Till innehållet

Så handlägger vi ditt ärende

Beroende på vad du har tänkt göra kan du ibland behöva ansöka om bygglov, och ibland behöver du göra en anmälan. Du kan ringa och rådfråga bygglovsavdelningen på 0550-880 60 eller boka ett möte. 

Boka tid med bygglovshandläggare

Ansök om bygglov, bygganmälan och förhandsbesked

Hur snabbt kan jag få ett beslut? 

Vi handlägger om bygglov och förhandsbesked skyndsamt och ska meddela vårt beslut inom tio veckor från att ansökan om bygglov är komplett med alla handlingar som krävs för just den åtgärden. Om det är nödvändigt på grund av utredningen i ärendet, får tiden förlängas en gång med högst tio veckor utöver de ursprungliga tio veckorna. 

Vid ärenden om anmälan ska vi meddela vårt beslut om startbesked inom fyra veckor från att anmälan är komplett med alla handlingar som krävs för just den åtgärden.

När får jag påbörja bygget eller ändringen?

Du kan påbörja din byggnation, installation eller liknande när du har fått ett beslut om startbesked, från byggavdelningen, och efter att bygglovet vunnit laga kraft. Läs mer längre ner på sidan om hur bygglovsprocessen och anmälningsprocessen går till. 

Hur länge gäller bygglovet eller startbesked för anmälan?

Bygglovet gäller i fem år, men du måste påbörja byggnadsarbetet inom två år. Får du ett startbesked för ett anmälningspliktigt arbete så upphör det att gälla två år efter att det gavs. 

 1.  När du har lämnat in din ansökan så startar och registrerar byggavdelningen ditt ärende.

 2. En första granskning görs av handläggare, administratör och stadsarkitekt. Ärendet granskas och vi kontrollerar om ärendet är komplett, om det kräver beslut av miljö- och byggnämnden, eller om handläggarna själva får fatta beslut i ärendet.

 3. Efter första granskningen kommer en bekräftelse om att vi mottagit ditt ärende att skickas ut, samt information om vad vi kommit fram till under den första granskningen. Om du behöver komplettera din ansökan så kommer det framgå i bekräftelsen. I det här skedet får du även veta vem som kommer handlägga ditt ärende.

 4. Nu tar handläggaren över ärendet och går igenom alla kompletterande handlingar som eventuellt kommit in och kontrollerar att dessa är godkända. I vissa fall kan ytterligare handlingar behövas och då tar handläggaren kontakt med dig direkt. När ansökan är komplett skickas även grannhöranden ut i de fall det krävs.

 5. Handläggaren fattar antingen ett delegationsbeslut (bygglovsbeslut) eller gör en tjänsteskrivelse till nämnden som sedan fattar ett beslut om bygglov.

 6. För att få börja bygga eller starta åtgärden krävs ett startbesked, för mindre ärenden som inte kräver tekniskt samråd får man både bygglov och startbesked i samma beslut.

  Om bygglovet kräver tekniskt samråd så kommer flera handlingar för bygget/åtgärden att krävas in och du behöver gå på ett byggmöte(tekniskt samråd) tillsammans med handläggaren, kontrollansvarig och övriga berörda parter. Möte för tekniskt samråd går igenom byggets tekniska delar. Det tekniska samrådet genererar ett protokoll. Protokollet, de inkrävda handlingarna samt kontrollplanen ligger till grund för ett skriftligt startbeskedsbeslut.

 7. Du får börja bygga, eller starta din åtgärd, först efter att bygglovet vunnit lagakraft. Bygglovsbeslutet vinner laga kraft fyra veckor efter kungörelsen i webbtidningen Post- och Inrikes Tidningar, under förutsättningen att det inte överklagas till länsstyrelsen. Påbörjas bygget innan bygglovet vunnit laga kraft får du en sanktionsavgift enligt PBL.

  Tänk på, att har du inte fått ditt startbesked (som oftast redan är beviljat i ditt bygglov) behöver du få det skriftligt innan du påbörjar ditt bygge eller din åtgärd.

 8. Vid större byggnationer/åtgärder (då det krävts ett tekniskt samråd innan byggstart) kommer byggavdelningen samt kontrollansvarig att besöka bygget (arbetsplatsbesök). Hur många gånger beror på vad som beslutats i det tekniska samrådet.

