Till innehållet

Bakgrund

I Kristinehamn fanns Bergslagens artilleriregemente, A9, mellan 1943 och 2005. År 2004 togs beslut om att stänga ner regementet. I december 2020 beslutade riksdagen om en återetablering.

Förstärkt försvarsförmåga

Regering och Riksdag har gett i uppdrag till Försvarsmakten att stärka Sveriges försvarsförmåga, i en tid med osäker omvärldsutveckling. A9 är ett av de förband som nu etableras och ingår i en större militär tillväxt som pågår fram till 2030. De nya regementena och flygflottiljen kommer att bidra till en mer uthållig organisation, geografisk närvaro i strategiskt viktiga områden samt utbildning av fler värnpliktiga.

Beslut om återetablering

Bergslagens artilleriregemente A9 återetableras i Kristinehamn. Det beslutade riksdagen den 15 december 2020. Regementet ska ansvara för utbildning av två till tre artilleribataljoner för bland annat brigaderna i södra Sverige. En bataljon består vanligen av fyra till sex kompanier, antalet soldater varierar mellan 400 och 1200 man. A9 kommer uppskattningsvis ha cirka 2-300 anställda, varav en tredjedel är militär personal.

A9 i Kristinehamn ska enligt Regeringens beslut börja byggas upp under åren 2021 – 2025, och nå full kapacitet någon gång under perioden 2026 – 2030. Det handlar om en successiv utveckling, och regementet kommer växa fram.

Process

Våren 2019 lämnade Försvarsberedningen in förslag om utökad grundorganisation det kommande försvarsbeslutet 2020. Ett av förslagen var en artilleriutbildning i Kristinehamn och Karlskoga. Tanken var att nyttja befintlig infrastruktur och skjutfält i Kristinehamn respektive Karlskoga.

Ambitionen var att samtliga satsningar som beslutades, skulle genomföras inom ramen för försvarsbeslut 2021-2025. Dock saknades en prioriteringslista och en tidsplan. För att reda i den frågan behövde Kristinehamns kommun arbeta gentemot Regeringen och identifiera och påverka vad de tänkte prioritera i ett kommande beslut.

För detta bildades ett projekt med en arbetsgrupp som bestod av Karlstad kommun, Kristinehamn kommun, Karlskoga kommun, Region Värmland och Region Örebro Län. Projektet leddes av en styrgrupp med representanter från samtliga intressenter. Det operativa arbetet genomfördes av extern konsult, med stöd av Kristinehamns och Karlskoga kommun.

Projektet bestod av olika aktiviteter inom följande områden:

  • Inventering gällande krav på utbildningsverksamhet inom Artilleri
  • Inventering av regionens förutsättningar att i övrigt bistå att lösa de utmaningar som uppbyggnad av totalförsvar innebär.
  • Framtagande av underlag och presentationer till beslutfattare
  • Möten med politiska beslutfattare och beslutfattare inom Försva
  • Löpande information och kommunikation om processen till intressenter och allmänheten 

Invigning av Bergslagens artilleriregemente A9

Den 4e december 2022 invigdes Bergslagens artilleriregemente och blev då en egen organisationsenhet, med sitt egna heraldiska vapen, logotype och förbandstecken.

Invigningskonsert 

Invigningsfirandet inleddes redan lördagskvällen den 3e december. Då bjöd Arméns musikkår allmänhet och inbjudna gäster på en konsert i Brogårdshallen. Med sig hade de solisten och operasångaren John Lundgren som blev utsedd till svensk Hovsångare 2021.

Invigningsceremoni

Invigningsceremonin leddes av H.K.H. Prins Carl Philip, försvarsminister Pål Jonsson, överbefälhavare Michael Bydén och chefen för Bergslagens artilleriregemente Lars O Jonsson.  

Härmed förklarar jag Bergslagens artilleriregemente, A 9 återupprättat.
Med de orden förrättade H.K.H. Prins Carl Philip invigningen av A 9 inför en fullsatt publik i Brogårdshallen. Till tonerna av Arméns musikkår och svenska fanor som bakgrund återlämnades A 9:s standar från Bodens artilleriregemente, A 8.

Regementschef A 9 

Överste Lars O Jonsson är Bergslagens artilleriregemente A 9 regementchef, och tillträdde sin tjänst 1 december 2022. 

Överste Jonsson har tidigare arbetat med återetableringen av arméns regementen, däribland A 9 i Kristinehamn och är därmed väl förtrogen med de möjligheter och utmaningar som väntar. Senast har han varit brigadchef för Norrbottensbrigaden och innan dess stabschef och ställföreträdande chef för Artilleriregementet. Han ingår även i arméns införandeledning av de fyra nya regementena.

Under en övergångsperiod kommer överste Jonsson att ha kvar sin befattning som brigadchef för Norrbottensbrigaden.

 

Frågor och svar

Bergslagens artilleriregemente ska utbilda och vidmakthålla de förband som upprätthåller artilleriförmåga i södra Sverige. Det innebär att inledningsvis är det ca 80-100 värnpliktiga som ska utbildas här. Till det tillkommer viss repetitionsutbildning av förband och samövning med andra förband.

Antalet anställda kommer successivt att öka under kommande tioårsperiod och Försvarsmakten bedömer att det kommer handla om totalt cirka 200 plus värnpliktiga på Bergslagens artilleriregemente. De exakta siffrorna har vi inte än.

Planen är också att utbildningsgruppen Örebro-Värmland, som utbildar Hemvärnet, ska samgruppera på det nya området.

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".