Till innehållet

Källarbacken 2A

Planeringsavdelningen vid Kristinehamns kommun har upprättat ett förslag till ny detaljplan för Källarbacken 2 A. Beslut om antagande av detaljplanen togs av kommunfullmäktige 2022-03-31.

Detaljplanen vann laga kraft 2022-05-03. 

Planområdet omfattar byggnaden på Källarbacken 2 A, belägen på den
kommunala fastigheten Enserud 1:1. Planens syfte är att ge befintlig byggnad
planstöd samt möjliggöra för användningarna centrum, kontor och verksamhet.

Planen har upprättats med standardförfarande enligt PBL 2010:900.

Antagandehandlingar:

Plankarta

Planbeskrivning

Granskningsutlåtande

Meddelande om antagande

Kontaktuppgifter

Adam Nyman - planarkitekt
adam.nyman@kristinehamn.se

0550-885 50

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".