Till innehållet

Tillståndsguiden

Åtgärder i vatten

Att utföra en åtgärd eller arbete i vatten kallas vattenverksamhet. Några exempel på vanliga vattenverksamheter är dikning, muddring eller att anlägga en brygga. Vattenverksamheter ska anmälas till länsstyrelsen. Vid större verksamheter kan du behöva söka tillstånd hos mark och miljödomstolen.

Du behöver anmäla till Länsstyrelsen när du vill:

  • uppföra, ändra, laga eller riva en anläggning i ett vattenområde
  • fylla ut eller påla i ett vattenområde
  • leda bort vatten från ett vattenområde
  • gräva, spränga eller rensa i ett vattenområde
  • en annan åtgärd i ett vattenområde som syftar till att förändra vattnets djup eller läge
  • leda bort grundvatten eller utföra en anläggning för detta
  • tillföra vatten för att öka grundvattenmängden eller en anläggning eller en annan åtgärd för detta
  • markavvattning

 

Hur lång tid tar det? 

En anmälningspliktig vattenverksamhet får påbörjas tidigast åtta veckor efter det att anmälan har gjorts, om inte Länsstyrelsen bestämmer något annat. Ibland kan handläggningstiden för anmälan om vattenverksamhet vara lång. Tänk därför på att anmäla i god tid innan du behöver vidta åtgärden.