Till innehållet

Bygga, riva och installera

Vill du bygga om, till eller göra någon större förändring i eller vid ditt hus? Då behöver du kontakta kommunen. Beroende på vad du har tänkt göra kan du ibland behöva ansöka om bygglov, och ibland behöver du göra en anmälan. Du kan ringa och rådfråga bygglovsavdelningen på 0550-880 60 eller boka ett möte. 

Boka tid med bygglovshandläggare

Ansök om bygglov, bygganmälan och förhandsbesked

Ansökan om bygglov och anmälan handlar inte bara om vad du bygger, utan kan också handla om att ändra användningen av en byggnad, ändra fasaden på något sätt, installera eldstad eller nytt ventilationssystem. Du behöver också söka bygglov om du till exempel vill sätta upp en skylt, sätta upp en mur eller ett plank eller till exempel glasa in din balkong eller altan.

I listan nedan hittar du vad som gäller för några av de vanligaste åtgärderna. 

Nytt från 1 augusti 2022 

Läs mer om lagändring i PBL gällande sanktionsavgifter. 

Tänk på 

 • Vill du bygga nära vatten, finns särskilda bestämmelser kring strandskydd.
 • Om du vill pröva om exempelvis en obebyggd tomt utanför detaljplan är lämplig att bygga på, behöver du först söka ett förhandsbesked.
 • Behöver du höja eller sänka marknivån, plantera eller fälla träd, så kan du behöva ansöka om marklov.

Attefallsbyggnad

Den anmälningspliktiga attefallstillbyggnaden får enbart byggas till på ett en- eller tvåbostadshus.

 • Attefallstillbyggnaden får enbart göras en gång per en- och tvåbostadshus, men tillbyggnaden kräver att man anmäler och får ett beslut om startbesked från kommunens byggavdelning.
 • Attefallstillbyggnaden får max vara 15 kvm bruttoarea (om takfoten överskrider 0,5 meter räknas takfoten in i bruttoarean).
 • Attefallstillbyggnaden får inte bli högre än befintligt bostadshus.
 • Attefallsbyggnaden får inte placeras närmare fastighetsgränsen än 4,5 meter utan berörda grannars medgivande.
 • Det krävs alltid bygglov om du vill uppföra tillbyggnaden närmare gata, väg eller park än 4,5 meter.

Det är under förutsättning att dina byggnader inte är q-märkta, ligger inom värdefull kulturmiljö (till exempel riksintresse) eller omfattas av bestämmelser om förvanskning enligt plan- och bygglagen (kapitel 8, paragraf 13).

Handlingar som ska lämnas in inför anmälan

 • Anmälan
 • Riskbedömning
 • Kontrollplan
 • Situationsplan, vilken ska redovisa avstånd till tomtgräns med minst två mått så att tillbyggnaden placering fixeras. Planen ska även redovisas nya murar och eventuell markuppfyllnad.
 • Planritning, vilken ska vara måttsatt och där rummens funktion och yta ska anges.
 • Fasadritning, vilken ska redovisa takvinkel, byggnadshöjd, materialval och kulör. Ritningen ska också redovisa både befintliga och nya marklinjer samt mötet mellan dessa. Marklinjer ska redovisas till närliggande tomtgräns om möjligt.

 

Läs mer om handlingar och ritningar du kan behöva.

Den anmälningspliktiga attefallsbyggnaden gäller enbart fastigheter och tomter som är bebyggda med ett en- eller tvåbostadshus. En attefallsbyggnad är en komplementbyggnad till bostads- och fritidshuset och kan vara ett komplementbostadshus, garage, carport, växthus, gäststuga, förråd, pooltak med mera.

 • Du får sätta upp en eller flera fristående komplementbyggnader, så kallade attefallsbyggnader, i bostadshusets omedelbara närhet men det kräver att man anmäler byggnationen och får beslut om ett startbesked från kommunens byggavdelning.
 • Den sammanlagda byggnadsarean av alla attefallsbyggnader på tomten får inte vara större än 30 kvadratmeter (om takfoten överskrider 0,5 meter räknas takfoten in i arean).
 • Attefallsbyggnaden får inte vara högre än fyra meter från taknock till mark.
 • Attefallsbyggnaden får inte placeras närmare fastighetsgränsen än 4,5 meter utan berörda grannars medgivande.
 • Det krävs alltid bygglov om du vill uppföra byggnaden närmare gata, väg eller park än 4,5 meter.
 • Det är under förutsättning att dina byggnader inte är q-märkta, ligger inom värdefull kulturmiljö (till exempel riksintresse) eller omfattas av bestämmelser om förvanskning enligt plan- och bygglagen (kapitel 8, paragraf 13).

Handlingar som ska lämnas in inför anmälan

 • Anmälan
 • Riskbedömning
 • Kontrollplan
 • Situationsplan, vilken ska redovisa avstånd till tomtgräns med minst två mått så att tillbyggnaden placering fixeras. Planen ska även redovisas nya murar och eventuell markuppfyllnad.
 • Planritning, vilken ska vara måttsatt och där rummens funktion och yta ska anges. Fasadritning, vilken ska redovisa takvinkel, byggnadshöjd, materialval och kulör. Ritningen ska även redovisa befintliga och nya marklinjer samt mötet mellan dessa. Marklinjer ska redovisas till närliggande tomtgräns om möjligt.

Läs mer om handlingar och ritningar du kan behöva.

 

Eldstad, rökkanal och panna

Om du vill installera eller väsentligt ändra eldstäder och/eller rökkanal/skorsten behöver du göra en anmälan till byggavdelningen. "Väsentlig ändring" är åtgärder som kan leda till en ökad brandrisk eller förändrade utsläpp till omgivningen genom ändrade eldningsförhållanden och rökgastemperaturer, eller någon annan förändring av eldstadens funktion och användningssätt.

Tänk på att det även kan krävas bygglov eller anmälan för att uppföra en vedbod eller ett vedupplag, eller om rökkanalen förändrar fasaden på byggnaden.

Exempel på anmälningspliktiga åtgärder

 • Nyinstallation av eldstad, skorsten eller rökkanal
 • Insättning av kassett eller motsvarande i tidigare öppen eldstad
 • Installation av brännare eller anordning för bränsletillförsel till följd av bränslebyte, till exempel från olja till pellets

Efter att du har gjort en anmälan och skickat in kompletta handlingar, så ska vi meddela beslut om startbesked inom fyra veckor. Du måste ha fått ett startbesked innan du får påbörja installationen eller byggnationen. När du är klar behövs ett slutbesked innan du får börja använda eldstaden. 

Exempel på åtgärder som inte kräver anmälan

 • Glidgjutning av skorsten, insättning av insatsrör i befintlig skorsten eller liknande underhållsåtgärd
 • Byte av eldstadsplan
 • Byte av eldstad till likvärdig med avseende på typ av eldstad, storlek och effekt, samt anslutning till rökkanal

Tänk på hur du eldar

Även om bygglovsavdelningen har godkänt din eldstad enligt plan- och bygglagen, så får du inte elda så att det leder till olägenheter för människors hälsa i omgivningen. Då kan miljö- och hälsoskyddsavdelningen med stöd av miljöbalkens bestämmelser ge dig restriktioner eller förbjuda eldning. 

Elda inte avfall, plast, målat eller tryckimpregnerat virke och liknande, detta ska enbart eldas i större anläggningar med rökgasrening.

Nya regler för utsläpp från vedeldning

Reglerna för kaminer och pannor som eldas med pellets och ved ändrades sommaren 2018. Anledningen är att utsläppen av rökgaser från vedeldning ska minskas. Du som redan har till exempel en vedspis eller kamin i byggnaden berörs dock inte av ändringarna.

