Till innehållet

Tillståndsguiden

Eldstad, skorsten och panna

Om du vill installera eller väsentligt ändra en eldstad, skorsten (eller rökkanal) eller panna behöver du göra en anmälan till byggavdelningen. En "väsentlig ändring" är en ändring som kan leda till en ökad brandrisk eller förändrade utsläpp till omgivningen.

Då behöver du göra en anmälan:

  • Nyinstallation av eldstad, skorsten eller rökkanal
  • Insättning av kassett eller motsvarande i tidigare öppen eldstad
  • Installation av brännare eller anordning för bränsletillförsel till följd av bränslebyte, till exempel från olja till pellets

Då behöver du inte göra en anmälan:

  • Underhållsåtgärder, som exempelvis glidgjutning av skorsten eller insättning av insatsrör i befintlig skorsten
  • Byte av eldstadsplan (golvskydd i plåt, glas eller annat brandsäkert material)
  • Om du byter din gamla eldstad till en ny som är likvärdig (samma typ, storlek, effekt och anslutning till rökkanal)

 

Vad kostar det?

Det kostar 4 242 kronor (Taxa gäller år 2024) för installation eller väsentlig ändring av eldstad, skorsten och panna.

Hur lång tid tar det?

Efter att du har gjort en anmälan och skickat in kompletta handlingar, så ska vi meddela beslut om startbesked inom fyra veckor.

Du kan få ett medgivande om att sköta sotningen på din fastighet själv. Om du får det så kan du, eller någon annan som du anlitar, få tillåtelse att sota din förbränningsanordning. Sotningen måste i så fall ske på ett säkert sätt, och den som ska sköta sotningen måste ha goda kunskaper om rengöring och brandskydd. Det kan antingen ske genom utbildning eller genom att man redan har god kännedom om förbränningsanordningar och rökkanaler.

Brandskyddsföreningen Sverige och MSB har information om vilka kurser som finns. Bergslagens Räddningstjänst erbjuder inga kurser inom detta område.

BRT har i samarbete med Karlskoga tagit fram en e-tjänst som du ska använda.

Ansök om egensotning