Till innehållet

Åtgärder inom kommunens verksamheter

Just nu är energisituationen i Sverige och Europa kraftigt ansträngd. Prisnivåerna på el är höga och kan stiga ännu mer. Det finns också risk att elen inte räcker för vissa timmar i vinter. Inför kommande vintermånader är det därför av avgörande betydelse att vi alla hjälps åt och minskar elanvändningen och därmed minimerar riskerna i energisystemet.

Kristinehamns kommun har, precis som övriga kommuner, regioner och statliga myndigheter i landet, fått i uppdrag att vidta energibesparande åtgärder för att undvika störningar eller avbrott i elnätet. Då Kristinehamns kommun årligen förbrukar ca 18 500 000 kWh krävs det flera åtgärder för att nå målet om att minska elförbrukningen. Vid samtliga åtgärder har en vi avvägt eventuella konsekvenser så som hälsa, trygghet, trivsel, kostnad och vilken effekt åtgärden ger.

 
Åtgärder inom kommunens verksamheter

Fastighet
Vi sänker inomhustemperaturen i våra administrativa lokaler och skolor till 20 grader samt till 17-18 grader i våra gymnastiksalar och idrottshallar. Förskolor och äldreboenden ska ha oförändrad temperatur. För varje grad vi sänker ger det oss fem procent i energibesparing.

I våra administrativa lokaler pågår ett arbete med att byta ut samtlig belysning till LED-lampor samt sensorstyrt ljus. Vi byter också ut äldre belysning på Brogymnasiet, Södermalmsskolan, Djurgårdsskolan och kontorslokaler på brandstationen.

Ventilation
Tillsammans med alla verksamheter genomför Tekniska förvaltningen en optimering av ventilation i våra fastigheter. Byte av ventilationen Nämndhuset är en åtgärd. Vi kommer även stänga av ventilationen nattetid i de lokaler som enbart används under dagen.

Internt arbete
Det pågår ett löpande informationsarbete om vikten av att bidra till minskad elkonsumtion såsom att stänga av elektronisk utrustning när den inte används, inte vädra ut inomhusluften och se över belysningen. Elektronisk utrustning drar el även när den inte används. Vi uppmanar därför att införskaffa grenuttag med strömbrytare till kontor där man kan koppla in dator, skärmar, höj- och sänkbara skrivbord och mobilladdare. På så sätt blir det enkelt att slå av strömbrytaren när man går hem för dagen.

Gata, park och fritid

Belysning
Vi har gjort en noggrann avvägning mellan att spara el, bevara trygghetskänsla och trafiksäkerhet. Det är viktigt att alla som bor och verkar i Kristinehamns kommun ska känna sig trygga. Därför kommer vi inte släcka belysningen vid övergångsställen, korsningar eller i gångtunnlar och andra ensliga platser.

Utomhusbelysning/gatubelysning
Vi har valt att korta ner tidsspannet på gatubelysningen med 15 minuter på morgon och 15 minuter på kvällen, det ger oss en energibesparing på 98 400 kWh. För att kunna minska de tio procent har vi behövt släcka 750 stycken gatlampor. Detta förväntas spara 324 860 kWh per år.

Utöver dessa åtgärder håller vi på lång sikt på med att byta ut armaturer till LED-lampor.

Elljusspår
Skillnad mellan en traditionell belysning jämfört med LED-belysningen är 20 000 kWh jämfört med 5 000 kWh per år. Vi har bytt armaturer på elljusspår vilket ger oss en minskad energiförbrukning på 23 000 kWh per år. Belysningen på spelytan i ishallen samt uterinken är också utbytta och ger en energibesparing på 68 000 kWh per år.

Julbelysning
Vi vet att julbelysningen är ett mycket uppskattat inslag som bidrar till trivsel och värme i vintermörkret. Om man jämför julbelysning med annat så förbrukar den relativt lite el. Därför väljer vi att behålla julbelysningen från första advent till tjugondedag jul (27 november – 14 januari). I övrigt uppmanar vi verksamheter i kommunens övriga lokaler att minska ner på julbelysningen.

Bastuanläggning
Med anledning av energiförsörjningen kommer vi inte ställa ut bastun vi Skymningen i år. Det ger oss en besparing på 7 500 kWh per år.

VA och renhållning

På renhållningen förbrukar vi totalt ca 280 000 kWh per år (beräknat från 2022). Det har gjorts flera energibesparande åtgärder senaste åren och vi har och kommer göra flera under detta år. Vi räknar med att kunna spara totalt ca 87 000 kWh med de senaste åtgärderna vilket blir en reducering med ca 30 %.