Läs mer om de nya reglerna för utsläpp från vedeldning på Boverkets hemsida

Handlingar som ska lämnas in vid anmälan 

 • Anmälan
 • Riskbedömning
 • Kontrollplan
 • Situationsplan där byggnaden är markerad som installationen sker i
 • Planritning som visar kaminens placering
 • Fasadritning, som ska redovisa rökkanal/skorsten, måttsatt med höjd på rökkanal/skorsten från taktäckningen till topp på rökkanal samt avstånd från rökkanal till nock
 • Prestandadeklaration


Mer information om de olika typerna av handlingar finns på sidan Handlingar och ritningar du kan behöva.

Att tänka på vid placering/utformning av rökkanal

Inom vindutsatt zon

 • Grundregeln är att skorstenen byggs en meter högre än taktäckning, när taktäckningen är utan glipor och av plåt, tegel, betong eller likvärdigt obrännbart material.
 • Om avstånd mellan skorsten och nock är mindre än 2,3 meter behöver skorstenen sträcka sig minst 0,4 meter högre än nocken.
 • Om skorstenshöjden är större än 1,2 meter från uppstigningsstället ska skorstenen förses med en uppstigningsanordning eller likvärdig anordning.

Lä för vinden

 • Om vågrätt avstånd mellan skorstenen och nock är större än 2,3 meter gäller den första grundregeln i listan ovan, det vill säga att skorstenen byggs en meter högre än taktäckning. 
 • Om skorstenshöjden är större än 1,2 meter från uppstigningsstället ska skorstenen förses med en uppstigningsanordning eller likvärdig anordning.

Taksäkerhet

I Boverkets byggregler (BBR 8:24) kan du läsa om taksäkerhet, till exempel: 

 • tillträdesvägar till tak
 • förflyttning på tak
 • fasta arbetsställen
 • fästanordningar för linor till säkerhetsselar och dylikt
 • fotstöd vid takfot och takbrott
 • skyddsanordningar för att undvika genomtrampning
 • skyddsanordningar mot fallande is och snö.

Om du vill veta, läs mer om vedeldning under området energi- och klimatrådgivning.

 

Staket, plank, mur och häck

Du kan behöva söka bygglov för staket, plank och mur, beroende på bland annat höjd, genomsiktlighet och placering på tomten.

Häckar behöver inget bygglov, men där gäller det istället att tänka till när det gäller trafiksäkerheten så att inte växtligheten stör trafiken eller inkräktar på grannens fastighet. 

Staket

För att bedömas som ett staket och därmed inte bygglovspliktigt ska konstruktionen ha tillräckligt genomsiktlig. Inom Kristinehamns kommun anses följande konstruktioner vara staket och kräver inte bygglov:

 • Minst 20 procent luft och en höjd av max en meter, mätt från trottoarnivå (vid gatukorsningar och in-/utfartsvägar ska staketet alltid ha en höjd av max 0,8 meter mätt från trottoarnivå).
 • Minst 50 procent luft och en höjd av max 1,3 meter (vid gatukorsningar och in-/utfartsvägar ska staketet alltid ha en höjd av max 0,8 meter mätt från trottoarnivå).

Om staketet är högre eller har mindre genomsiktlighet räknas det som plank och kräver bygglov.

På hörntomter med hörn mot väg/gata får staketet inte vara högre än 0,8 meter i sikttriangeln som sträcker sig minst tio meter åt vardera hållet. Är du osäker, så kontakta gärna oss på byggavdelningen.
Se kontaktuppgifter nedan.

Plank och mur

Plank eller mur kräver bygglov om de är högre än 0,5 meter från marken. 

Det finns dock ett undantag från bygglovskravet för en- och tvåbostadshus. Du får utan bygglov anordna en skyddad uteplats med mur eller plank inom 3,6 meter från bostadshuset, om muren eller planket är högst 1,8 meter högt och placeras längre än 4,5 meter från fastighetsgränsen. 

Om ett plank eller en mur placeras i fastighetsgräns så ska grannen godkänna det. Annars ska planket eller muren placeras så pass långt in på din egen fastighet så att du kan sköta det/den utan att behöva gå in på grannens fastighet.

Tänk på att du, om du bygger en mur, eller köper en fastighet med mur, också ansvarar för underhållet. Det kan bli kostsamt om en motfylld mur till exempel börjar rasa mot någon grannfastighet. 

Handlingar som ska lämnas in inför bygglovet

 • Ansökan
 • Riskbedömning
 • Kontrollplan
 • Situationsplan/markplaneringsritning. Kartan ska redovisas placeringen av den nya muren eller det nya planket, samt eventuell markuppfyllnad.
 • Ritning på muren eller planket. Ritningen ska redovisa murens/plankets utformning med mått, materialval och kulör. Ritningen ska också redovisa både befintliga och nya marklinjer samt mötet mellan dessa. Marklinjer ska redovisas till närliggande tomtgräns om möjligt.

 

Läs mer om de olika typerna av handlingar på sidan Handlingar och ritningar du kan behöva

 

Häck

Häckar kräver inte bygglov eller anmälan. Det finns dock några saker att tänka på: 

 • En planterad häck ska växa inom ditt eget tomtområde. Häcken ska placeras så pass långt in på din egen fastighet att du kan sköta om häcken utan att gå in på grannens fastighet, om inte grannen godkänt en närmare placering.
 • Grannen har rätt att kapa både grenar och rötter som stör på sin tomt.
 • Växlighet så som häckar, buskar eller träd får inte inkräkta på gångbana/cykelbana eller körbana. Du som äger tomten måste se till att dina växter mot gatan inte skymmer sikten eller gör det svårt för trafikanter att ta sig förbi. Om någon råkar ut för en olycka på grund av att du inte klippt din trädgårdshäck, kan du som fastighetsägare bli skadeståndsskyldig. 

Läs mer om vad du behöver tänka på när det gäller häckar ur perspektivet trafiksäkerhet. 

Bygga till, ändra i fasaden, ändra dörr, fönster med mera

För fastigheter och tomter som inte är bebyggda med en- eller tvåbostadshus krävs alltid bygglov för tillbyggnader. Det kan till exempel gälla vid fastigheter som är bebyggda med flerbostadshus (lägenheter och radhus), restauranger, campinganläggningar med mera.

För fastighet och tomt med ett en- eller tvåbostadshus gäller följande regler och undantag

Tillbyggnader kan vara, anmälningspliktigt (exempel Attefalls tillbyggnad) eller bygglovspliktigt. Detta gäller om du har ett en- eller tvåbostadshus som ligger inom detaljplan, områdesbestämmelser eller sammanhållen bebyggelse.

Anmälningspliktigt
Den anmälningspliktiga till exempel attefallstillbyggnaden gäller enbart byggnader som är ett en- eller tvåbostadshus.

 • En attefallstillbyggnad får enbart göras en gång per en- och tvåbostadshus, men tillbyggnaden kräver att du anmäler och får ett startbeskedsbeslut från kommunens byggavdelning.
 • Attefallstillbyggnaden får max vara 15 kvm bruttoarea (om takfoten överskrider 0,5 meter räknas takfoten in i bruttoarean).
 • Attefallstillbyggnaden får inte bli högre än befintligt bostadshus.
 • Attefallstillbyggnaden får inte placeras närmare fastighetsgränsen än 4,5 meter utan berörda grannars medgivande.
 • Det krävs alltid bygglov om du vill uppföra en attefallstillbyggnad närmare gata, väg eller park än 4,5 meter.


Bygglov
Det krävs bygglov om kraven för anmälningsplikt inte kan uppfyllas för tillbyggnader.

