Till innehållet

Skymningen norra

Planeringsavdelningen vid Kristinehamns kommun har upprättat ett förslag till ny detaljplan för Skymningen Norra. Planförslaget är tillgängligt för samråd under perioden 18 januari till 28 februari 2021.

Planområdet omfattar en del av Presterud 1:11 samt del av Skymningen 13. Planens syfte är att möjliggöra besöksanläggning, utvidgad camping, idrottsplats samt skyddszoner för angränsande verksamheter inom planområdet. 

Planen upprättas med standardförfarande enligt PBL 2010:900.

läs mer härFör mer information kontakta planarkitekt Petra Hallberg Rudsvik på epost: petra.hallbergrudsvik@kristinehamn.se eller tele: 0550-88190

Samrådshandlingar:

Plankarta

Planbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning

Riskutredning

Kulturmiljöutredning

Naturvärdesbedömning

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".