Till innehållet

Del av kv Sirius

Planeringsavdelningen vid Kristinehamns kommun har upprättat ett förslag till ny detaljplan för Del av kv Sirius, Kristinehamns kommun. Kommunfullmäktige antog planen vid sitt sammanträde 2021-04-29. Planen förväntas vinna laga kraft 2021-05-27.

Planområdet omfattar fastigheterna Sirius 6, 8, 9 och 11. Planens syfte är att är att ge kvarteret en mer flexibel användning som tillåter exempelvis bostäder, centrumändamål och kontor.

Detta åstadkoms genom att upprätta en detaljplan över det aktuella området med användningarna Bostad, Centrum, Kontor och Parkering.

Planen upprättas med standardförfarande enligt PBL 2010:900.

Antagandehandlingar:

Plankarta

Planbeskrivning

Granskningsutlåtande

Granskningshandlingar:

Plankarta

Planbeskrivning

Samrådsredogörelse

Samrådshandlingar:

Plankarta

Planbeskrivning

Undersökning miljöeffekter

Utredningar:

Miljöteknisk markundersökning

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Trafikbullerutredning

Bilaga

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".