Till innehållet

Kristinehamn i Almedalen 2023

Kristinehamns kommun arbetar för att stärka Kristinehamn och synliggöra vårt strategiska läge i flera olika sammanhang. En del i detta arbete är att kommunen i år deltar under Almedalsveckan på Gotland. Veckan är en mötesplats där offentlig sektor, föreningsliv, näringsliv och andra aktörer kan föra samtal, utbyta erfarenheter, knyta kontakter och kompetensutvecklas. 

Almedalsveckan är ett bra tillfälle både att berätta mer om Kristinehamn för andra, och att lyssna in andra och lära sig mer. Här kan du läsa om några viktiga frågor vi tar med oss till Almedalen. 

Regional positionering i stråket Karlstad - Örebro 

Genom vår närvaro vill vi synliggöra Kristinehamn som en attraktiv samarbetspart ur ett investerings- och etableringsperspektiv. Vi vill också positionera oss som en strategiskt viktig och relevant aktör i regionala frågor. Vår geografiska placering på gränsen mellan Värmlands län och Örebro län bidrar till relevans i vårt långsiktiga arbete med stråket mellan Karlstad och Örebro, och i frågor som rör återuppbyggnaden av Sveriges totalförsvarsförmåga. I ett större perspektiv har Kristinehamns kommun också en god geografisk positionering mellan större städer som Stockholm, Göteborg och Oslo.  

Kristinehamn – en regementsstad 

Sveriges totalförsvar står inför stor förändring. Kristinehamns kommun kommer att spela en viktig roll i denna förändring. Genom att delta i viktiga sammanhang och seminarier under Almedalsveckan vill vi påbörja ett samtal om vår strategiska roll i återuppbyggnaden av Sveriges totalförsvarsförmåga. 

Återetablering av Försvarsmakten ses som en positiv kraft för Kristinehamns utveckling framåt. Att återta identiteten som en regementsstad är efterlängtat. I juni 2022 och juni 2023 anordnade vi därför säkerhetskonferensen ”Morgondagens Totalförsvar”. Ett helt nytt koncept och mötesplats för verksamma inom totalförsvarsområdet. Att delta under Almedalen blir en fortsättning för att positionera oss som en viktig kugge i Sveriges upprustning av totalförsvaret.  

Staden som logistikcentra 

Vi arbetar för att synliggöra och utveckla Kristinehamns roll som logistikcentra. Tack vare vårt geografiska läge så stärks allteftersom Kristinehamn som en nod för olika typer av transporter. Ett nav med god geografisk placering i förhållande till E18, Värmlandsbanan, inlandsbanan, 26:an och Vänerhamn som skapar förutsättningar för en växande logistiknäring. 

Genom att planera för ny verksamhetsmark i attraktiva lägen nära intermodal infrastruktur stärks möjligheten för lokala företag att växa och utvecklas såväl som möjligheten för nya verksamheter att etableras i Kristinehamn. Redan idag samarbetar vi över kommun och regiongränser i projekt som Oslo-Sthlm 2.55, Nobelbanan och Vänerhamn. Här vill vi utveckla samarbetet genom närvaro i Almedalen. 

Högt tryck på byggandet av nya bostäder 

Människor flyttar i högre utsträckning till attraktiva platser och företagen flyttar i sin tur dit det finns kompetent arbetskraft. I Kristinehamn är intresset för nybyggnation stort och vi ska möjliggöra för byggande av uppemot 500 bostäder de närmaste åren. För att invånarna ska trivas och att fler ska vilja bo i kommunen satsar vi på att utveckla vår stad. I Kristinehamns ska du kunna växa, expandera och trappa ner – under hela livet. Vi utvecklar staden med tanke på olika behov. Vi bygger radhus för den lilla familjen som är redo att lämna lägenhetslivet. Lägenheter som blir perfekta boenden för de äldre som är redo att sälja sitt hus, eller de unga som letar efter sin första egna bostad. Om människor trivs i Kristinehamn kan vi säkerställa kompetensförsörjning för det lokala näringslivet - växer näringslivet, växer staden och vice versa. 

Vad hoppas vi uppnå under våra dagar på plats i Visby? 

