Till innehållet

Källarbacken 2A

Planeringsavdelningen vid Kristinehamns kommun har upprättat ett förslag till
ny detaljplan för Källarbacken 2 A. Planförslaget är tillgängligt för granskning
under perioden 14 december 2021 till 31 januari 2022.
Planområdet omfattar byggnaden på Källarbacken 2 A, belägen på den
kommunala fastigheten Enserud 1:1. Planens syfte är att ge befintlig byggnad
planstöd samt möjliggöra för användningarna centrum, kontor och verksamhet.

Planen upprättas med standardförfarande enligt PBL 2010:900 då den bedöms
ha stöd i såväl gällande som kommande översiktsplan. Samrådet är en första
möjlighet för sakägare och andra berörda att lämna synpunkter på planförslaget

Läs mer här

Granskningshandlingar:

Plankarta

Planbeskrivning

Granskningsbeslut

Samrådsredogörelse

Samrådshandlingar:

Plankarta 

Planbeskrivning

Undersökning om miljöeffekter

Kontaktuppgifter

Adam Nyman - planarkitekt
adam.nyman@kristinehamn.se

0550-885 50

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".