Behöver du få hjälp med inom vilket område din fastighet ligger, eller vad som gäller utanför sammanhållen bebyggelse, så kontakta byggavdelningen.

Handlingar som ska lämnas in inför ansökan bygglovet eller anmälan

 • Ansökan eller anmälan
 • Riskbedömning
 • Kontrollplan
 • Situationsplan, vilken ska redovisa avstånd till tomtgräns med minst två mått så att tillbyggnaden placering fixeras. Planen ska även redovisas nya murar, eventuell markuppfyllnad,
 • Planritning, vilken ska vara möblerad, måttsatt och där rummens funktion och yta ska anges. Om kraven gällande tillgänglighet berörs av tillbyggnaden skall detta framgå av planritningen.
 • Fasadritning, vilken ska redovisa takvinkel, byggnadshöjd, materialval och kulör. Fasadritningen ska också redovisa både befintliga och nya marklinjer samt mötet mellan dessa. Marklinjer ska redovisas till närliggande tomtgräns om möjligt.

 

Läs mer om handlingar och ritningar du kan behöva.

Bygga nytt – villa, fritidshus och lokaler

För att uppföra ett bostadshus eller fritidshus krävs bygglov. En certifierad kontrollansvarig måste också finnas för bygget.

Handlingar som ska lämnas in inför bygglovet

 • Ansökan
 • Anmälan kontrollansvarig
 • Nybyggnadskarta. Kartan ska redovisa bostadshusets färdiga golvhöjd, samt avstånd till tomtgräns med minst två mått så att husets placering fixeras, markera hus som rivs.
 • Markplaneringsritning. Här redovisas nya murar, eventuell markuppfyllnad, in- och utfart, gångväg till entrén och parkeringsplats samt hur dagvattnet ska tas omhand.
 • Planritning, som ska redovisa alla måtten med två decimaler. Entréplanet ska vara tillgängligt (undantag fritidshus) det innebär att lutningen mellan parkeringsplatsen och entrédörren maximalt får vara 1:20 och på entréplanet ska det finnas plats för kök, wc/dusch, plats för sittgrupp och sovrum. Planritningen ska vara möblerad samt rummens funktion och yta ska anges. Det ska vara markerat var sektionen genom huset är tagen.
 • Fasadritningar, som ska redovisa takvinkel, byggnadshöjd, materialval och kulör. Fasadritningen ska även redovisa både befintliga och nya marklinjer samt mötet mellan dessa. Om det är möjligt ska du även redovisa marklinjer till närliggande tomtgräns.
 • Sektionsritning, som ska visa våningshöjder och färdigt golv (FG).

På sidan Handlingar och ritningar du kan behöva finns mer information om de olika typerna av handlingar. Där hittar du även ansökningsblanketter. 

Nybyggnad företagsbyggnader till exempel industribyggnader, lagerlokaler, restauranger, affärer, containrar, ridhus, transformatorstationer med mera kräver alltid bygglov.

Handlingar som ska lämnas in inför ansökan om bygglov

(Gäller mindre nybyggnationer som ej kräver en certifierad kontrollansvarig)

 • Ansökan
 • Riskbedömning
 • Kontrollplan
 • Situationsplan. Kartan ska redovisa byggnadens färdiga golvhöjd, samt avstånd till tomtgräns med minst två mått så att byggnadens placering fixeras, markera byggnader som rivs, eventuell markuppfyllnad.
 • Planritning, som ska redovisa alla måtten med en decimal. byggnaden ska vara tillgängligt det innebär att lutningen mellan parkeringsplatsen och entrédörren maximalt får vara 1:20 mm, tillgängligheten ska vara inritad på planritningen. Planritningen ska vara möblerad samt rummens funktion och yta ska anges. Det ska vara markerat var sektionen genom byggnaden är tagen.
 • Fasadritningar, som ska redovisa takvinkel, byggnadshöjd, materialval och kulör. Fasadritningen ska även redovisa både befintliga och nya marklinjer samt mötet mellan dessa. Om det är möjligt ska du även redovisa marklinjer till närliggande tomtgräns.
 • Sektionsritning, som ska visa våningshöjder och färdigt golv (FG).

 

Handlingar som ska lämnas in inför ansökan om bygglov

(Gäller för större nybyggnationer som kräver en certifierad kontrollansvarig)

 • Ansökan
 • Anmälan kontrollansvarig
 • Nybyggnadskarta. Kartan ska redovisa bostadshusets färdiga golvhöjd, samt avstånd till tomtgräns med minst två mått så att byggnadens placering fixeras, markera byggnader som rivs.
 • Markplaneringsritning. Här redovisas nya murar, eventuell markuppfyllnad, in- och utfart, gångväg till entrén och parkeringsplats samt hur dagvattnet ska tas omhand. (Markplaneringsritningen kan även redovisas i nybyggnadskartan.)
 • Planritning, som ska redovisa alla måtten med en decimal. Byggnaden ska vara tillgänglig. Planritningen ska vara möblerad samt rummens funktion och yta ska anges. Det ska vara markerat var sektionen genom byggnaden är tagen.
 • Fasadritningar, som ska redovisa takvinkel, byggnadshöjd, materialval och kulör. Fasadritningen ska även redovisa både befintliga och nya marklinjer samt mötet mellan dessa. Om det är möjligt ska du även redovisa marklinjer till närliggande tomtgräns.
 • Sektionsritning, som ska visa våningshöjder och färdigt golv (FG).

 

På sidan Handlingar och ritningar du kan behöva finns mer information om de olika typerna av handlingar. Där hittar du även ansökningsblanketter. 

 

Altan, uterum, balkong och växthus

Trädäck (altangolv) högre än 1,4 meter ovan marknivå kräver bygglov. Trädäck i marknivå utan tak kräver inte bygglov.

Det krävs godkännande av granne om trädäck/altangolv placeras närmare fastighetsgränsen än 4,5 meter. Godkännandet bör vara skriftligt. 

Handlingar som ska lämnas in inför bygglovet

 • Ansökan
 • Riskbedömning
 • Kontrollplan
 • Situationsplan/markplaneringsritning. Kartan ska redovisa placeringen av den nya altanen samt eventuell markuppfyllnad. 
 • Fasadritningar, som ska redovisa takvinkel, byggnadshöjd, materialval och kulör. Fasadritningen ska redovisa både den nya altanen och befintlig byggnad. Fasadritningen ska även redovisa både befintliga och nya marklinjer samt mötet mellan dessa. Marklinjer ska redovisas till närliggande tomtgräns om möjligt.

På sidan Handlingar och ritningar du kan behöva finns mer information om de olika handlingarna. 

För fastigheter och tomter som inte är bebyggda med en- eller tvåbostadshus krävs alltid bygglov för altaner med tak och uterum. Det kan till exempel gälla vid fastigheter som är bebyggda med flerbostadshus (lägenheter och radhus), restauranger, campinganläggningar med mera.

För fastighet och tomt med ett en- eller tvåbostadshus gäller följande regler och undantag

Altan med tak eller uterum kan vara, bygglovs-/anmälningsfritt, anmälningspliktigt (till exempel Attefalls tillbyggnad) eller bygglovspliktigt. Detta gäller om du har ett en- eller tvåbostadshus som ligger inom detaljplan, områdesbestämmelser eller sammanhållen bebyggelse.

Bygglovs-/anmälningsfritt:
Det bygglovs-/anmälningsfria skärmtaket gäller enbart fastigheter eller tomt med ett en- eller tvåbostadshus.