Genom att Kristinehamns kommun deltar i flera relevanta seminarier under Almedalsveckan hoppas vi träffa personer som på ett eller annat sätt har möjlighet att påverka förändring och utveckling i Kristinehamn. Vi hoppas kunna uppnå: 

  • Stärka Kristinehamns kommuns position i det geografiska stråket mellan Karlstad-Örebro 
  • Stärka Kristinehamns kommuns platsvarumärke och vår geografiska placering 
  • Stärka Kristinehamns kommuns relevans som en viktig aktör i utvecklingen av Sveriges totalförsvar 
  • Lyssna in och lära oss mer från andra aktörer som har erfarenheter som Kristinehamns kommun kan ha nytta av framöver.
  • Skapa möjligheter för utbyte av erfarenheter och stärka samverkan mellan Kristinehamns kommun och det civila och militära försvaret 

Vilka frågor kommer vi bevaka? 

Kristinehamns kommun tillsammans med Oslo-Sthlm 2.55 kommer arrangera ett samtal för inbjudna gäster kring vikten av gränsöverskridande infrastruktur i förhållande till Europas säkerhetsläge och Sveriges inträde i Nato.  

Planeringschef Kalle Alexandersson kommer också delta i en paneldiskussion i Vänersamarbetets seminarie: Hur skapar vi bra förutsättningar för sjöfarten i Sverige? 

Det finns stor kapacitet för sjöfarten generellt och särskilt inom inlandssjöfarten i Mälaren och Vänern, men många hinder står i vägen för utvecklingen. Vad behöver åstadkommas för att ta tillvara sjöfartens potential och hur gör vi detta? 

 
Vi kommer också att lyssna av och delta i ett flertal punkter som rör: 

  • samhällsutveckling, logistik och fastighetsutveckling 
  • säkerhetsfrågor, totalförsvar och Sveriges beredskap 
  • opinionsbildning, näringslivsfrågor, marknadsföring och kommunikation 

Exempel på seminarier är:  

Telia och Försvarsmaktens seminarium: Hur kan Sverige säkra ett starkt digitalt totalförsvar? 
Säkerhetsläget är allvarligt och ett NATO-medlemskap står för dörren. Hur rustar vi Sverige för attacker mot uppkopplade, samhällskritiska funktioner? Hur kan myndigheter, offentlig sektor och näringsliv tillsammans stärka resiliensen och robustheten i vårt uppkopplade samhälle? 

Svefas seminarium: Vad innebär kommunernas hållbarhetskrav i markanvisningar för bostadsbyggande 

De globala hållbarhetsmålen innebär att kommunerna måste ta med hållbarhetskrav i samhällsplaneringen. Vad innebär det för byggaktörer? Hur kan kommuner omsätta hållbarhet till marknadsmässiga villkor vid markanvisning? Vilka nya parametrar i prissättningsprocessen bör värderare väga in i värdering? 

Svenskt Näringsliv och Folk och Försvars seminarium: Näringslivets roll i totalförsvarsutvecklingen. 

Det civila och militära försvaret är beroende av näringslivet med alltifrån försörjning av mat och vatten till kritiska reservdelar, teknik och kompetens. Hur kan det offentliga och näringslivet ömsesidigt stärka varandra för ett robust och starkt Sverige som fungerar i så väl fred som vid krig?

Myndigheten för psykologiskt försvars seminarium: Hur påverkar AI våra åsikter? 
Vi befinner oss i en infodemi online där aktörer använder desinformation för att påverka svenska intressen, beslutsfattande och opinion. Vad ser vi för risker, sårbarheter och konsekvenser med AI utifrån ett försvarsperspektiv? Hur arbetar sociala medieföretagen med att identifiera desinformation? 

Sveriges kommunikatörers seminarium: I kris, krig och desinformation – vilken roll har kommunikatören i totalförsvaret? I osäkra tider ställs allt högre krav på kommunikatören, något vi sett under pandemin, i hackerattacker och desinformationskampanjer. Hur säkerställer vi kommunikatörens roll i tider av kris, och i totalförsvaret? Hur kan kommunikationsavdelningar rusta sig och ta ansvar? 

Kampanjen Bortappad nyckel 

Under Almedalsveckan kommer vi i linje med bostadsutveckling och inflyttarservice använda oss av kampanjen Borttappad nyckel. Det är viktigt för oss att invånarna ska trivas och att fler ska vilja bo i kommunen. Kristinehamns ska du kunna växa, expandera och trappa ner – under hela livet.  

Vi bygger radhus för den lilla familjen som är redo att lämna lägenhetslivet. Lägenheter som blir perfekta boenden för de äldre som är redo att sälja sitt hus, eller de unga som letar efter sin första egna bostad. Med kampanjen vill vi belysa för fler att Kristinehamns kommun är en attraktiv stad att verka, leva och bo på. Välkommen hit - välkommen hem! 

Se kampanjen här

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".