Till innehållet

Översiktsplanering

Översiktsplanering handlar om långsiktiga frågor för markanvändning och byggande. Översiktsplanen vägleder kommunen i all efterföljande planering, till exempel i arbetet med detaljplanering, som i sin tur ligger till grund för exempelvis beslut om bygglov.

Kommunfullmäktige ska fatta beslut om ny översiktsplan under hösten 2021. Synpunkter på förslaget har tagits in under tre perioder, senaste under sommaren 2020. Efter det har förslaget bearbetats ytterligare inför politiskt beslut.

Öppna kommunens förslag till ny översiktsplan 2021

Övriga dokument 

I utställningsutlåtandet kan du läsa om hur kommunen tagit hänsyn till synpunkter som kommit in under samråd och övriga utställningar.

Utställningsutlåtande - Översiktsplan 2021

Kommunen har gjort en miljöbedömning av översiktsplanen. Syftet men miljöbedömningen är att integrera miljöaspekter i planering och beslutsfattande så att en hållbar utveckling främjas.

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) - Översiktsplan 2021

Efter antagandet ska en särskild sammanställning upprättas. Förslaget till översiktsplan 2021 är inte antagen ännu, men dokumentet är en del av beslutsunderlaget som politiken har tillgång till. Vi gör en särskild sammanställning för att sammanfatta hela hela processen från det att arbetet med översiktsplanen och miljöbedömningen startade, till det att den färdiga planen och miljökonsekvensbeskrivningen ska antas. 

Särskild sammanställning - Översiktsplan 2021

ÖP i korthet

I förslaget till ny översiktsplan ligger mer fokus på Kristinehamns regionala roll än tidigare. Planen uttrycker att Kristinehamn är del av ett öst-västligt stråk som kan vara en del av både Karlstads men också Örebros arbetsmarknadsregioner. En spännande utvecklingsfråga som skulle möjliggöra framtida satsningar för den lokala utvecklingen i Kristinehamn.

Här kan du läsa utdrag om några olika områden som finns med i översiktsplanen.

I det nya förslaget görs flera utpekanden av verksamhetsmark. Utpekandet av verksamhetsmark möjliggör för fler företagsetableringar i Kristinehamn vilket stärker det lokala näringslivet och arbetsmöjligheter.

Kommunen har pekat ut verksamhetsmark i översiktsplanen för att:

  • Trygga befintliga näringars markanvändningar.
  • Skapa god planberedskap för etablering av nya verksamheter.
  • Möjliggöra logistikverksamhet i strategiska lägen.

 

Förutom befintlig verksamhetsmark föreslås nya områden för verksamheter i strategiska lägen kring E18, så som Kroksvik och Stensta.

Förslaget pekar ut vilka områden som vi framför allt ser som möjliga attraktiva boendemiljöer, både i centrala lägen i staden, men också för boende nära vattnet.

En viktig strategi i den nya översiktsplanen har varit att låta bebyggelseutvecklingen ske innanför stadsbygdsgränsen och att se möjligheterna i att förtäta stadsbygden. Genom att hålla ihop staden skapas också möjligheten att utnyttja redan befintlig infrastruktur.

Att planera för hållbara transportalternativ handlar om att skapa bättre förutsättningar för att det ska vara möjligt att välja cykeln eller bussen när det handlar om att göra resor inom staden eller någon av de mindre tätorterna.

Förutsättningar för hållbart resande skapas när kommunen bidrar till en utveckling av de kommunikationer som sker på ett hållbart sätt. Detta innebär ett ökat fokus på gång, cykel och kollektivtrafik i kommunens planering. Ett exempel på detta är att förslaget till ny översiktsplan redogör för projektet Oslo-Stockholm 2.55 och Nobelbanan. Utvecklade järnvägskommunikationer bidrar till att öka attraktiviteten för tågtrafiken och personresor på järnväg. Kristinehamns har även potential att bidra till ökad andel hållbara godstransporter genom att bidra till förflyttning av gods från väg till järnväg och sjöfart i enlighet med nationellt regeringsuppdrag.

Att värna om våra invånare och besökares möjlighet till ett aktivt liv i gröna miljöer är en viktig del när vi planerar markanvändning långsiktigt. Förslaget pekar därför ut viktiga rekreationsstråk, parker, rekreations- och kvartersskog för att tillgodose människors närhet till naturen. Gröna miljöer i och utanför staden ska skapa möjlighet för rekreation och fysisk aktivitet för såväl barn som vuxna och är avgörande för att människor ska uppleva sin livsmiljö som attraktiv.

LIS står för Landsbygdsutveckling i strandnära lägen och pekar på områden där det ska vara möjligt att bygga, utveckla och etablera sig på mark som ligger nära vatten.