 • Du får sätta upp en eller flera skärmtak över uteplatser, altaner, balkonger eller entréer.
 • Den sammanlagda byggnadsarean av alla skärmtak på tomten får inte vara större än 15 kvadratmeter.
 • Skärmtaken får inte placeras närmare fastighetsgränsen än 4,5 meter utan berörda grannars medgivande.
 • Det krävs alltid bygglov om du vill uppföra skärmtaket närmare gata, väg eller park än 4,5 meter.

Anmälningspliktigt (till exempel attefallstillbyggnad):
Den anmälningspliktiga attefallstillbyggnaden gäller enbart byggnader som är ett en- eller tvåbostadshus.

 • En Attefallstillbyggnad får enbart göras en gång per en- och tvåbostadshus, men tillbyggnaden kräver att du anmäler och får ett startbeskedsbeslut från kommunens byggavdelning.
 • Attefallstillbyggnaden får max vara 15 kvm bruttoarea (om takfoten överskrider 0,5 meter räknas takfoten in i bruttoarean).
 • Attefallstillbyggnaden får inte bli högre än befintligt bostadshus.
 • Attefallstillbyggnaden får inte placeras närmare fastighetsgränsen än 4,5 meter utan berörda grannars medgivande.
 • Det krävs alltid bygglov om du vill uppföra attefallstillbyggnaden närmare gata, väg eller park än 4,5 meter.

Bygglov
Det krävs bygglov om kraven för bygglovs-/anmälningsfritt och anmälningsplikt inte kan uppfyllas för altaner med tak eller uterum.

Behöver du få hjälp med inom vilket område din fastighet ligger, eller vad som gäller utanför sammanhållen bebyggelse, så kontakta byggavdelningen.

Handlingar som ska lämnas in inför ansökan bygglovet eller anmälan

 • Ansökan eller anmälan
 • Riskbedömning
 • Kontrollplan
 • Situationsplan. Kartan ska redovisa avstånd till tomtgräns med minst två mått så att tillbyggnaden placering fixeras. Kartan ska även redovisas nya murar, eventuell markuppfyllnad,
 • Planritning, som ska vara måttsatt och där rummens funktion och yta ska anges.
 • Fasadritning, som ska redovisa takvinkel, byggnadshöjd, materialval och kulör. Fasadritningen ska också redovisa både befintliga och nya marklinjer samt mötet mellan dessa. Marklinjer ska redovisas till närliggande tomtgräns om möjligt.

Läs mer om handlingar och ritningar du kan behöva.

För byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus krävs alltid bygglov för tak över uteplats

Om du har ett en- och tvåbostadshus

Tak över uteplats kan vara, bygglovs-/anmälningsfritt, anmälningspliktigt (attefallstillbyggnad) eller bygglovspliktigt om du har ett en- eller tvåbostadshus och om fastigheten ligger inom detaljplan, områdesbestämmelser eller sammanhållen bebyggelse.

Bygglovs-/anmälningsfritt
Den bygglovsfria/anmälningsfria skärmtaket gäller enbart fastigheter/tomt med ett en- eller tvåbostadshus.

 • Du får sätta upp en eller flera skärmtak över uteplatser, altaner, balkonger eller entréer.
 • Den sammanlagda byggnadsarean av alla skärmtak på tomten får inte vara större än 15,0 kvadratmeter.
 • Skärmtaken får inte placeras närmare fastighetsgränsen än 4,5 meter utan berörda grannars medgivande.
 • Det krävs alltid bygglov om du vill uppföra skärmtaket närmare gata, väg eller park än 4,5 meter.

Anmälan (attefallstillbyggnad):
Den anmälningspliktiga attefallstillbyggnaden gäller enbart byggnader som är ett en- eller tvåbostadshus.

 • Attefallstillbyggnaden får enbart göras en gång per en- och tvåbostadshus, men tillbyggnaden kräver att man anmäler och får ett startbeskedsbeslut från kommunens byggavdelning.
 • Attefallstillbyggnaden får max vara 15 kvm bruttoarea (om takfoten överskrider 0,5 meter räknas takfoten in i bruttoarean).
 • Attefallstillbyggnaden får inte bli högre än befintligt bostadshus.
 • Attefallstillbyggnaden får inte placeras närmare fastighetsgränsen än 4,5 meter utan berörda grannars medgivande.
 • Det krävs alltid bygglov om du vill uppföra en attefallstillbyggnad närmare gata, väg eller park än 4,5 meter.

Bygglov
Bygglov krävs om kraven för bygglovsfritt och anmälningsplikten inte kan uppfyllas för tak över uteplats.

Behöver du få hjälp med inom vilket område din fastighet ligger, eller vad som gäller utanför sammanhållen bebyggelse, så kontakta byggavdelningen. Kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan. 

Handlingar som ska lämnas in inför ansökan om bygglovet eller anmälan

 • Ansökan eller anmälan.
 • Kontrollplan
 • Situationsplan. Kartan ska redovisa avstånd till tomtgräns med minst två mått så att takets placering fixeras. Kartan ska även redovisas nya murar, eventuell markuppfyllnad.
 • Planritning, som ska vara måttsatt och där rummens funktion och yta ska anges.
 • Fasadritning, som ska redovisa takvinkel, byggnadshöjd, materialval och kulör.

Läs mer om handlingar och ritningar du kan behöva.

För byggnader som inte är ett en- eller tvåbostadshus krävs alltid bygglov för balkong.

Om du har ett en- och tvåbostadshus

Balkonger är, bygglovs-/anmälningsfritt, anmälningspliktiga (attefallstillbyggnad eller anmälningspliktiga på grund av ingrepp i bärande konstruktion) eller bygglovspliktigt om du har ett en- eller tvåbostadshus och om fastigheten ligger inom detaljplan, områdesbestämmelser eller sammanhållen bebyggelse.

Bygglovs-/anmälningsfritt:
Om balkongtillbyggnaden kommer att byggas till utan ingrepp i konstruktionen får man göra balkongtillbyggnaden utan anmälan eller bygglov om balkongtillbyggnaden är liten och följer rådande bestämmelser och inte placeras närmare gräns än 4,5 meter.
Bygglov krävs om balkongtillbyggnaden ska utföras på byggnader eller bebyggelseområden som är särskilt värdefulla.

Anmälan (attefallstillbyggnad)
Den anmälningspliktiga attefallstillbyggnaden gäller enbart byggnader som är ett en- eller tvåbostadshus.

 • Attefallstillbyggnad får enbart göras en gång per en- och tvåbostadshus, men tillbyggnaden kräver att man anmäler och får ett startbeskedsbeslut från kommunens byggavdelning.
 • Attefallstillbyggnad får max vara 15 kvm bruttoarea (om takfoten överskrider 0,5 meter räknas takfoten in i bruttoarean).
 • Attefallstillbyggnad får inte bli högre än befintligt bostadshus.
 • Attefallstillbyggnad får inte placeras närmare fastighetsgränsen än 4,5 meter utan berörda grannars medgivande.
 • Det krävs alltid bygglov om du vill uppföra en attefallstillbyggnad närmare gata, väg eller park än 4,5 meter.

Anmälan på grund av ingrepp i bärande konstruktion
Balkongtillbyggnaden följer detaljplanebestämmelserna (tillbyggnad av balkong anmälan på grund av ingrepp i konstruktion gäller enbart inom detaljplanelagt område).

Bygglov
Bygglov krävs om kraven på anmälningsplikten inte kan uppfyllas för altaner med tak eller uterum.

Behöver du få hjälp med inom vilket område din fastighet ligger, eller vad som gäller utanför sammanhållen bebyggelse, så kontakta byggavdelningen.

