Till innehållet

Bakgrund

I Kristinehamn fanns Bergslagens artilleriregemente, A 9, mellan 1943 och 2005. År 2004 togs beslut om att stänga ner regementet. I december 2020 beslutade riksdagen om en återetablering.

Förstärkt försvarsförmåga

Bergslagens artilleriregemente är ett av de fem nya regementen samt en ny flygflottilj som riksdagen beslutade om återetablering i Försvarsbeslut 2020. Återetableringen är en del i uppbyggnaden av den svenska försvarsförmågan, i en tid med osäker omvärldsutveckling.

De nya regementena och flygflottiljen kommer att bidra till en mer uthållig organisation, geografisk närvaro i strategiskt viktiga områden samt utbildning av fler värnpliktiga.

Beslut om återetablering

Bergslagens artilleriregemente A 9 återetableras i Kristinehamn. Det beslutade riksdagen den 15 december 2020. Regementet ska ansvara för utbildning av två till tre artilleribataljoner för bland annat brigaderna i södra Sverige. En bataljon består vanligen av fyra till sex kompanier, antalet soldater varierar mellan 400 och 1200. 2029 kommer det uppskattnngsvis vara 350 Förvarsmaktsanställda i Kristinehamn, varav 250 anställda på A 9.

A 9 i Kristinehamn ska enligt Regeringens beslut börja byggas upp under åren 2021 – 2025, och nå full kapacitet någon gång under perioden 2026 – 2030. Det handlar om en successiv utveckling, och regementet kommer växa fram.

Processen fram till ett beslut om återetablering 

Våren 2019 lämnade Försvarsberedningen in förslag om utökad grundorganisation det kommande försvarsbeslutet 2020. Ett av förslagen var en artilleriutbildning i Kristinehamn och Karlskoga.Tanken var att nyttja befintlig infrastruktur och skjutfält i Kristinehamn respektive Karlskoga.

Ambitionen var att samtliga satsningar som beslutades, skulle genomföras inom ramen för försvarsbeslut 2021-2025. Dock saknades en prioriteringslista och en tidsplan. För att reda i den frågan behövde Kristinehamns kommun arbeta gentemot Regeringen och identifiera och påverka vad de tänkte prioritera i ett kommande beslut.

För detta bildades ett projekt med en arbetsgrupp som bestod av Karlstad kommun, Kristinehamn kommun, Karlskoga kommun, Region Värmland och Region Örebro Län. Projektet leddes av en styrgrupp med representanter från samtliga intressenter. Det operativa arbetet genomfördes av extern konsult, med stöd av Kristinehamns och Karlskoga kommun.

Projektet bestod av olika aktiviteter inom följande områden:

  • Inventering gällande krav på utbildningsverksamhet inom Artilleri
  • Inventering av regionens förutsättningar att i övrigt bistå att lösa de utmaningar som uppbyggnad av totalförsvar innebär.
  • Framtagande av underlag och presentationer till beslutfattare
  • Möten med politiska beslutfattare och beslutfattare inom Försva
  • Löpande information och kommunikation om processen till intressenter och allmänheten 

Frågor och svar

Bergslagens artilleriregemente ska utbilda och vidmakthålla de förband som upprätthåller artilleriförmåga i södra Sverige. Det innebär att inledningsvis är det ca 80-100 värnpliktiga, som ska gå mot 200 år 2029 utifrån nuvarande inriktning. Till det tillkommer viss repetitionsutbildning av förband och samövning med andra förband.

Antalet anställda kommer successivt att öka under kommande tioårsperiod och Försvarsmakten bedömer att det kommer handla om totalt cirka 350 Försvarsmaktsanställda, varav 250 anställda på A 9. 

Planen är också att utbildningsgruppen Örebro-Värmland, som utbildar Hemvärnet, ska samgruppera på det nya området.

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".