Till innehållet

Fd administrationsbyggnaden A47

Planeringsavdelningen vid Kristinehamns kommun har upprättat ett förslag till ny detaljplan för Fd administrationsbyggnaden A47 i stadsdelen Marieberg, Kristinehamns kommun. Planförslaget är tillgängligt för granskningssamråd under perioden 7 december 2020 till  29 januari 2021.

Planområdet omfattar fastigheten Marieberg 1:31. Syftet med planläggningen är att pröva möjligheten att lägga till användningen S – skola, till fastigheten. 

Planen upprättas med standardförfarande enligt PBL 2010:900.

läs mer här

Granskningshandlingar:

Plankarta

Planbeskrivning

Samrådsredogörelse

Samrådshandlingar:

Plankarta

Planbeskrivning

Undersökning av betydande miljöpåverkan

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".