Till innehållet

Tillbyggnad

Bygglov kan behövas

Du behöver bygglov för att uppföra en tillbyggnad. Det gäller både inom och utanför detaljplanelagt område. En tillbyggnad innebär att en byggnads volym ökar och volymökningen kan ske i alla olika riktningar (uppåt, åt sidan eller nedåt).

Bygglov

Du behöver bygglov för

 • Tillbyggnad av en befintlig byggnad.
 • Tillbyggnad ovanpå en befintlig byggnad.
 • Tillbyggnad utan väggar, exempelvis carport eller större skärmtak.

Undantag för en- och tvåbostadshus

Attefallsåtgärd

För en- och tvåbostadhus kan det finnas möjlighet att göra en attefallstillbyggnad genom anmälan istället. · Läs mer om Attefallstillbyggnad

Varken bygglov eller anmälan

Utanför detaljplan

På vissa platser kan en mindre tillbyggnad av ett en- och tvåbostadshus byggas utan bygglov eller anmälan. Detta gäller endast om fastigheten ligger utanför område med detaljplan och utanför en "sammanhållen bebyggelse där bygglov krävs med hänsyn till omfattningen av byggnadsverk i bebyggelsen". Om du avser att bygga utanför sammanhållen bebyggelse, rekommenderar vi att du kontaktar bygglovsavdelningen för en bedömning av det enskilda fallet. Tänk också på att du alltid måste följa plan- och bygglagen, plan- och byggförordningen samt Boverkets föreskrifter, även om byggåtgärden inte kräver lov eller anmälan.

Samtliga kriterier måste vara uppfyllda för att en tillbyggnad ska kunna byggas utan bygglov eller anmälan:

 • tillbyggnaden ska göras utanför ett område med detaljplan,
 • den ska göras utanför ett område med "sammanhållen bebyggelse där bygglov krävs med, hänsyn till omfattningen av byggnadsverk i bebyggelsen",
 • det ska finnas ett befintligt en-eller tvåbostadshus,
 • tillbyggnaden ska vara liten,
 • den ska placeras minst 4,5 meter från gräns eller närmare om grannen medger det.

Inom detaljplan

Det krävs inte bygglov för en liten tillbyggnad i form av balkong, burspråk eller uppstickande byggnadsdel på en- och tvåbostadshus inom ett område med detaljplan. Tillbyggnaden får inte placeras närmare gräns än 4,5 meter, om inte de grannar som berörs medger det. I vissa fall får en sådan tillbyggnad dock inte göras utan bygglov. Det gäller på en byggnad eller inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Det krävs också bygglov om kommunen i en detaljplan har bestämt att bygglov krävs. Även om en tillbyggnad är undantagen från kravet på bygglov kan den vara anmälningspliktig, exempelvis om ingrepp görs i bärande konstruktion.

Handlingar

Dessa handlingar behöver du för din ansökan. 

 • Ansökan
 • Situationsplan
 • Ritningar; Plan-fasad- och sektionsritningar
 • Förslag till Riskbedömning
 • Förslag till Kontrollplan
 • Övriga handlingar som kan behövas

Tänk på att ytterligare handlingar kan behövas i det enskilda ärendet. I så fall kommer vi kontakta dig när vi börjat granska ärendet.

Mer information

Om din fastighet omfattas av detaljplan kan det vara bra att titta i den för att ta reda på vad som gäller innan du börjar planera för det du vill göra. Du kan även läsa mer om tillbyggnad på Boverkets webbsida.

Ansökan eller anmälan via e-tjänst 

Du kan söka bygglov via vår e-tjänst. 

Bygglov, bygganmälan och förhandsbesked - ansökan om

Boka tid för bygglovsrådgivning 

Bygglovsrådgivning - boka tid

Kontaktuppgifter

Byggavdelningens servicetelefon - 0550-880 60
stadsbyggnad@kristinehamn.se

Telefontid mån, ons, tors 8-16, fre 8-12 (lunch 12-13)

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".