports slutförande var siffrorna för valdeltagandet 2022 inte publicerade. I medborgarundersökningen år 2021 upplever 78,9 procent av de svarande att bemötandet vid kontakt med tjänsteperson i kommunen är bra och 66,6 procent upplever att det fungerar bra att få svar på frågor som ställs till kommunen.

Samverkan och digitalisering är viktiga verktyg i arbetet med att minska känslan av otrygghet, att underlätta valdeltagande och tillgänglighet till den kommunala servicen. För att främja trygghet i kommunen finns ett aktivt arbete enligt modellen Effektiv samverkan för trygghet (EST) tillsammans med polis, räddningstjänst och Kristinehamnsbostäder. EST är ett systematiskt arbetssätt med målet att minska och förebygga brott genom tidiga insatser när problem uppstår eller är på väg att kunna inträffa. Det baseras på ett GIS-verktyg där rapportörer kan rapportera tillbud som innebär otrygghet i en karta. Utifrån detta planeras gemensamma insatser för tillsätta åtgärder och tillämpa åtgärder som ger bästa möjliga effekt.

Dialogen med invånarna är en viktig del för att upprätthålla demokratin. I nuläget finns ingen kommunövergripande, löpande struktur för medborgardialog. Däremot genomförs dialog i frågor där det bedöms lämpligt, då ofta inom tekniska nämndens verksamhet. Exempel på områden som dialog genomförts är kring nya lekplatser, utveckling av föreningsstödet samt trygghetsvandringar. Inom ramen för planprocessen genomförs även medborgardialoger kontinuerligt i samband med framtagande av nya detaljplaner. Dialog sker även i form av möjligheten att lämna e-förslag till kommunen, samt att rösta på lagda e-förslag. Förslag med mer än 50 röster går vidare tillpolitisk hantering. Invånare har även möjlighet att lämnasynpunkter som besvaras av tjänstepersoner. En utredning pågår för att undersöka och ta fram förslag på hurkommunens framtida demokratiarbete med ungdomar ska organiseras och hur ansvarsfördelningen ser ut.
Ett högt valdeltagande är också en viktig del för att upprätthålla demokratin. I kommunen finns möjligheten att förtidsrösta på särskilda boenden, vilket ökar både service och tillgänglighet. För att underlätta valdeltagandet för fler erbjöd kommunen vid valet 2022 möjligheten att förtidsrösta på bokbussen, både i samband med ordinarie turer och vid extrainsatta turer veckorna före valet. På valdagen fanns även möjligheten för den som inte själv kunde ta sig till sin vallokal att beställa skjuts av kommunens valnämnd.

För Kristinehamns kommun är digitalisering ett viktigt verktyg för att klara av att leverera bästa möjliga service och tjänster till invånare, företag och besökare. Huvudmålet i kommunens digitaliseringspolicy är att skapa ekonomisk nytta genom effektivisering och innovationer. Det digitala förändringsarbetet utgår från ”digitalt först” – att digitala lösningar ska väljas när det är möjligt i allt förändringsarbete. Några konkreta exempel på digitalisering i kommunen är utbildning på webben för alla anställda, smarta vattenmätare som skickar data om faktisk vattenförbrukning, geotekniska utredningar med hjälp av smarta kartor, en medicinteknisk utrustning i appformat som är ett komplement till den psykosociala behandlingen inom missbruksvård samt Lexplore – digitala tester av läsförmågan med hjälp av AI. På kommunens hemsida finns också en tillståndsguide tillgänglig. Guiden ger en bild av vilka tillstånd och lov som privatpersoner eller företagare kan behöva söka, och täcker alla typer av tillstånd som till exempel värmepumpar, avlopp, staket, läkemedel, strandskydd och mycket mer. För att dela kunskap och erfarenheter, och berätta hur kommunen kan bli starkare och smartare genom att ställa om startades även en podcast ”Våga digitalt” under 2022.

Känslan av trygghet är en grundläggande del i utvecklingen av ett gott samhälle. Därför är det viktigt att fortsätta det trygghetsskapande arbetet och följa utvecklingen av antal tillgreppsbrott och våldsbrott. För den demokratiska utvecklingen är det också avgörande att säkerställa att valdeltagandet hålls på höga nivåer och att skillnaden i valdeltagande mellan olika distrikt inte blir för stor.

I arbetet med att digitalisera kommunens verksamheter är det värdefullt att arbeta enligt principen ”try small, fail small” – det vill säga att genomföra mindre testomgångar för att snabbt kunna utvärdera utfall och hur lösningen tas emot av dem som ska använda den. Värdet av en digital lösning ligger i effekten den ger, inte i digitaliseringen i sig. För att en digitaliseringslösning ska få full effekt handlar det ofta dessutom om en beteendeförändring hos användaren (medarbetaren eller invånaren).

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".