I kommunens förslag till ny översiktsplan har vi flera olika utpekade LIS-områden. Förslaget pekar ut 16 LIS-områden med en tydlig koppling till kommunens bygder. Det finns utvecklingspotential för bygderna i kommunen att öka sin betydelse såväl för kommunen som regionen när det gäller att skapa nya exportvaror, tjänster och bostäder. Detta möjliggör för bebyggelse och näringslivsutveckling i attraktiva miljöer.

Fyra strandnära områden har identifierats där det kan finnas en potential för ytterligare utveckling, men där kommunen först måste utreda planmässiga förutsättningar för detta. Dessa områden är Strandvik, Bråten, Västra Vålösundet samt det sammanhängande området kring Revsand-Brattsand.

Kommunen har tagit fram en omfattande översvämningsanalys med fördjupad lokal kunskap om risker vid ett antal översvämningsscenarion. I översiktsplanen har delar av analysen lyfts in som riktlinjer för kommande planering och byggande.

Vad är en översiktsplan?

Alla kommuner ska ha en kommunomfattande översiktsplan. Översiktsplanen visar kommunens viljeinriktning och ska genom att redovisa grunddragen i mark- och vattenanvändningen ange kommunens syn på hur den byggda miljön ska bevaras och utvecklas. Planen är en grund som skapar en sorts spelregler för dem som bor, bygger, verkar och utvecklar kommunen på olika sätt. 

Det är kommunstyrelsen som ansvarar för arbetet med att ta fram en översiktsplan, och under arbetets gång bollas planen med olika remissinstanser som får tycka till om förslaget. Det gäller både allmänheten, föreningar, grannkommuner, andra politiska nämnder och myndigheter.

 

Gällande översiktsplan

Översiktsplan, faktadel (del 1)

Översiktsplan, orienterings- och beslutsdel (del 2)

Vision för stadens fysiska utveckling

Markanvändning Kristinehamns tätort

Markanvändningskarta Björneborgs samhälle

Markanvändningskarta Bäckhammars samhälle

Markanvändningskarta Nybble samhälle

Markanvändningskarta Ölme samhälle

Markanvändningskarta för kommunen

Dispositionsplan Inre Hamnen - Sannaområdet

Länsstyrelsens granskningsyttrande av översiktsplanen

Lokalt tillväxtprogram

Fördjupningar och tematiskt tillägg, gällande översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen innebär att det tas fram en översiktlig plan för en del av kommunen. En fördjupning är också vägledande för efterföljande planering, till skillnad mot en detaljplan som är juridiskt bindande. De fördjupningar av översiktsplanen som finns är listade nedan.

Ett tematiskt tillägg är också en fördjupning av översiktsplanen, men för ett specifikt temaområde. I Kristinehamn har vi ett tematiskt tillägg för vindkraft. Se nedan.

För området på östra sidan av Vålösundet har Kristinehamns kommun tagit fram en fördjupning av översiktsplanen. Den fördjupade översiktsplanen, Vålösundet Östra, antogs av kommunfullmäktige den 30 september 2010 och vann laga kraft 23 juni 2011.

Planhandling

Illustrationskarta

På uppdrag av kommunstyrelsen har kommunledningsförvaltningen upprättat ett förslag till fördjupning av översiktsplanen för västra Vålösundet. Fördjupningen av översiktsplanen kommer sedan den antagits av kommunfullmäktige och vunnit laga kraft att ligga till grund för de juridiskt bindande detaljplaner som avses upprättas på de platser det anses befogat.

Planområdets norra del är beläget ca tre kilometer nordöst om Kristinehamns centrum och omfattar hela halvön med början söder om Kroksvik och vidare söder ut. Huvudsyftena med planen är ta ett helhetsgrepp på en del av kommunen som saknar en översiktlig planering och att utreda befintliga planeringsförutsättningar inför kommande detaljplanearbete och utdragningen av kommunalt vatten och avlopp till delar av västra Vålösundet.

Samrådshandlingar

Del 1 Planförslag
Del 2 Förutsättningar
Del 3 MKB
Bilaga Kulturmiljöutredning

2008 antog kommunfullmäktige ett tematiskt tillägg till översiktsplanen om vindkraft, kallad vindkraftsplanen. I planen pekas ett antal områden inom kommunen ut som lämpliga för vindkraftsetablering. Totalt omfattar de utpekade områdena ca 36 kvadratkilometer mark.

 

Flera program och planer är integrerade i översiktsplanen. De är också vägledande för kommande detaljplanering.

På kommunal nivå finns:

Trafikplan 

Bostadsförsörjningsplan

Kontaktuppgifter

Petter Wikström - samhällsplanerare
petter.wikstrom@kristinehamn.se

0550-881 62

Planeringsavdelningen
plan@kristinehamn.se

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".