Handlingar som ska lämnas in inför ansökan om bygglovet eller anmälan

 • Ansökan eller anmälan
 • Riskbedömning
 • Kontrollplan
 • Situationsplan. Kartan ska redovisa avstånd till tomtgräns med minst två mått så att balkongens placering fixeras.
 • Planritning, som ska vara måttsatt och där rummens funktion och yta ska anges.
 • Fasadritning, som ska redovisa takvinkel, byggnadshöjd, materialval och kulör.

Läs mer om handlingar och ritningar du kan behöva.

För fastigheter som inte är bebyggda med en- eller tvåbostadshus krävs alltid bygglov för inglasning av altaner eller balkonger, till exempel vid fastigheter som är bebyggda med flerbostadshus (lägenheter eller radhus), restauranger, campinganläggningar med mera.

Om du har en fastighet eller tomt med ett en- eller tvåbostadshus

Inglasning av altan eller balkong är anmälningspliktigt (attefallstillbyggnad) eller bygglovspliktigt om du har ett en- eller tvåbostadshus och om fastigheten ligger inom detaljplan, områdesbestämmelser eller sammanhållen bebyggelse.

Anmälningspliktigt (attefallstillbyggnad):

 • Den anmälningspliktiga attefallstillbyggnaden gäller enbart byggnader som är ett en- eller tvåbostadshus.
 • En attefallstillbyggnad får enbart göras en gång per en- och tvåbostadshus, men tillbyggnaden kräver att man anmäler och får ett startbeskedsbeslut från kommunens byggavdelning.
 • Attefallstillbyggnaden får max vara 15 kvm bruttoarea (om takfoten överskrider 0,5 meter räknas takfoten in i bruttoarean).
 • Attefallstillbyggnaden får inte bli högre än befintligt bostadshus.
 • Attefallstillbyggnaden får inte placeras närmare fastighetsgränsen än 4,5 meter utan berörda grannars medgivande.
 • Det krävs alltid bygglov om du vill uppföra attefallstillbyggnaden närmare gata, väg eller park än 4,5 meter.

Bygglov
Det krävs bygglov om kraven på anmälningsplikten inte kan uppfyllas för altaner med tak eller uterum.

Behöver du få hjälp med inom vilket område din fastighet ligger, eller vad som gäller utanför sammanhållen bebyggelse, så kontakta byggavdelningen.

Handlingar som ska lämnas in inför ansökan om bygglovet eller anmälan

 • Ansökan eller anmälan
 • Riskbedömning
 • Kontrollplan
 • Situationsplan. Kartan ska redovisa avstånd till tomtgräns med minst två mått så att inglasningen placering fixeras.
 • Planritning, som ska vara måttsatt och där rummens funktion och yta ska anges.
 • Fasadritning, som ska redovisa takvinkel, byggnadshöjd, materialval och kulör.

  Läs mer om handlingar och ritningar du kan behöva.

För byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus krävs alltid bygglov för växthus.

Om du har ett en- och tvåbostadshus

För en- och tvåbostadshus är reglerna olika. Växthus kan vara bygglovfritt (friggebod), anmälningspliktigt (attefallsbyggnad) eller bygglovspliktigt, om fastigheten ligger inom detaljplan, områdesbestämmelser eller sammanhållen bebyggelse. Behöver du få hjälp med inom vilket område din fastighet ligger, eller vad som gäller utanför sammanhållen bebyggelse, så kontakta byggavdelningen. Kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan. 

Under gällande bestämmelser:

 • Vid bygglovsbefrielse gäller följande, enbart vid en- och tvåbostadshus nybyggnad av växthus, max 15 kvm tillsammans för alla fristående friggebodar, max tre meter från marknivå till taknock, godkännande av granne om byggnaden placeras närmare fastighetsgräns än 4,5 meter. (friggeboden får inte placeras närmare väg än huvudbyggnaden, då krävs bygglov för åtgärden).
 • Vid anmälan(attefallsbyggnader) gäller följande enbart vid en- och tvåbostadshus, nybyggnad av komplementbyggnad, max 25 kvm tillsammans för alla fristående attefallsbyggnader, max 4 meter från marknivå till taknock, godkännande av granne om byggnaden placeras närmare fastighetsgräns än 4,5 meter. (attefallsbyggnaden får inte placeras närmare väg än huvudbyggnaden, då krävs bygglov för åtgärden).

 

Attefall 30 m2 - från och med 1 augusti 2020

 

Riksdagen har beslutat om ändring i plan- och bygglagen (PBL) som innebär att alla anmälningspliktiga komplementbyggnader till ett en- eller tvåbostadshus, så kallade attefallsbyggnader, får ha en byggnadsarea om högst 30,0 m2 (kvadratmeter). Lagändringen kommer att träda i kraft den 1 augusti 2020 (anmälan kan skickas in till byggavdelningen tidigast den 1 augusti 2020).

 

Handlingar som ska lämnas in inför bygglovet/anmälan

 • Ansökan/anmälan
 • Riskbedömning
 • Kontrollplan
 • Situationsplan/markplaneringsritning. Kartan ska redovisa avstånd till tomtgräns med minst två mått så att byggnaden placering fixeras. Kartan ska även redovisas nya murar, eventuell markuppfyllnad,
 • Planritning, som ska vara måttsatt och där rummens funktion och yta ska anges.
 • Fasadritning, som ska redovisa takvinkel, byggnadshöjd, materialval och kulör. Fasadritningen ska också redovisa både befintliga och nya marklinjer samt mötet mellan dessa. Marklinjer ska redovisas till närliggande tomtgräns om möjligt.

Läs mer om handlingar och ritningar du kan behöva.

Garage, carport, förråd och gäststuga

För fastigheter och tomter som inte är bebyggda med en- eller tvåbostadshus krävs alltid bygglov för ändring från fristående carport till fristående garage. Det kan till exempel gälla vid fastigheter som är bebyggda med flerbostadshus (lägenheter och radhus), restauranger, campinganläggningar med mera.

För fastighet och tomt som är bebyggda med ett en- eller tvåbostadshus gäller följande regler och undantag

Ändring från fristående carport till fristående garage kan vara, bygglovs-/anmälningsfritt (friggebod), anmälningspliktigt (attefallsbyggnad) eller bygglovspliktigt. Detta gäller om du har ett en- eller tvåbostadshus som ligger inom detaljplan, områdesbestämmelser eller sammanhållen bebyggelse.

Bygglovs-/anmälningsfritt (friggebod):
Det bygglovs-/anmälningsfria ”friggeboden gäller enbart fastigheter eller tomt som är bebyggda med ett en- eller tvåbostadshus. Är din carport redan en så kallad friggebod och kommer uppfylla friggebodkraven efter ändringen till garage så gäller bygglovs-/anmälningsfritt.

 • Du får sätta upp en eller flera fristående komplementbyggnader, så kallade friggebodar, i bostadshusets omedelbara närhet.
 • Den sammanlagda byggnadsarea av alla friggebodar på tomten får inte vara större än 15 kvadratmeter (om takfoten överskrider 0,5 meter räknas takfoten in i arean).
 • Friggeboden får inte vara högre än tre meter från nock till mark.
 • Friggeboden får inte placeras närmare fastighetsgränsen än 4,5 meter utan berörda grannars medgivande.
 • Det krävs alltid bygglov om du vill uppföra friggeboden närmare gata, väg eller park än 4,5 meter.
 • Det är under förutsättning att dina byggnader inte är q-märkta, ligger inom värdefull kulturmiljö (till exempel riksintresse) eller omfattas av bestämmelser om förvanskning enligt plan- och bygglagen (kapitel 8, paragraf 13).

