Till innehållet

Källarbacken 2A

 

Planeringsavdelningen vid Kristinehamns kommun har upprättat ett förslag till
ny detaljplan för Källarbacken 2 A. Planförslaget är tillgängligt för samråd
under perioden 14 juni till 30 augusti 2021.
Planområdet omfattar byggnaden på Källarbacken 2 A, belägen på den
kommunala fastigheten Enserud 1:1. Planens syfte är att ge befintlig byggnad
planstöd samt möjliggöra för användningarna centrum, kontor och verksamhet.

Planen upprättas med standardförfarande enligt PBL 2010:900 då den bedöms
ha stöd i såväl gällande som kommande översiktsplan. Samrådet är en första
möjlighet för sakägare och andra berörda att lämna synpunkter på planförslaget

läs mer här

För information kontakta planarkitekt Adam Nyman på epost: adam.nyman@kristinehamn.se eller tele: 0550-88550

Samrådshandlingar:

Plankarta 

Planbeskrivning

Undersökning om miljöeffekter

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".