Till innehållet

Pennlådan

Planeringsavdelningen vid Kristinehamns kommun har upprättat ett förslag till ny detaljplan för Pennlådan i Bäckhammar. Beslut om antagande av detaljplanen togs av kommunfullmäktige 2021-12-16. Detaljplanen vinner laga kraft tidigast 2022-01-11 under förutsättning att detaljplanen inte överklagas eller beslutas att prövas av Länsstyrelsen.

Planområdet omfattar Algotserud 1:32 och påverkar även del av Visnums-Persbol 1:20 och Visnums-Persbol S:3. Syftet med planen är att göra regleringen av den aktuella bostadstomten samt angränsande område mer flexibel än i tidigare planläggning. Detta möjliggör en utveckling av den befintliga byggnaden samt att parkmark regleras till bostadsändamål.

Planen har upprättats med standardförfarande enligt PBL 2010:900.

Antagandehandlingar:

Plankarta

Planbeskrivning

Granskningsutlåtande

Protokoll kommunfullmäktige

Granskningshandlingar:

Plankarta

Planbeskrivning

Samrådsredogörelse

Undersökning om miljöeffekter

Samrådshandlingar:

Plankarta

Planbeskrivning

Undersökning om miljöeffekter

 

Kontaktuppgifter

Adam Nyman - planarkitekt
adam.nyman@kristinehamn.se

0550-885 50

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".