Till innehållet

Pennlådan

Planeringsavdelningen vid Kristinehamns kommun har upprättat ett förslag till ny detaljplan för Pennlådan i Bäckhammar. Planförslaget är tillgängligt för granskningssamråd under perioden 21 september – 26 oktober 2021. 

Planområdet omfattar Algotserud 1:32 och påverkar även del av Visnums-Persbol 1:20 och Visnums-Persbol S:3. Syftet med planen är att göra regleringen av den aktuella bostadstomten samt angränsande område mer flexibel än i tidigare planläggning. Detta möjliggör en utveckling av den befintliga byggnaden samt att parkmark regleras till bostadsändamål. 

Planen upprättas med standardförfarande enligt PBL 2010:900.

läs mer här:

Granskningshandlingar:

Plankarta

Planbeskrivning

Samrådsredogörelse

Undersökning om miljöeffekter

Samrådshandlingar:

Plankarta

Planbeskrivning

Undersökning om miljöeffekter

 

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".