Till innehållet

Tillståndsguiden

Rivning, privat

Du kan behöva ansöka om tillstånd för att få riva en byggnad eller en del av en byggnad (till exempel en veranda eller tillbyggnad), det vill säga även stommen. Så länge stommen står kvar kan du alltid ta bort byggnadens icke-bärande delar, såväl invändigt som utvändigt utan att åtgärden bedöms som rivning.

Om allt utom grunden har rivits, för att den exempelvis ska nyttjas till en ny byggnad, är det ändå att betrakta som rivning.

Att flytta en byggnad från en plats till en annan innebär att byggnaden rivs. I dessa fall krävs både rivningslov på den gamla platsen och bygglov på den nya platsen.

Rivningslov

Du ska alltid ansöka om rivningslov om din tomt ligger inom detaljplanerat område, eller inom ett område där områdesbestämmelserna säger att det krävs rivningslov.

Rivningsanmälan

Du ska göra en rivningsanmälan om din tomt ligger utanför detaljplanerat område.

Då behöver du inte rivningslov eller rivningsanmälan  

  • Om du ska ta bort ett skärmtak, en balkong eller ett burspråk som inte har krävt bygglov.
  • Om du ska riva en komplementbyggnad (till exempel garage, förråd, växthus eller gäststuga) som tillhör en- och tvåbostadshus som ligger utanför detaljplan eller områdesbestämmelser


Vad kostar det? Taxa gäller år 2024

Rivningsanmälan av byggnad eller del av en byggnad, utan tekniskt samråd 7 878 kronor.

Rivningslov av byggnad eller en del av byggnad, utan tekniskt samråd 10 908 kronor.

Undermåliga ritningar, eller andra faktorer som gör att vi inte kan handlägga din ansökan, kan innebära att ärendet kommer att avvisas och du blir tvungen att betala en avvisningsavgift som motsvarar handläggningstiden. Timkostnaden för både handläggning och avvisningsavgift är 1 212 kronor.


Hur lång tid tar det?

Om du har ansökt om rivningslov ska handläggningstiden enligt plan- och bygglagen vara maximalt tio veckor, räknat från det att alla handlingar som behövs för att pröva ditt ärende har kommit in och din ansökan är komplett.

Om du har gjort en rivningsanmälan och skickat in kompletta handlingar, så ska vi meddela beslut om startbesked inom fyra veckor.