Till innehållet

Mariebergs strand

3D-modell.JPG

Här på Mariebergs strand vill vi göra det möjligt att bygga nya bostäder. Just nu arbetar vi med att ta fram en ny detaljplan för platsen och har tagit fram ett första förslag på hur området skulle kunna utvecklas. Bilden är en sk. volymskiss som endast visar husens volymer, inte hur de skulle kunna se ut i detalj.

Samrådsperiod 13 oktober – 21 november

För många är det en dröm att få bo sjönära. I Kristinehamn är det redan vardag för många, med Vänerns innanhav precis intill knuten. Och nu vill vi möjliggöra drömmen för fler. På Mariebergs strand detaljplanerar vi för mellan 200-250 bostäder som kombinerar det sjönära läget med stadskänslan ett stenkast bort. Vi vill också göra det möjligt att anlägga en ny hamn för upp till 100 fritidsbåtar – med bryggor som blir tillgängliga för alla. Dessutom vill vi göra det möjligt bygga upp en bit historia igen! Kallbadhuset som en gång fanns vid den norra piren skulle med vårt förslag vara möjligt att återuppbygga igen.

Här kan du ta del av vårt första planförslag som beskriver hur vi ser att området kan utvecklas framåt.

Under samrådet kommer allmänheten välkomnas på samrådsmöte med representanter från kommunledningsförvaltningen. Det blir ett tillfälle att ställa frågor om planförslaget och få information om hur du går tillväga för att lämna in synpunkter på förslaget. All information kommer att finnas tillgänglig på den här webbsidan under samrådstiden. Detaljplanens sakägare kommer att få information hemskickat.

Samrådsmöte:
Planeringsavdelningen bjuder in till samrådsmöte 20 oktober 2022 klockan
18.00 på Kristinehamn Innovation Park. Gå in via huvudentrén på Norra
Staketgatan 4. På mötet kommer samrådsförslaget att presenteras och det
kommer finnas möjlighet att ställa frågor om detaljplanen och planprocessen.

Upplysningar:
Planarkitekt Petra Hallberg Rudsvik: 0550-881 90
Planeringschef Kalle Alexandersson: 0550-880 02


Synpunkter på planförslaget kan skickas till kommunen på följande sätt:
Per post till: Kommunledningsförvaltningen
1. Planeringsavdelningen
681 84 Kristinehamn
Märk kuvertet Detaljplan Marieberg strand.


Per e-post till: kommunen@kristinehamn.se
Döp meddelandet Detaljplan Marieberg strand.

Synpunkter skall vara kommunen tillhanda senast 21 november 2022. Den
som inte har framfört synpunkter under samrådet eller granskningen kan
förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen. Som sakägare
är det viktigt att du uppger ditt namn i yttrandet.

 

Frågor och svar

Gång- och cykelstråket längs med strandkanten ska fortsatt vara tillgängligt för alla. Ny bebyggelse får endast byggas upp bakom befintligt stråk.

En viktig del i arbetet med att ta fram den nya detaljplanen är att nya byggnader ska passa väl in bland befintlig bebyggelse. Nya byggnader ska vara i rött tegel men får innehålla inslag av trä och puts (som radhusen i väster)

Mariebergsområdet omnämns i Kristinehamns kommuns kulturresursprogram Sevärt, värt att vårda från 1991. Där beskrivs den före detta sjukhusmiljön och en bakgrund ges till anstaltens uppkomst och utformning samt en beskrivning av bebyggelsens utveckling fram till mitten av 1960-talet. Kulturresursprogrammet karaktäriserar Marieberg som en typisk institutionsmiljö från 1800-talets senare hälft och lyfter fram några av miljöns karaktärsdrag.

Förslaget tillåter byggnation av flerbostadshus i olika höjder. Höjden på den nya bebyggelsen längs Doktor Enwalls väg föreslås till fyra våningar och två våningar närmre Varnumsviken. En skala som harmoniserar med befintlig äldre bebyggelse inom Mariebergsområdet.

Platsen vid foten av den skogsklädda höjden i öster kan bebyggas med högre hus. Byggrätten medger två punkthus i åtta våningar. Från större delen av Mariebergsområdet kommer husen att ses med höjden som bakgrund, och av denna anledning kommer husens höjd att smälta in i omgivningen.

Den befintliga parkeringsytan kommer tas bort vid ett genomförande av planen. En större yta i anslutning till bostadsområdet och konstmuseet planläggs därför som parkering för att ersätta den parkeringsyta som planläggs som bostäder/torgyta.

Bakgrund

I Kristinehamn ska du kunna växa och utvecklas, men också kunna trappa ner. Därför utvecklar vi staden med utgångspunkten att möta olika behov. Det handlar om att skapa förutsättningar för att locka nya människor till just vår kommun – men också möjliggöra för fler att stanna. Den som vill slippa villalivets krav ska kunna sälja sitt hus och byta den tillvaron mot det bekväma lägenhetslivet. Samtidigt vill vi också skapa bostadsområden som passar småbarnsfamiljen eller ungdomen som är på jakt efter sin första egna bostad. Under planprocessen undersöker vi vilka typer av bostäder som passar in och som möter framtida bostadsbehov.

I det här området gäller just nu detaljplanen Marieberg från 2015 som säger att platsen får användas för odling och parkering. Det är alltså inte möjligt att bygga bostäder här utan att först ta fram en ny detaljplan som tillåter bostäder.

Kommunstyrelsen gav 2021-03-09 planeringsavdelningen på Kristinehamns kommun i uppdrag att ta fram en ny detaljplan. I Kristinehamns kommuns översiktsplan är planområdet utpekat som bostadsområde Marieberg (B1). Här framgår att områdets potential som bostadsområde ännu inte är fullt nyttjad och att det vid en ny detaljplaneprocess ska prövas för ytterligare bostadsbebyggelse längs med Växthusvägen.

Kontaktuppgifter

Petra Hallberg Rudsvik - planeringsarkitekt
Petra.HallbergRudsvik@kristinehamn.se

0550-881 90

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".