Vi har bland annat installerat värmepumpar i vagnhall Tuvetgatan vilket ger oss en besparing på 72 000 kWh per år. Vi har också beställt byte av sensorstyrda armaturer och LED-belysningen till vagnhallen, det kommer ge oss en besparing på 10 000 kWh per år.


Belysning VA
Vi har släckt den blå belysningen på vattentornet Björkvallen vilket ger oss en besparing på 7 200 kWh årligen. I övrigt släckt ner annan belysning som ger oss en total besparing på 43 200 kWh per år. Vi har också bytt ut belysningsarmaturen till LED-belysning på reningsverket vilket ger oss ytterligare en besparing på 6 480 kWh årligen.

Vad kan vi göra tillsammans?

För att undvika bristsituation är det avgörande att vi tillsammans bidrar till att minska elanvändningen. Varje förändring är viktig och tillsammans kan vi göra en stor skillnad, varje kilowattimme räknas. Det är lika viktigt hemma, som på arbetet.

  • Tänk efter hur och när du använder elen.
  • Släck lampor i rum du inte är i.
  • Byt belysning till LED-lampor.
  • Använd mindre varmvatten.
  • Sänk värmen inomhus, varje minskad grad ger en besparing på 5 %.
  • Fyll tvättmaskinen innan du tvättar, välj inte högre temperatur än nödvändigt.
  • Stäng av elektronisk utrustning och dra ur laddare när de inte används.
  • Ställ in temperatur i kyl och frys, +4 grader i kylen och -18 grader i frysen.

Vad händer vid en Manuell förbrukningsfrånkoppling (MFK)?

Manuell förbrukningsfrånkoppling (MFK) är en nödåtgärd som Svenska kraftnät har att ta till för att skydda kraftsystemet när alla andra åtgärder inte har räckt. Då kan det bli aktuellt att koppla bort elen för ett begränsat antal under ett par timmar för att förhindra ett större avbrott. Det är Svenska kraftnät som bestämmer om och när en manuell förbrukningsfrånkoppling ska träda i kraft. Det är detta som även kallas styrel. För dig som elanvändare är det ungefär som ett vanligt strömavbrott – elen försvinner och lamporna släcks.

Om MFK tillämpas kan det hanteras som ett vanligt strömavbrott istället för att det blir strömavbrott i hela Sverige. Det kommer också medföra en betydligt kortare återställningstid på 1-6 timmar istället för 12-72 timmar om det inte tillämpas.

Det handlar helt enkelt om att fördela de resurser vi har på mest effektivt sätt och minska risken för att sätta Sverige strömlöst med lång återställningstid.

Energimyndighetens hemsida kan du läsa mer om hur manuell förbrukningsfrånkoppling går till

Information från Svenska kraftnät

Vårt ansvar

Kommunerna är ansvariga för verksamhet som måste fungera även under kriser, exempelvis äldreomsorg, vattenförsörjning, fjärrvärme, räddningstjänst och skola.

Kommunen är också skyldig att ta fram en särskild plan för hur man ska agera och hantera en allvarlig störning i den kommunala verksamheten. Alla förvaltningar i Kristinehamn har genomfört en så kallad kontinuitetsplanering för att säkerställa att samhällsviktiga tjänster kommer fungera oavsett strömbortfall.

Vikten av att vara förbered

Du är en del av Sveriges beredskap. Ditt ansvar som privatperson är att förbereda dig så gott du kan utifrån dina behov och dina förutsättningar. Du behöver se till att du och dina nära har mat, dricksvatten, värme och möjlighet att ta emot viktig information. Du kan påverka din egen och dina näras säkerhet genom att se över din hemberedskap så att ni klarar minst en vecka utan stöd från samhället.

Någonting som alla kan tänka på, både i jobbet och privat, är att vara extra noga med att ha mobilen och andra laddbara apparater laddade, bilen tankad osv enligt brandkårsprincip.

Blir det elavbrott är det också viktigt att slå ifrån alla apparater som stod på när elen försvann. Orsaken till det är att när elen återkommer kan det annars bli en väldigt hög belastning som kan orsaka nya elavbrott direkt som då inte är kontrollerade på samma vis.

Här kan du läsa mer om vilka saker som kan vara bra att ha i en krislåda.  

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".