Till innehållet

Fd administrationsbyggnaden A47

Detaljplanen för Administrationsbyggnaden A47 i stadsdelen Marieberg, Kristinehamns kommun har antagits på kommunfullmäktiges sammanträde 25 mars. Planen förväntas vinna laga kraft 29 april.

Planområdet omfattar fastigheten Marieberg 1:31. Syftet med planläggningen är att pröva möjligheten att lägga till användningen S – skola, till fastigheten. 

Planen upprättas med standardförfarande enligt PBL 2010:900.

läs mer här

Antagandehandlingar:

Plankarta

Planbeskrivning

Granskningsutlåtande

Tidigare skeden:

Plankarta

Planbeskrivning

Samrådsredogörelse

Samrådshandlingar:

Plankarta

Planbeskrivning

Undersökning av betydande miljöpåverkan

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".