 9. När bygget/åtgärden är klart får du inte börja använda byggnationen/åtgärden innan du har fått ett slutbesked.

  - Vid enklare ärenden som inte krävt tekniskt samråd ska du skicka in handlingar som står i bygglovsbeslutet för att kunna få ett slutbesked. Handläggaren granskar inkomna handlingar och om dessa kan godkännas fattar handläggaren ett skriftligt slutbesked som skickas till dig. Efter det får du börja använda byggnationen/åtgärden. Det kan dock stå i bygglovsbeslutet att du får ta det i bruk innan slutbeskedet kommer, men du måste ändå skicka in alla handlingar till oss för att få ett officiellt slutbesked. Det är först när slutbeskedet är klart som ditt ärende avslutas. 

  - Bygglov som krävt tekniskt samråd, ska du eller kontrollansvarige kontakta handläggaren för ärendet och boka ett slutsamråd. Vid slutsamrådet som sker på byggplatsen, går ni tillsammans igenom att byggnationen har utförts enligt bygglovet.
  Slutsamrådet leder till ett slutsamrådsprotokoll. Slutsamrådet, slutsamrådsprotokollet, kontrollplanen och alla handlingar/intyg som krävts vid det tekniska samrådet granskas. Om allt är godkänt kan handläggaren besluta om ett slutbesked.

  - Handläggaren kan göra bedömningen att slutbesked inte kan ges. Då är det så stora brister i bygget att slutbesked inte kan beviljas. Vid mindre brister kan handläggaren besluta om ett tillfälligt slutbesked (interimistiskt slutbesked). Handläggaren sätter då upp villkor för vad som behöver göras för att få ett slutgiltigt slutbesked. Det kan till exempel handla om att du får flytta in möbler i vissa delar av byggnaden, men du får inte använda den som bostad. Om du får ett tillfälligt slutbesked så får du en viss tid på dig att åtgärda bristerna. 

 10. När du fått slutbesked kan du alltid börja bruka byggnationen/åtgärden. Efter slutbeskedet avslutar handläggaren ärendet och bygglovet arkiveras i kommunens byggarkiv.
 1. När du har lämnat in din anmälan så startar och registrerar byggavdelningen ditt ärende.

 2. En första granskning görs av handläggare, administratör och stadsarkitekt. Ärendet granskas och vi kontrollerar om ärendet är komplett.

 3. Efter första granskningen kommer en bekräftelse om att vi mottagit ditt ärende att skickas ut, samt information om vad vi kommit fram till under den första granskningen. Om du behöver komplettera din anmälan så kommer det framgå i bekräftelsen. I det här skedet får du även veta vem som kommer handlägga ditt ärende.

 4. Nu tar handläggaren över ärendet och går igenom alla kompletterande handlingar som eventuellt kommit in och kontrollerar att dessa är godkända. I vissa fall kan ytterligare handlingar behövas och då tar handläggaren kontakt med dig direkt.

 5. Handläggaren fattar ett delegationsbeslut (startbesked).

 6. För att få börja bygga/installera krävs ett startbesked (för stora ärenden kan ett tekniskt samråd krävas innan startbesked kan beviljas).

 7. När bygget/installationen är klart får du inte börja använda byggnationen/installationen innan du har fått ett slutbesked.

  Vid enklare ärenden som inte krävt tekniskt samråd ska du skicka in handlingar som står i startbeskedsbeslutet för att kunna få ett slutbesked. Handläggaren granskar inkomna handlingar och om dessa kan godkännas fattar handläggaren ett skriftligt slutbesked som skickas till dig. Efter det får du börja använda byggnationen/installationen. Det kan dock stå i startbeskedsbeslutet att du får ta det i bruk innan slutbeskedet kommer, men du måste ändå skicka in alla handlingar till oss för att få ett officiellt slutbesked. Det är först när slutbeskedet är klart som ditt ärende avslutas. 

 8. När du fått slutbesked kan du alltid börja bruka byggnationen/installationen. Efter slutbeskedet avslutar handläggaren ärendet och anmälningsärendet arkiveras i kommunens byggarkiv.

Kontaktuppgifter

Byggavdelningens servicetelefon - 0550-880 60
stadsbyggnad@kristinehamn.se

Telefontid mån, ons, tors 8-16, fre 8-12

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".