Till innehållet

Utveckling i centrum

Arbetet med centrumutveckling handlar såväl om att fokusera på kommunens egna offentliga rum (torg, parker, gaturum och andra kommunägda ytor) som på hur fastighetsägare och verksamhetsutövare jobbar med attraktiviteten och samverkan. Visionen för stadskärnan ska fungera som en vägledning för vad vi gemensamt vill uppnå med vårt centrum.

I Kristinehamn har vi en Centrumgrupp där tjänstepersoner från olika förvaltningar, fastighetsägare, Näringslivssamverkan i Kristinehamn AB (Närsam) och Omtänksamma Kristinehamn träffas regelbundet i ett forum där frågor om centrums utveckling diskuteras.

Tillsammans har vi skapat en vision som ska vara tydlig och inspirerande så att vi kan utveckla en mer attraktiv och välkomnande stad. Den ska ligga till grund för en fortsatt och utvecklad samverkan mellan både privata och offentliga aktörer.

Visionen beskriver i grova drag en viljeriktning för hur vi vill att vår stadskärna ska upplevas. En del av arbetet som redovisas i visionen som till exempel den nya stadsparken, ombyggnad av torgen, åtgärder för att snygga till Kungsgatan, arbete för att stärka handeln är redan klart eller pågår för fullt.

Dialogen med medborgarna visar tydligt vilka kriterier som är viktigast. Därför har vi tagit hänsyn till dessa sju områden när vi skapade visionen: Trygghet, trivsel, utbud, tillgänglighet, folkliv, inkludering och mötesplatser.

Här kan du läsa Vision för Kristinehamns kommuns stadskärna 

Centrumgruppen ska genom samverkan jobba mot målet att förverkliga vår vision om Kristinehamns kommuns stadskärna. Ett första och mycket viktigt steg var att tillsammans ta fram en handlingsplan, som innehåller en redovisning av prioriterade åtgärder, finansiering, tider och ansvar utifrån viljeinriktningen i visionen.

Här kan du läsa Handlingsplan 2019-2030, Vision för Kristinehamns kommuns stadskärna

Centrumgruppen arbetar tillsammans med en aktuell åtgärdslista där vi gemensamt har valt och prioriterat åtgärder ur handlingsplanen som vi tillsammans ska jobba med under året. Nytt för år 2020 var att kommunen budgeterade för en miljon kronor som skulle öronmärkas för enklare centrumåtgärder.

Möbler utmed Kungsgatan

Under första halvåret 2020 började kommunen med att ta fram ett diskussionsunderlag med förslag på åtgärder som är av mer långsiktig karaktär. Med det som utgångspunkt valde tjänstemannagruppen att gå vidare med planering för insatser med fokus på tre platser utmed Kungsgatan i centrala Kristinehamn. Skisser togs fram och det ledde vidare till en beställning av möbler och utrustning till det offentliga rummet. Tyvärr kom vintern så pass snabbt att vi valde att vänta till våren 2021 med att montera utrustningen. I början på maj 2021 monteras utrustningen på de plats som kartan hänvisar till. 

Plats 1: Korsningen Kungsgatan/Tegelslagargatan

I korsningen kommer fyra sittbänkar med möjlighet att sitta åt två håll att placeras ut. Ovanför kommer även en ny belysningsslinga lysa upp korsningen. Två nya planteringskärl med sittbänkar kommer även att monteras upp längst Tegelslagargatan.

Plats 2 – Kungsgatan vid parkeringsplats

Vi monterar upp genomsiktliga avskärmningar med växter och möjlighet att sitta mellan parkeringen och gågatan.

Plats 3 – Kungsgatan mot rondellen

Runt den stora almen kommer en svängd bänk att placeras likt en halvmåne runt trädet. En bänk i form av en cirkel kommer att omringa ett av de mindre träden efter gatan. 

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".