Anmälningspliktigt (attefallsbyggnad):
Den anmälningspliktiga attefallsbyggnaden gäller enbart fastigheter/tomter som är bebyggda med ett en- eller tvåbostadshus. Är din fristående carport redan en så kallad attefallsbyggnad och kommer uppfylla attefallskraven efter ändringen till ett fristående garage så måste du göra en anmälan till kommunens byggavdelning

 • Du får sätta upp en eller flera fristående komplementbyggnader, så kallade attefallsbyggnader, i bostadshusets omedelbara närhet men de kräver att man anmäler och får ett startbeskedsbeslut från kommunens byggavdelning.
 • Den sammanlagda byggnadsarean av alla attefallsbyggnader på tomten får inte vara större än 25 kvadratmeter (om takfoten överskrider 0,5 meter räknas takfoten in i arean).
 • Attefallsbyggnaden får inte vara högre än fyra meter från nock till mark.
 • Attefallsbyggnaden får inte placeras närmare fastighetsgränsen än 4,5 meter utan berörda grannars medgivande.
 • Det krävs alltid bygglov om du vill uppföra attefallsbyggnaden närmare gata, väg eller park än 4,5 meter.
 • Det är under förutsättning att dina byggnader inte är q-märkta, ligger inom värdefull kulturmiljö (till exempel riksintresse) eller omfattas av bestämmelser om förvanskning enligt plan- och bygglagen (kapitel 8, paragraf 13).

 

Bygglov
Det krävs alltid bygglov om kraven för bygglovs-/anmälningsfritt och anmälningsplikt inte kan uppfyllas för ändring från fristående carport till fristående garage.

Behöver du få hjälp med inom vilket område din fastighet ligger, eller vad som gäller utanför sammanhållen bebyggelse, så kontakta byggavdelningen.

Handlingar som ska lämnas in inför ansökan bygglovet eller anmälan

 • Ansökan eller anmälan
 • Riskbedömning
 • Kontrollplan
 • Situationsplan. Kartan ska redovisa avstånd till tomtgräns med minst två mått så att tillbyggnaden placering fixeras. Kartan ska även redovisas nya murar, eventuell markuppfyllnad,
 • Planritning, som ska vara måttsatt och där rummens funktion och yta ska anges.
 • Fasadritning, som ska redovisa takvinkel, byggnadshöjd, materialval och kulör. Fasadritningen ska också redovisa både befintliga och nya marklinjer samt mötet mellan dessa. Marklinjer ska redovisas till närliggande tomtgräns om möjligt.

Läs mer om handlingar och ritningar du kan behöva.

För fastigheter och tomter som inte är bebyggda med en- eller tvåbostadshus krävs alltid bygglov för nybyggnad av garage, carport, gäststuga, sophus, container med mer. Det kan till exempel gälla vid fastigheter som är bebyggda med flerbostadshus (lägenheter och radhus), restauranger eller campinganläggningar.

För fastighet och tomt som är bebyggda med ett en- eller tvåbostadshus gäller följande regler och undantag

Nybyggnad av fristående garage, carport, gäststuga, sophus, container med mer kan vara, bygglovs-/anmälningsfritt (friggebod), anmälningspliktigt (attefallsbyggnad) eller bygglovspliktigt. Detta gäller om du har ett en- eller tvåbostadshus som ligger inom detaljplan, områdesbestämmelser eller sammanhållen bebyggelse.

Bygglovs-/anmälningsfritt (friggebod)
Det bygglovs-/anmälningsfria friggeboden gäller enbart fastigheter eller tomt som är bebyggda med ett en- eller tvåbostadshus.

 • Du får sätta upp en eller flera fristående komplementbyggnader, så kallade friggebodar, i bostadshusets omedelbara närhet.
 • Den sammanlagda byggnadsarean av alla friggebodar på tomten får inte vara större än 15 kvadratmeter (om takfoten överskrider 0,5 meter räknas takfoten in i arean).
 • Friggeboden får inte vara högre än tre meter från nock till mark.
 • Friggeboden får inte placeras närmare fastighetsgränsen än 4,5 meter utan berörda grannars medgivande.
 • Det krävs alltid bygglov om du vill uppföra friggeboden närmare gata, väg eller park än 4,5 meter.
 • Det är under förutsättning att dina byggnader inte är q-märkta, ligger inom värdefull kulturmiljö (till exempel riksintresse) eller omfattas av bestämmelser om förvanskning enligt plan- och bygglagen (kapitel 8, paragraf 13).

 

Anmälningspliktigt (attefallsbyggnad)
Den anmälningspliktiga attefallsbyggnaden gäller enbart fastigheter och tomter som är bebyggda med ett en- eller tvåbostadshus.

 • Du får sätta upp en eller flera fristående komplementbyggnader, så kallade attefallsbyggnader, i bostadshusets omedelbara närhet men de kräver att man anmäler och får ett startbeskedsbeslut från kommunens byggavdelning.
 • Den sammanlagda byggnadsarean av alla attefallsbyggnader på tomten får inte vara större än 25 kvadratmeter (om takfoten överskrider 0,5 meter räknas takfoten in i arean).
 • Attefallsbyggnaden får inte vara högre än 4 meter från nock till mark.
 • Attefallsbyggnaden får inte placeras närmare fastighetsgränsen än 4,5 meter utan berörda grannars medgivande.
 • Det krävs alltid bygglov om du vill uppföra attefallsbyggnaden närmare gata, väg eller park än 4,5 meter.
 • Det är under förutsättning att dina byggnader inte är q-märkta, ligger inom värdefull kulturmiljö (till exempel riksintresse) eller omfattas av bestämmelser om förvanskning enligt plan- och bygglagen (kapitel 8, paragraf 13).

 

Bygglov
Det krävs alltid bygglov om kraven för bygglovs-/anmälningsfritt och anmälningsplikt inte kan uppfyllas för nybyggnad av garage, carport, gäststuga, sophus, container med flera.

Om du behöver du få hjälp med att ta reda på inom vilket område din fastighet ligger, eller vad som gäller utanför sammanhållen bebyggelse, kontaktar du byggavdelningen.

 

Attefall 30 m2 - från och med 1 augusti 2020

Riksdagen har beslutat om ändring i plan- och bygglagen (PBL) som innebär att alla anmälningspliktiga komplementbyggnader till ett en- eller tvåbostadshus, så kallade attefallsbyggnader, får ha en byggnadsarea om högst 30,0 m2 (kvadratmeter). Lagändringen kommer att träda i kraft den 1 augusti 2020 (anmälan kan skickas in till byggavdelningen tidigast den 1 augusti 2020).

Handlingar som ska lämnas in inför ansökan bygglovet eller anmälan

 • Ansökan eller anmälan
 • Riskbedömning
 • Kontrollplan
 • Situationsplan. Kartan ska redovisa avstånd till tomtgräns med minst två mått så att tillbyggnaden placering fixeras. Kartan ska även redovisa nya murar, och eventuell markuppfyllnad,
 • Planritningen ska vara måttsatt och där ska rummens funktion och yta anges.
 • Fasadritning ska redovisa takvinkel, byggnadshöjd, materialval och kulör. Fasadritningen måste även redovisa både befintliga och nya marklinjer samt mötet mellan dessa. Marklinjer ska, om möjligt, redovisa till närliggande tomtgräns.

Läs mer om handlingar och ritningar du kan behöva.

För fastigheter och tomter som inte är bebyggda med en- eller tvåbostadshus krävs alltid bygglov för byte av takutformning på garage, uthus eller liknande. Det kan till exempel gälla vid fastigheter som är bebyggda med flerbostadshus (lägenheter och radhus), restauranger, campinganläggningar med mera.

