Till innehållet

Delaktighet och inflytande

Elevråd

Elever ska ha inflytande över sin undervisning enligt grundskolans och gymnasiets läroplaner. En sätt att få inflytande är via elevrådet, som består av representanter från alla klasser. Elevrådet tar upp de saker som eleverna vill genomföra, ändra på eller diskutera. Elevrådets styrelse för därefter elevernas önskemål vidare till skolledningen eller till någon annan i skolans personal.

Utvecklingssamtal

Två gånger om året har elevens mentor utvecklingssamtal med eleven tillsammans med vårdnadshavaren. Syftet med samtalen är dels att ge vårdnadshavaren och eleven en överblick hur det går i de olika ämnena, och dels för att höra om eleven trivs och känner sig trygg i skolan. Under samtalen diskuterar man också om något behöver göras för att ge eleven ett ökat stöd i några ämnen eller i skolsituationen i övrigt.

Förutom mentorn kan specialpedagog och speciallärare delta i utvecklingssamtalet.

När eleven har fyllt 18 år bestämmer eleven själv om vårdnadshavaren ska delta i utvecklingssamtalen eller ta del av annan information från skolan.

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".