Till innehållet

Kvarndammen planprogram

Planprogrammet syftar till att ge riktlinjer och kartlägga förutsättningarna för planläggning i området. Det kommer leda till förslag för hur området kommer att utvecklas och förändras över tid.Medborgardialogen är i slutfasen

Kommunen har samtalat med sakägare och medborgare. All den kunskap och synpunkter som kommunen har fått ta del av sammanställs nu för att kunna analyseras och sammanställas. Många möjligheter för utveckling av området har lämnats in och dessa kommer ligga till grund för planarbetet under våren då förslag för långsiktig utveckling för området framställs.

Nu undersöks kulturhistoria och naturvärden för området

Inventeringarna är områdets värden fortsätter. Inventering innebära att kommunen går igenom och upprättar en förteckning över det som finns i området. Det är grundläggande för att kunna bevara och lyfta viktiga företeelser. Det är också viktigt att veta vad som finns på en plats för att kunna förstå konsekvenserna av olika alternativ för långsiktig utveckling. Fortfarande kan du skicka in dina berättelser om Kvarndammen och skicka in dina foton.

Länkar

Din historia: Berätta dina minnen av Kvarndammen

Dela dina foton via e-post

När du skickar mejl till oss registreras dina personuppgifter för att vi ska kunna handlägga ditt ärende och uppfylla kraven i offentlighets- och sekretesslagen. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på vår webbplats: GDPR och Personuppgifter

 

Planprogrammets olika delar

Medborgardialog

En medborgardialog syftar till att samla in folkets synpunkter, kunskaper och förslag. Detta görs via den interaktiva dialogkarta (som hittas längst ned på denna sida) och fysiska träffar med workshop.

Barnkonsekvensanalys

En barnkonsekvensanalys är till för att lyfta barns perspektiv och förbättra situation på platsen och i dess förändring. Bland annat sker barnkonsekvensanalysen i samverkan med gymnasiet och grundskolorna.

Natur- och rekreationvärdesinventering

Att inventera naturvärden och rekreationsvärden på platsen gör det möjligt ta hänsyn till dessa i framställning av förslag för framtiden.

Kulturhistoriskinventering

Att inventera kulturhistoriska värden på platsen gör det möjligt ta hänsyn till dessa i framställning av förslag för framtiden.

Markförutsättningar

Kartläggning av markens förutsättningar för eventuell utveckling eller bevaring.

Förslagframställning om inriktning för framtiden

När underlag har framställts kan kommunen överväga förslag om Kvarndammens framtid.

Samråd

När planprogrammet har färdigställts med redovisning om Kvarndammens planeringsunderlag och förslagsinriktningar kommer kommunen att offentliggöra det hela i ett samråd. I samrådet ställs planprogrammet ut för allmänheten, sakägare och granskande myndigheter för att synpunkter ska inhämtas innan kommunen tar beslut om att anta planprogrammet.

 

Tidsplan

Hösten 2023

• Medborgardialog - 22 oktober till 22 november
• Pågående barnkonsekvensanalys
• Pågående inventeringar

Våren 2024

• Framställning av inriktningsförslag
• Framställning av samrådshandlingar

Sommaren 2024

• Samråd
• Antagande av planprogrammets slutgiltiga handlingar

 
Foto: Robert Olsson

Fler frågor?

Hör av dig till Robert Olsson, planarkitekt, på 0550-885 50 eller robert.olsson@kristinehamn.se

Frågor och svar

Planprogrammet är i huvudsak ett skriftligt dokument. Det kan innehålla bilder, andra illustrationer och kartor. I dokumentet kan vi också redovisa eller diskutera för olika principiella lösningar för området. Planprogrammet uttrycker våra utgångspunkter, viljor, mål och avsikter med ett område. Det ger det också förutsättningar för kommande arbete med detaljplan. 

Läs mer på Planprogram.

Kontaktuppgifter

Robert Olsson - planarkitekt
robert.olsson@kristinehamn.se

0550-885 50

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".