Kontakt
Telefon: 0550-880 00 mån-tors 07.30-16.30, fre 07.30-16 (lunchstängt 12-13)
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Avgifter

Du som beviljas insatser inom hemvården eller särskilt boende betalar för det. Din avgift räknas fram enligt socialtjänstlagen. Hur mycket du ska betala beror på dina inkomster och vilka insatser du har. För att avgiften ska bli rätt ska du besvara en inkomstförfrågan. Vid frågor är du välkommen att ta kontakt med vår avgiftshandläggare på socialförvaltningen.

Avgiftsuträkning

När vi räknar fram ditt avgiftsutrymme utgår vi från dina inkomster. Det kan vara till exempel pension, bostadsbidrag och ränteinkomster. Vi tar också hänsyn till ett förbehållsbelopp som består av schablonbelopp, boendekostnad och individuell del.

Titta gärna i begreppsförklaringen här nedanför för mer information.

Här är ett exempel:

11 000 kronor i inkomster minus 8000 kronor i förbehållsbelopp blir lika med 3 000 kronor. 3 000 kronor är då ditt avgiftsutrymme.

Trots att avgiftsutrymmet i detta exempel är 3000 kr kan avgiften bli högst 2 044 kronor per månad, eftersom det är den högsta avgift som kan tas ut enligt maxtaxan år 2018.

För makar och registrerade partners läggs inkomsterna samman vid avgiftsberäkning och delas lika mellan var och en. För sambor beräknas inkomsterna var för sig då det mellan sammanboende inte finns någon lagstadgad underhållsskyldighet.

Förklaringar av begrepp

Förbehållsbeloppet är det belopp som kommunen tar hänsyn till vid beräkning av avgiften. Förbehållsbeloppet består av schablonbelopp, hyra plus eventuellt tillägg för fördyrade levnadskostnader. Observera att eftersom din inkomst kan understiga ditt förbehållsbelopp kan vi inte garantera att du faktiskt har det beloppet kvar. Om din inkomst understiger förbehållsbeloppet betalar du ingen omvårdnadsavgift.

Schablonbelopp är en fastställd summa som är lika för alla och skall täcka det som kallas normala levnadskostnader. Schablonbeloppet är baserat på prisbasbeloppet och ändras varje år. För år 2018 är schablonbeloppet 5 136 kronor per månad för ensamstående och 4 340 kronor per månad per person för makar och sambor.

Individuell del eller tillägg är fördyrade levnadskostnader som är varaktiga under större delen av året utöver normala levnadskostnader, till exempel arvode för god man. Fördyrad kostnad gällande kost på särskilt boende och korttidsboende tas hänsyn till med automatik utan någon ansökan.

Om du anser att du har fördyrade levnadskostnader kan du vända dig till socialförvaltningens avgiftshandläggare för information om riktlinjerna och eventuell ansökan.

Boendekostnad är den hyreskostnad du har för din bostad. Kostnaden för boende i egen fastighet beräknas enligt praxis.

Avgiftsutrymme är din maxtaxa, det vill säga det belopp som du maximalt kan betala för den hjälp du får från Socialförvaltningen. Ingen betalar mer än 2 044 kr per månad (år 2018) oavsett hur mycket hjälp man har. Observera att eventuella kostnader för kost samt kostnader för resor till och från dagverksamhet eller rehabilitering inte ingår i maxtaxan.

Särskilt boende

Om din ekonomi tillåter tas en avgift ut för personlig omvårdnad om max 2 044 kr i månaden eller 68 kronor per dygn. Det sker efter individuell prövning.

Priset för mat på särskilt boende är 3 523 kronor i månaden. Om du inte vistas på boendet hela månaden minskas dina kostnader för kosten. Tillägget för den fördyrande delen i förbehållsbeloppet minskas också.

Schablonbeloppet är 4 676 kronor på särskilt boende. Att det är något lägre beror på att kommunen ansvarar för kostnader för hushållsel och vissa möbler. En avgift på 150 kronor i månaden för förbrukningsvaror tillkommer. När du flyttar till särskilt boende tecknar du ett hyreskontrakt för bostaden. När du tecknat hyresavtal kan du hos Pensionsmyndigheten ansöka om bostadstillägg för pensionärer (BTP).

Avbokning av insatser

Observera att en insats måste avbokas minst 14 dagar i förväg för att avgift inte ska tas ut. Anledningen är att verksamheten behöver tid för att anpassa bemanningen för de insatser som ska utföras. Om du inte är hemma på grund av akut sjukdom eller akut sjukhusvistelse tas dock ingen avgift ut.

Insatsen Personlig omsorg berörs inte, eftersom avgift för denna tas ut per månad.

Avgifterna 2018

Avgifter som ingår i maxtaxan

 • Trygghetslarm: 400 kronor i månaden
 • Trygghetslarm extra knapp: 0 kronor i månaden
 • Personlig omsorg: 541 kronor i månaden
 • Städning: 292 kronor per tillfälle
 • Tvätt: 292 kronor per tillfälle
 • Ledsagning: 151 kronor per tillfälle
 • Social samvaro: 151 kronor per tillfälle
 • Avlastning: 151 kronor per tillfälle
 • Inköp av dagligvaror: 157 kronor per tillfälle
 • Dagverksamhet: 68 kronor per dag (lunch ingår inte)
 • Omvårdnad korttidsplats eller avlastning: 68 kronor per tillfälle (mat ingår inte)
 • Omvårdnad i särskilt boende: 68 kronor per tillfälle (mat ingår inte)
 • Hemsjukvård: 200 kronor per besök
 • Rehabinsatser: 200 kronor per besök
 • Musik- och rytmterapi: 100 kronor per tillfälle
 • Distribution av kyld mat: 12,09 kronor per portion

Avgifter som inte ingår i maxtaxan

 • Kost korttidsplats/avlastning: 117,42 kronor per dygn
 • Kost i särskilt boende: 117,42 kronor per dygn
 • Kyld mat: 32,91 kronor per portion*
 • Resor till och från dagverksamhet: 50 kronor tur och retur, max 1220 kronor per månad
 • Lunch på dagverksamhet: 56 kronor per portion
 • Förbrukningsvaror på särskilt boende: 150 kronor per månad

* Sammanlagda priset för hemlevererad kyld mat är upp till 45 kronor per portion mat och distribution.

Kontaktuppgifter

Avgiftshandläggare socialförvaltningen

0550-885 01

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".