Till innehållet

Bygglovsfria åtgärder

Om du har ett en- och tvåbostadshus med tillhörande komplementbyggnader, behöver du inte söka bygglov för vissa åtgärder. Vi beskriver de åtgärderna i listan nedan.

Det är under förutsättning att dina byggnader inte är q-märkta, ligger inom värdefull kulturmiljö (till exempel riksintresse) eller omfattas av bestämmelser om förvanskning enligt plan- och bygglagen (kapitel 8, paragraf 13).

Om du känner dig osäker eller behöver mer information är du välkommen att kontakta oss för rådgivning.

Måla om, för att måla om, byta fasadmaterial eller takmaterial

 • För att måla om, byta fasadmaterial eller takmaterial krävs varken bygglov eller anmälan, om inte byggnadens eller områdets karaktär väsentligt ändras. Kontakta byggavdelningen för bedömning om åtgärden väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär.

Skyddad uteplats

 • Du får utan bygglov eller anmälan anordna en skyddad uteplats med mur eller plank
  uteplatsen måste vara inom 3,6 meter från bostadshuset.
 • Muren eller planket får dock inte vara högre än 1,8 meter.
 • Muren eller planket får inte placeras närmare fastighetsgräns än 4,5 meter.

Skärmtak

 • Du får utan bygglov eller anmälan anordna skärmtak över uteplatser, altaner balkonger eller entréer.
 • Skärmtaken tillsammans får inte är större än 15 kvadratmeter.
 • Skärmtaken får inte placeras närmare fastighetsgräns än 4,5 meter.

Friggebodar

 • Du får sätta upp en eller flera fristående komplementbyggnader, så kallade friggebodar, i bostadshusets omedelbara närhet.
 • Friggeboden får inte vara högre än tre meter från nock till mark.
 • Den sammanlagda byggnadsarean av alla friggebodar på tomten får inte vara större än 15,0 kvadratmeter (om takfoten överskrider 0,5 meter räknas takfoten in i arean).
 • Friggeboden får inte placeras närmare fastighetsgränsen än 4,5 meter.
 • Det krävs alltid bygglov om du vill uppföra friggeboden närmare gata, väg eller park än 4,5 meter.

 

Om ditt en- eller tvåbostadshus ligger utanför detaljplan, områdesbestämmelser och sammanhållen bebyggelse gäller följande

 

Mindre tillbyggnad utanför detaljplan områdesbestämmelser och sammanhållen bebyggelse

 • För en- och tvåbostadshus utanför detaljplan, områdesbestämmelser och sammanhållen bebyggelse behöver du inte bygglov eller anmälan för en mindre tillbyggnad.
 • Max 25 kvadratmeter byggnadsarea, samt högst 25 procent av den befintliga huvudbyggnadens byggnadsarea.

 

Mindre fristående komplementbyggnad utanför detaljplan områdesbestämmelser och sammanhållen bebyggelse

 • Du får också göra en helt fristående komplementbyggnad i omedelbar närhet till bostadshuset, men den får inte dominera över bostadshuset (max en tredjedel av huvudbyggnadens byggnadsarea).

Bygga nära fastighetsgränsen

Vill du bygga närmare fastighetsgräns än 4,5 meter krävs skriftligt medgivande till åtgärden från berörd granne.

Strandskydd

Strandskydd gäller vid byggande nära sjö eller vattendrag och kan krävas fast åtgärden inte kräver lov eller anmälan.

Om du är osäker

Om du är osäker, så kontakta gärna någon av våra byggnadsinspektörer - vi hjälper dig gärna! 

Kontaktuppgifter

Byggavdelningens servicetelefon - 0550-880 60
stadsbyggnad@kristinehamn.se

Telefontid mån, ons, tors 8-16, fre 8-12

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".