För fastighet och tomt som är bebyggda med ett en- eller tvåbostadshus gäller följande regler och undantag

Byte av takutformning på garage, uthus eller liknande kan vara, bygglovs-/anmälningsfritt (friggebod), anmälningspliktigt (attefallsbyggnad) eller bygglovspliktigt. Detta gäller om du har ett en- eller tvåbostadshus som ligger inom detaljplan, områdesbestämmelser eller sammanhållen bebyggelse.

Bygglovs-/anmälningsfritt (friggebod)
Den bygglovs-/anmälningsfria ”friggeboden gäller enbart fastigheter eller tomt som är bebyggda med ett en- eller tvåbostadshus. Är ditt garage, uthus eller liknande redan en så kallad friggebod och kommer uppfylla friggebodkraven efter ändringen av takutformningen så gäller bygglovs-/anmälningsfritt.

 • Du får sätta upp en eller flera fristående komplementbyggnader, så kallade friggebodar, i bostadshusets omedelbara närhet.
 • Den sammanlagda byggnadsarean av alla friggebodar på tomten får inte vara större än 15 kvadratmeter (om takfoten överskrider 0,5 meter räknas takfoten in i arean).
 • Friggeboden får inte vara högre än tre meter från nock till mark.
 • Friggeboden får inte placeras närmare fastighetsgränsen än 4,5 meter utan berörda grannars medgivande.
 • Det krävs alltid bygglov om du vill uppföra friggeboden närmare gata, väg eller park än 4,5 meter.
 • Det är under förutsättning att dina byggnader inte är q-märkta, ligger inom värdefull kulturmiljö (till exempel riksintresse) eller omfattas av bestämmelser om förvanskning enligt plan- och bygglagen (kapitel 8, paragraf 13).

 

Anmälningspliktigt (Attefallsbyggnad):
Den anmälningspliktiga attefallsbyggnaden gäller enbart fastigheter/tomter som är bebyggda med ett en- eller tvåbostadshus. Är ditt garage, uthus eller liknande redan en så kallad attefallsbyggnad och kommer uppfylla attefallskraven efter ändringen av takutformningen så måste du göra en anmälan till kommunens byggavdelning

 • Du får sätta upp en eller flera fristående komplementbyggnader, så kallade attefallsbyggnader, i bostadshusets omedelbara närhet men de kräver att man anmäler och får ett startbeskedsbeslut från kommunens byggavdelning.
 • Den sammanlagda byggnadsarean av alla attefallsbyggnader på tomten får inte vara större än 25 kvadratmeter (om takfoten överskrider 0,5 meter räknas takfoten in i arean).
 • Attefallsbyggnaden får inte vara högre än fyra meter från nock till mark.
 • Attefallsbyggnaden får inte placeras närmare fastighetsgränsen än 4,5 meter utan berörda grannars medgivande.
 • Det krävs alltid bygglov om du vill uppföra attefallsbyggnaden närmare gata, väg eller park än 4,5 meter.
 • Det är under förutsättning att dina byggnader inte är q-märkta, ligger inom värdefull kulturmiljö (till exempel riksintresse) eller omfattas av bestämmelser om förvanskning enligt plan- och bygglagen (kapitel 8, paragraf 13).

 

Bygglov
Det krävs alltid bygglov om kraven för bygglovs-/anmälningsfritt och anmälningsplikt inte kan uppfyllas för byte av takutformning på garage, uthus eller liknande.

Behöver du få hjälp med inom vilket område din fastighet ligger, eller vad som gäller utanför sammanhållen bebyggelse, så kontakta byggavdelningen.

Handlingar som ska lämnas in inför ansökan bygglovet eller anmälan

 • Ansökan eller anmälan
 • Riskbedömning
 • Kontrollplan
 • Situationsplan. Kartan ska redovisa avstånd till tomtgräns med minst två mått så att tillbyggnaden placering fixeras. Kartan ska även redovisas nya murar, eventuell markuppfyllnad.
 • Planritning, som ska vara måttsatt och där rummens funktion och yta ska anges.
 • Fasadritning, som ska redovisa takvinkel, byggnadshöjd, materialval och kulör. Fasadritningen ska också redovisa både befintliga och nya marklinjer samt mötet mellan dessa. Marklinjer ska redovisas till närliggande tomtgräns om möjligt.

Läs mer om handlingar och ritningar du kan behöva.

Rivningslov, rivningsanmälan

Rivning innebär att man helt tar bort en byggnad eller en del av en byggnad, det vill säga även stommen. Man kan alltså ta bort byggnadens icke bärande delar såväl invändigt som utvändigt utan att åtgärden bedöms som rivning, så länge stommen står kvar.

Om allt utom grunden har rivits, för att den exempelvis ska utnyttjas till en ny byggnad, är det ändå att betrakta som rivning.

Det räknas också som rivning när man tar bort endast en del av en byggnad, till exempel en veranda.

Att flytta en byggnad från en plats till en annan innebär att byggnaden rivs. I dessa fall krävs både rivningslov på den gamla platsen och bygglov på den nya platsen.

När krävs rivningslov eller rivningsanmälan?

Rivningslov krävs:

 • Inom ett område med detaljplan.
 • Inom ett område med områdesbestämmelser, om det har bestämts att det där krävs rivningslov.

Rivningsanmälan krävs vid rivning av en byggnad eller en del av en byggnad, som det inte krävs rivningslov för att riva.

Vill du veta mer om vilka bestämmelser som gäller där du vill riva, så kontakta oss på byggavdelningen via kontaktuppgifterna längst ner på sidan.

Rivningsåtgärder som inte kräver anmälan eller lov, exempel 

 • Rivning av en komplementbyggnad som tillhör en- och tvåbostadshus (utanför detaljplan eller områdesbestämmelse).
 • Borttagning av ett skärmtak (gäller det bygglovsbefriade skärmtaket på en- och tvåbostadshus).
 • Rivning av en liten tillbyggnad, som inte kräver bygglov enligt plan- och bygglagen kapitel 9 paragraf 6. Detta gäller den bygglovsbefriade tillbyggnaden man får bygga utan bygglov om ens fastighet ligger utanför detaljplan, områdesbestämmelse och sammanhållen bebyggelse.
 • Rivning av en ekonomibyggnad för jordbruk, skogsbruk eller annan liknande näring.
 • Rivningslov krävs normalt inte för att riva sådana byggnader eller delar av byggnader som får uppföras utan bygglov, exempelvis skärmtak eller friggebodar inom detaljplan eller områdesbestämmelser. Men kommunen får, i detaljplan eller områdesbestämmelser, besluta att rivningslov krävs även för sådana rivningar. 

 

Handlingar som behövs vid rivningslov och rivningsanmälan

 • Ansökan/anmälan
 • Kontrollansvarig (vid större rivningar)
 • Riskbedömning
 • Kontrollplan (rivningsplan), som ska redogöra för:
  • Byggnadsbeskrivning, byggnadstyp, byggår, ombyggnadsår, byggnadsyta, antal våningar, huvudsakliga ingående byggmaterial i grund, stomme och tak, nuvarande användning (år) och tidigare användning (år).
  • Rivningens omfattning.
  • Materialinventering, inventeringens ingående avfallsslag, inventeringens omfattning, risk för markföroreningar, risk för förorening i byggnadsdelar.
  • Farligt avfall och andra avfallsslag som kräver särskilt omhändertagande, mängd och hantering.
  • Övrigt avfall, mängd och hantering.
  • Situationsplan – kartan ska redovisa vilken byggnad/del av byggnad som ska rivas.
  • Foto på byggnaden som ska rivas.
  • Fasadritning. 
  • Planritning som ska redovisa rummens funktion och yta.

