Till innehållet

Förhandsbesked

Många tror felaktigt att ett förhandsbesked är ett muntligt eller tidigt medgivande för en byggnadsåtgärd, vilken som helst. Det stämmer inte. Ett förhandsbesked söker du när du vill pröva om till exempel en obebyggd tomt utanför detaljplan är lämplig att bygga på. När du söker förhandsbesked gör vi en prövning om den tilltänkta åtgärden kan tillåtas på platsen. På så sätt kan du tidigt få reda på om det du planerar att bygga överhuvudtaget är möjligt att bygga på just den platsen som du tänkt.

Får du ett positivt förhandsbesked så innebär det att du kan vara säker på att sedan få bygglov om du uppfyller de krav i förhandsbeskedet och i övrigt som plan- och bygglagen (PBL) ställer. Du måste dock fortfarande söka bygglov för själva byggnationen. 

Eventuell avstyckning ansöker du om hos Lantmäteriet.

Vad bedömer man i förhandsbeskedet? 

Det är miljö- och byggnadsnämnden som fattar beslut om förhandsbesked. I förhandsbeskedet bedömer nämnden bland annat: 

  • om det passar med en byggnad på platsen med tanke på landskapet och den bebyggelse som redan finns i närheten
  • om det är lämpligt avstånd till naturområden, fornminnen, anläggningar, vägar samt ledningar i marken och luften
  • det måste gå att göra en väg fram till byggnaden om det inte redan finns
  • det måste också gå att ordna med vatten och avlopp

Nämnden kan säga nej till bygglov på grund av sådant som inte prövades i förhandsbeskedet, till exempel byggnadens exakta placering, höjd eller fasadens utformning och färgsättning.

Ett negativt förhandsbesked kan överklagas av den sökande. 

Ansök i god tid

Se till att du ansöker om förhandsbesked i god tid. Det kan nämligen ofta ta tid att handlägga förhandsbesked, eftersom vi kan behöva utföra utredningar, begära remissvar från olika myndigheter och ge grannar och andra som berörs möjlighet att yttra sig. 

Hur länge gäller ett förhandsbesked? 

Byggnadsnämnden är bunden vid sitt förhandsbesked under två år. Om du inte lämnar in en bygglovsansökan inom dessa två år upphör förhandsbeskedet att gälla.

Om du vill ansöka om förhandsbesked, så behöver du lämna in: 

  • Ansökan förhandsbesked
  • Situationsplan, som redovisar in- och utfart, tänkt placering av byggnader, lösning för vatten och avlopp.
  • Ungefärlig byggnadsarea samt antal våningar.

Du hittar mer information om olika typer av handlingar samt ansökningsblanketter på sidan Handlingar och ritningar du kan behöva

Kontaktuppgifter

Byggavdelningens servicetelefon - 0550-880 60
stadsbyggnad@kristinehamn.se

Telefontid mån, ons, tors 8-16, fre 8-12

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".