Till innehållet

Tillståndsguiden

Strandskydd

Du behöver söka strandskyddsdispens om du inom strandskyddsområdet vill: 

  • bygga nytt eller ändra användningen av befintliga byggnader (tillbyggnader kräver oftast även strandskyddsdispens)
  • gräva eller förbereda för byggnationer
  • utföra anläggningar eller anordningar som försvårar eller hindrar allmänheten att nyttja områden som är tillgängliga enligt allemansrätten
  • göra ingrepp som väsentligt försämrar livsvillkoren för djur och växter till exempel trädfällning, muddring, bryggor, båthamnar och pirar med mera.


Du behöver ansöka om strandskydd eftersom vi ska kunna bevara goda livsvillkor för djur- och växtliv, och för att det ska vara allemansrättslig tillgång till strandområden.

Strandskydd finns vid kusten och vid alla sjöar och vattendrag. Avståndet för strandskyddet är generellt 100 meter från strandlinjen både inåt land och ut i vattenområdet, men kan vara utökat upp till 300 meter.

Vad kostar det? Taxa gäller år 2024

Strandskyddsdispens kostar 12 120 kronor. Om du söker bygglov eller anmäler attefallsåtgärd så tillkommer den avgiften. 

Undermåliga ritningar, eller andra faktorer som gör att vi inte kan handlägga din ansökan, kan innebära att ärendet kommer att avvisas och du blir tvungen att betala en avvisningsavgift som motsvarar handläggningstiden, som för närvarande ligger på 1 212 kronor i timmen.

Hur lång tid tar det?

Din strandskyddsansökan måste behandlas av miljö- och stadsbyggnadsnämnden. Nämnden möts en gång i månaden. Du behöver senast skicka in din ansökan en månad innan nämndmötet för att vara säker på att ditt ärende kommer upp. Din ansökan måste vara komplett för att den ska kunna behandlas. Beslutet tas på nämnden, och du får besked ungefär en vecka efter det.