Du hittar mer information om de olika handlingarna på sidan Handlingar och ritningar du kan behöva

 

Övriga vanliga åtgärder

Att sätta upp, flytta och väsentligt ändra skyltar och strålkastare kräver skyltlov/bygglov inom detaljplanelagt område. Det kan även krävas skyltlov/bygglov inom områdesbestämmelser. 

Att väsentligt ändra innebär till exempel att en befintlig skylt ändrar storlek eller utseende.

Undantag från lovplikt för vissa skyltar

Det finns vissa skyltar som inte kräver bygglov. Det gäller följande skyltar: 

 • En skylt vars area är högst 1,0 kvadratmeter
 • En skylt för ett tillfälligt evenemang, om skylten är uppsatt under högst fyra veckor
 • En orienteringstavla vars area är högst 2,0 kvadratmeter
 • En skylt inomhus
 • Valreklam i samband med val till riksdagen, landstingsfullmäktige, kommunfullmäktige, Europaparlamentet eller Sametinget, eller i samband med folkomröstning
 • En nationsflagga, flagga med kommunvapen eller liknande
 • Ett vägmärke, en tilläggstavla eller annan anordning för anvisning av trafik enligt vägmärkesförordningen (2007:90)
 • Ett sjövägmärke eller en säkerhetsanordning för sjöfarten enligt sjötrafikförordningen (1986:300)

Om skylten placeras på eller i anslutning till en byggnad eller inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt, så gäller inte undantagen ovan. 

Utanför detaljplan

Inom ett avstånd på 50 meter från vägområdet får inte skyltar eller andra jämförbara anordningar för reklam, propaganda eller liknande ändamål sättas upp utan länsstyrelsens tillstånd. Tillstånd krävs även för skylt på vagn.

Handlingar som kan komma att krävas vid skyltlovsärende

 • Ansökan
 • Riskbedömning
 • Kontrollplan
 • Situationsplan
 • Ritning på skylten, som visar mått, material samt utformningen (budskapet och färg).
 • Fasadritning om skylten placeras på en byggnad med mått från skylt till mark.

Läs mer om de olika typerna av handlingar på sidan Handlingar och ritningar du kan behöva

Pooler som grävs ner i marken kräver inte bygglov.

Pooler ovanför mark kan kräva bygglov. Du kan även behöva söka bygglov för åtgärder omkring din pool, som till exempel pooltak, altaner eller plank runt poolen. Pooltak kräver bygglov om pooltaket är högre än 1,4 meter från marknivå.

Om du i samband med anläggandet av poolen ändrar höjden på marken genom att gräva bort eller fylla mycket jord, så kan du behöva ansöka om marklov. 

Säkerhetsskydd krävs för fasta pooler

Bestämmelser om skydd mot drunkning finns i Boverkets byggregler och i ordningslagen. Båda innehåller bestämmelser om att bassänger och liknande anläggningar ska ha säkerhetsskydd och att skyddet mot barnolycksfall särskilt ska uppmärksammas.

Boverkets byggregler gäller endast för fasta pooler och bassänger på tomtmark, inte lösa pooler. Ansvaret för att uppfylla kraven vilar på fastighetsägaren. Ordningslagen omfattar alla bassänger, fasta som lösa, på tomtmark och på allmän plats. Enligt ordningslagen är det anläggningens ägare som ansvarar för att bestämmelserna i lagen uppfylls.

Enligt Boverkets byggregler krävs skydd mot olycksfall om vattnet är djupare än 20 centimeter.

Lämplig skyddsanordning kan vara:

 • Ett minst 0,9 meter högt staket, utfört så att barn inte kan krypa under eller klättra över. Om det finns grind bör den förses med lås.
 • En skyddstäckning med presenning eller skyddsnät med högst 50 millimeter maskvidd. Skyddet måste klara vikten av ett barn utan att ge vika.

Handlingar som ska lämnas in inför bygglovet

 • Ansökan
 • Riskbedömning
 • Kontrollplan
 • Situationsplan/markplaneringsritning. Kartan ska redovisas placeringen av poolen samt avstånd till tomtgräns med minst två mått, så att anläggningens placering fixeras. Du ska också redovisa eventuell markuppfyllnad.
 • Ritning, som ska redovisa poolens uppbyggnads utformning med mått, materialval och kulör. Ritningen ska även redovisa både befintliga och nya marklinjer samt mötet mellan dessa. Marklinjer ska redovisas till närliggande tomtgräns om möjligt.

På sidan Handlingar och ritningar du kan behöva finns mer information om de olika handlingarna, samt ansökningsblanketter. 

Ska du installera ett nytt avlopp (vattentoalett) eller ändra ditt enskilda avlopp till kommunalt VA så ska du lämna in en anmälan till byggavdelningen. 

Handlingar som ska lämnas in inför anmälan

 • Anmälan
 • Riskbedömning
 • Kontrollplan
 • VA-ritning. Kartan ska redovisa rörledningens dragning på din fastighet från påkopplingspunkt/brunn/markbädd fram till indragning i byggnad.

På sidan Handlingar och ritningar du kan behöva finns mer information om de olika typerna av handlingar. Där hittar du också ansökningsblanketter. 

Ska du anlägga enskilt avlopp måste du ha tillstånd från miljö- och byggnadsnämnden. Läs mer om enskilt avlopp.

Huvudregeln är att om ett permanent bygglov kan beviljas ska det ges, men om ett permanent bygglov inte kan beviljas kan du i vissa fall få ett tidsbegränsat bygglov. Lovet kan ges för maximalt tio år i första skedet, och därefter förlängas ytterligare fem år åt gången, totalt 15 år.

Det går även att ansöka om ett periodiskt tidsbegränsat bygglov när lovet ska användas för ändamål av säsongskaraktär, det vill säga åtgärder som återkommer på samma plats varje år. Det kan till exempel vara att anlägga en kiosk eller uteservering som bara drivs under sommaren. Den sammanlagda tiden för periodiskt tidsbegränsat bygglov får överstiga 15 år.

Handlingar som ska lämnas in inför tidsbegränsat bygglov eller säsongsbygglov 

 • Ansökan. Här ska du redogöra för under vilken tid det tidsbegränsade bygglovet är sökt för, samt under vilken säsongtid om det är ett säsongslov.
 • Riskbedömning
 • Kontrollplan
 • Avvecklingsplan, som ska redovisa varför bygglovet enbart ska vara av tidsbegränsat karaktär, hur du har tänkt ta bort den tillfälliga åtgärden när tiden löpt ut och hur platsen ska återställas, uppskattad kostnad för avvecklingen samt tidsåtgången.
 • Situationsplan/markplaneringsritning. Kartan ska redovisa färdig golvhöjd, samt avstånd till tomtgräns med minst två mått så att byggnadens placering fixeras. Kartan ska även redovisa nya murar, eventuell markuppfyllnad, tillgängliga in- och utfarter, gångväg till entrén och parkeringsplats.
 • Planritning, som ska vara måttsatt och rummens funktion och yta ska anges. Det ska vara markerat var sektionen genom huset är tagen.
 • Fasadritning, som ska redovisa takvinkel, byggnadshöjd, materialval och kulör. Fasadritningen ska även redovisa både befintliga och nya marklinjer samt mötet mellan dessa. Om det är möjligt ska marklinjer till närliggande tomtgräns redovisas. 

På sidan Handlingar och ritningar du kan behöva finns mer information om de olika typerna av handlingar. Där hittar du även ansökningsblanketter. 

Kontaktuppgifter

Byggavdelningens servicetelefon - 0550-880 60
stadsbyggnad@kristinehamn.se

Telefontid mån, ons, tors 8-16, fre 8-12

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".