Till innehållet

Del av Sunneberg, Stampbrogatan

Planeringsavdelningen vid Kristinehamns kommun har upprättat ett förslag till ny detaljplan för Del av Sunneberg, Stampbrogatan, Kristinehamns kommun. Planförslaget antogs av kommunfullmäktige på sammanträdet 2021-05-25.

Planområdet omfattar fastigheterna Sunneberg 1:30 och del av Sunneberg 1:36. Planens syfte är att utreda planeringsförutsättningarna och möjliggöra olika typer av bostäder i ett relativt centralt läge.

Planen upprättas med standardförfarande enligt PBL 2010:900.

Antagandehandlingar:

Plankarta

Planbeskrivning

Granskningsutlåtande

Dagvattenutredning

Granskningshandlingar:

Plankarta

Planbeskrivning

Samrådsredogörelse

Undersökning geoteknik

Sweco PM geoteknik

Undersökning miljöeffekter

Beslut granskningsbesked

Tidigare skede:

Plankarta

Planbeskrivning

Undersökning miljöeffekter

Geoteknisk undersökning

Trafikundersökning

Bilaga trafikundersökning

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".